Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

34. redna seja vlade RS

Ljubljana, 29. 4. 2015 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala 5 točk z delavnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015.


Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015 določa podaljšanje datuma za oddajo zbirne vloge do 15. 5. 2015, način oddaje zbirne vloge, kadar je nosilec kmetijskega gospodarstva agrarna skupnost in odda vlogo za več kmetijskih gospodarstev - planina, oziroma skupni pašnik. Določa tudi prilagoditve glede na spremembe predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil, in spremembe predpisa, ki ureja kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Vlada določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o živinoreji

 

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o živinoreji (EVA 2015-2330-0059) in predlagala, da zakonodajno–pravna služba državnega zbora pripravi uradno prečiščeno besedilo zakona.


Vlada RS predlaga, da Državni zbor RS sprejme predlog zakona po skrajšanem postopku, kajti gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona (racionalizacija izvajanja določb Zakona o živinoreji glede potrjevanja rejskih organizacij in rejskih programov) in manj zahtevne uskladitve s pravom Evropske unije.


Ena izmed glavnih sprememb Zakona je povezana s potrjevanjem rejskih organizacij in rejskih programov. V letu 2015 se izteče petletno obdobje priznanja rejskim organizacijam in veljavnosti rejskih programov, zato bi morale rejske organizacije v skladu z veljavnim Zakonom o živinoreji vložiti nove vloge in sicer za priznanje oziroma potrditev za dobo petih let. Po izteku petletnega obdobja bi morale rejske organizacije v skladu z novo EU zakonodajo, ki se trenutno obravnava, vložiti nove vloge. Predlagana EU uredba pa določa tudi dokazovanje o vodenju izvorne rodovniške knjige, kar je v primeru RS problematično z vidika vodenja izvorne rodovniške knjige za lipicance.


S spremembo zakona se s prehodno določbo spremeni tudi obdobje veljavnosti rejskih organizacij in rejskih programov iz pet let na nedoločen čas, katere praksa je uveljavljena v številnih evropskih državah. Dodatno se s to spremembo aktivno lotevamo odprave administrativnih ovir, saj rejski programi, ki po vsebini veljajo za dolgoročno obdobje, ne bodo več predmet petletnih vlog in obravnav ter izdaj odločb. To hkrati znižuje administrativne stroške rejskim organizacijam zaradi priprave vlog kot tudi administrativne stroške ministrstva.


Vezano na administrativne stroške, se Zakon o živinoreji spremeni tudi v delu, ki določa objavo organizacij v živinoreji v Uradnem listu RS. Glede na to, da se seznam organizacij v živinoreji stalno spreminja, je ustrezneje, da se seznam ažurira samo na spletnih straneh ministrstva. Zato bomo tudi na tem področju znižali stroške objave.

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil.


Predlog uredbe spreminja in dopolnjuje obstoječo uredbo glede obravnave agrarnih skupnosti pri dodelitvi neposrednih plačil, glede ohranjanja trajnega travinja v okviru zelene komponente (izjeme za okoljsko občutljivo trajno travinje, sprememba lokacije za naknadne posevke). V Uredbi je tudi nekaj sprememb pri proizvodno vezanih podporah za mleko v gorskem območju in za bike/vole v povezavi z zahtevami o identifikaciji in registraciji ter pri shemi osnovnega plačila (dopolnitve, ki prispevajo k večji jasnosti in preverljivosti dokazil).

 

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014-2020

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.


Uredba se sprejema zaradi:
- opredelitve organov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020);
- določbe, da se mora za nekatere zahteve ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP) na kmetijskem gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: KMG) popisati stanje zalog posameznih vrst gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter protiinsektnih mrež po stanju na dan oddaje zbirne vloge;
- določbe, da se naravovarstvene zahteve ukrepa KOPOP v zvezi s puščanjem nepokošenega pasu na travniku lahko izvajajo na delu površin, vendar na celem GERK, sicer teh zahtev ni mogoče izvesti;
- opredelitve postopka izračuna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v primeru vlaganja več zbirnih vlog za več KMG istega vlagatelja;
- določbe, da se znesek OMD plačil zniža glede na vsoto kmetijskih površin združenega KMG;
- opredelitve postopka obravnave nekaterih zahtev v okviru ukrepa KOPOP v primeru vlaganja več zbirnih vlog za več KMG istega vlagatelja;
- določbe, da pri nekaterih zahtevah ukrepa KOPOP na KMG za leto 2015 ni treba hraniti računov oziroma deklaracij za nakup gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, feromonskih vab oziroma lepljivih plošč, feromonskih dispenzorjev, zastirk, protiinsektnih mrež, biorazgradljivih vrvic oziroma podlag za sadno drevje, ki so bile nabavljene pred oddajo zbirne vloge za leto 2015;
- določbe, glede upravičenosti do plačil za ukrep ekološko kmetovanje v primeru nenamernih kršitev;
- dopolnitev priloge 10, ki se nanaša na seznam avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin;
- dopolnitev priloge 14, ki se nanaša na katalog kršitev ter zmanjšanj, zavrnitev in ukinitev plačil, v zvezi z obravnavo obnov trajnih nasadov in kršitev glede nekaterih zahtev ukrepa KOPOP ter označevanja virov sofinanciranja posameznih ukrepov razvoja podeželja (ukrep KOPOP, ukrep ekološko kmetovanje, ukrep OMD);
- tehničnih popravkov nekaterih členov in prilog;
- prehodnih določb zaradi izjem za leto 2015.


Stališče k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES), za koledarsko leto 2015

Vlada RS je sprejela k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2015. Vlada RS podpira predlog uredbe.


Ta predlog določa odstotek prilagoditvene stopnje za neposredna plačila v okviru finančne discipline za koledarsko leto 2015 in sicer 1,393041 %. Za ta odstotek se znižajo zneski neposrednih plačil v zvezi z vlogami za pomoč, ki jih kmetje vložijo za koledarsko leto 2015 (proračunsko leto 2016). Znižajo se zneski neposrednih plačil, ki presegajo 2.000 EUR, in v vseh državah članicah razen v Bolgariji, Romuniji in na Hrvaškem, kjer so neposredna plačila v koledarskem letu 2015 v postopku uvajanja).


Izračun prilagoditvene stopnje je del priprave predloga proračuna EU za leto 2016. Znesek rezerve za krize v kmetijskem sektorju, ki naj bi bila vključena v predlog proračuna EU za leto 2016, je 441,6 milijona EUR v tekočih cenah.
..
Znižanje neposrednih plačil z mehanizmom finančne discipline se na začetku vsakega leta uporabi za podporo kmetijskemu sektorju v primeru večjih kriz, ki vplivajo na kmetijsko proizvodnjo ali distribucijo, tj. rezerva za krize. Skupni znesek rezerve za krize v kmetijskem sektorju znaša 2.800 milijonov EUR z enakimi letnimi obroki v znesku 400 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011) za obdobje 2014–2020 in je vključen v razdelek 2 večletnega finančnega okvira. Pogodba o delovanju EU kot temeljno pravilo o financiranju EU določa tudi, da se letni proračun EU pripravi v skladu z večletnim finančnim okvirom.

 

*   *   *