Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Židan predstavil izhodišča za zakon o upravljanju in gospodarjenju z gozdom v lasti RS

Ljubljana, 16. 4. 2014 – Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je predstavil aktivnosti pri pripravi osnutka Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in družbi Slovenski gozdovi d. o. o. Minister je povedal, da sta sprejem zakona in ustanovitev družbe namenjena tudi učinkovitejši in hitrejši sanaciji gozdov in s tem zmanjšanju grozeče posredne škode po podlubnikih; stabilizaciji trga z gozdno-lesnimi sortimenti z možnostjo odkupa dela presežnih količin (v naslednjih nekaj letih se namreč zaradi žleda in sekundarne škode ter rednega poseka pričakuje močno povečana količina lesa na trgu); pridobitvi financiranja sanacije s strani EIB; prenosu upravljanja državnih gozdov na gospodarsko družbo z edinim družbenikom RS, brez možnosti vstopa novih družbenikov.

Osnutek zakona bo predvideval, da z državnimi gozdovi lahko razpolaga (prodaja gozd) samo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) v imenu in za račun RS, družba pa lahko kot agentski posel opravlja posle v zvezi z ustanovitvijo služnosti, stvarnega bremena in stavbne pravice. Družba v imenu RS in za račun RS lahko pridobiva (kupuje) gozdove v skladu z letnim programom, ki ga sprejme Vlada RS. Prav tako z vsemi gozdovi v lasti RS upravlja družba, razen z gozdovi, ki se dajo v brezplačno upravljanje izobraževalnim organizacijam s programom gozdarstva v obsegu do 100 ha. Predlaga se, da bo družba za upravljanje plačevala nadomestilo v višini 2 % od  knjigovodske vrednosti gozdov in polovico bilančnega dobička, kar se bo zbiralo na namenski proračunski postavki za gozdove pri MKO.


Minister je izpostavil tudi, da predlog zakona predvideva, da bo družba Slovenski gozdovi d. o. o. upravljala z gozdovi v lasti RS na način, da zagotavlja trajnostno, sonaravno ter večnamensko gospodarjenje z gozdovi, vključno s spodbujanjem razvoja gorskih in hribovskih kmetij. Edini družbenik družbe bo RS, brez možnosti vstopa drugih.


Družba bo sredstva iz posebne proračunske postavke za gozdarstvo pri MKO lahko porabljala za nakup novih gozdov za RS, gozdno-okoljske ukrepe in ukrepe Natura 2000 ter obveznosti po drugih zakonih, ki jih sedaj pokriva SKZG (denacionalizacija, odškodnine po denacionalizaciji, obveznosti do občin po zakonu o skladu itd.).


Takšna ureditev pa ne posega v pravice koncesionarjev do izteka koncesij. Po izteku koncesij bodo gozdarska gospodarstva lahko konkurirala na javnem razpisu za dela v državnih gozdovih.

 

*   *   *

 

Tonski posnetek izjave ministra mag. Dejana Židana (mp3; 12,0 MB)