Skoči na vsebino

NOVICA

Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije dan v javno obravnavo

Ljubljana 24. 3. 2015 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehano je potekala novinarska konferenca, na kateri je državni sekretar Miha Marenče predstavil Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki je z današnjim dnem dan v javno obravnavo.

Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (predlog Zakona) bo na spletni strani Ministrtsva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehano (MKGP) v javni obravnavi od danes, 24. marca do 23. aprila 2015. Zainteresirana javnost lahko predloge in pripombe na osnutek zakona pošilja na elektronski naslov: gozdovi.mkgp(at)gov.si.


Predloga Zakona je MKGP pripravilo na podlagi dosedanjih poročil poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Sklad), ugotovitve revizije smotrnosti upravljanja z gozdovi, ki jo je pripravilo Računsko sodišča RS ter preučitve rešitev na tem področju v državah članicah EU.


Glavne vsebinske rešitve predloga Zakona so, da se za gospodarjenje z gozdovi v lasti RS, s katerimi sedaj gospodari Sklad ustanovi gospodarska družba Slovenski državni gozdovi v izključni lasti RS, ki svojega poslovnega deleža ne more deliti ali prenesti na drugo osebo. Upravljavske pravice družbenika za RS izvršuje Vlada RS. V predlogu zakona je predvideno, da je glavni cilj gospodarske družbe doseganje čim višjega donosa, ob upoštevanju načel trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Ostali opredeljeni cilji gospodarske družbe so:
- Gospodariti z gozdovi v lasti RS skladno s cilji Nacionalnega gozdnega programa, veljavno zakonodajo in načrti za gospodarjenje z gozdovi;
- Prispevati k doseganju ciljev regionalnega razvoja in razvoja podeželja, zlasti pri ohranjanju kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja; 
- V gozdovih v lasti RS celovito upoštevati javni interes in zaveze Republike Slovenije na vseh varovanih območjih narave, in območjih s poudarjeno rekreacijsko funkcijo;
- Na področju gozdov in gozdarstva omogočati usposabljanje strokovnega kadra ter podpirati izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo.
 V predlogu zakona je opredeljena tudi temeljna naloga gospodarske družbe, ki je gospodarjenje z gozdovi v lasti RS in vključuje:
- oddajo del in izvajanje sečnje, spravila in transporta lesa ter gojitvenih in varstvenih del v gozdu;
- oddajo del pri gradnji gozdne infrastrukture;
- prodajo lesa;
- nakup in prodajo gozdnih zemljišč za namen povečevanja deleža gozda v lasti RS. Nakup in prodajo gozdov družba vrši na podlagi načrta za razpolaganje gozdov, ki ga sprejme Vlada RS.

Med drugim je v Predlogu zakona določeno tudi, da je po ustanovitvi družba upravičena do izvajanje vseh drugih poslov in ukrepov, ki se glede na dejavnost podjetja kažejo kot potrebni ali koristni (turizem, energetika, …).


Gospodarska družba za pravico do gospodarjenja z gozdovi v lasti RS kot namenski prihodek državnega proračuna RS plačuje delež od prihodkov izkoriščanja gozdov in del dobička, ki se nameni za financiranje nakupa novih gozdov, za obveznosti povezane s postopki denacionalizacije gozdov ter izplačilom odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe vrnjenih gozdov, za obstoječe obveznosti do občin in za (so)financiranje gozdno- okoljskih ukrepov.


Družba ne prevzema nalog javne gozdarske službe na podlagi veljavnega Zakona o gozdovih. Vsa sedanja koncesijska razmerja ostanejo do njihovega izteka nespremenjena. Sedanje zaveze in pogoji za brezplačni prenos lastninske pravice na občine ter brezplačne stavbne pravice ali stvarne služnosti ostajajo nespremenjene. Hkrati s predlogom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS se pripravi tudi začasni poslovni načrt, ki bo opredelil organizacijsko struktura družbe, kadrovsko politiko, potrebna zagonska finančna sredstva, obseg nujne infrastrukture za delovanje družbe, postopke oddaje del v gozdovih, načine in pogoje prodaje gozdno lesnih sortimentov  in notranjo kontrolo nad delovanjem družbe v vseh poslovnih fazah. Za ta namen se oblikuje posebno delovno skupino.

 

 

*  *  *


- predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS …
- avdio posnetek DS Miha Marenče …