Skoči na vsebino

DRŽAVNE POMOČI

 

Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 107. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije (pred 1. 12. 2009 je bil to 87. člen, pred 1. 5. 1999 pa 92. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti).

 

Državne pomoči s področja kmetijstva so vse pomoči, ki se dodeljujejo za dejavnosti, povezane s proizvodnjo in trženjem kmetijskih proizvodov, naštetih v prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije.

 

Državne pomoči s področja ribištva so vse pomoči, ki se dodeljujejo dejavnostim v proizvodnji, predelavi ali trženju ribiških proizvodov.

 

Poleg splošnih določil politike Evropske unije o državnih pomočeh veljajo za državne pomoči v kmetijstvu in ribištvu tudi cilji in določila skupne kmetijske politike (SKP), politike razvoja podeželja (PRP) in skupne ribiške politike (SRP). Poleg tega morajo biti tovrstne državne pomoči združljive z mednarodnimi obveznostmi Evropske unije, zlasti s sporazumom Svetovne trgovinske organizacije o kmetijstvu. 

 

Zaradi posebnega značaja kmetijstva in ribištva je Evropska komisija sprejela vrsto pravnih predpisov, ki veljajo le za omenjena sektorja.

 

V okviru Evropske komisije sta za oceno skladnosti državnih pomoči v kmetijstvu in ribištvu pristojna Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja ter Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo.

 

 

Pristojni organ v Republiki Sloveniji in njegove naloge

 

V skladu z Uredbo o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 74/04) je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pristojni organ za posredovanje vsebine in poročanje podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva ter za presojo skladnosti državnih pomoči v kmetijstvu in ribištvu, ki jih ni potrebno priglasiti Evropski komisiji. 

 

V skladu s pravili Evropske unije o državnih pomočeh MKGP: 

 • obravnava, ocenjuje in pošlje vlogo za priglasitev načrta državne pomoči na področju kmetijstva in ribištva Evropski komisiji, 
 • obravnava, ocenjuje in daje mnenje za določene vrste državnih pomoči v kmetijstvu in ribištvu (t. i. skupinske izjeme), ki so izvzete iz obveznosti priglasitve iz tretjega odstavka 108. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (pred 1. 12. 2009 je bil to 88. člen, pred 1. 5. 1999 pa 93. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti), 
 • pripravi letno poročilo za Evropsko komisijo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu in ribištvu, 
 • vodi evidence o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu in ribištvu. 

 

Priglasitev in poročanje o dodeljenih državnih pomočeh 

 

Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 106/04) natančno določa način in roke pošiljanja podatkov za priglasitev, način obravnave skupinskih izjem, način pošiljanja podatkov za pripravo letnega poročila in vodenje evidenc o državnih pomočeh v kmetijstvu in ribištvu. 

 

Priglasitev 

 

Vse institucionalne enote, ki so v skladu s statističnimi predpisi (Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev) opredeljene v sektorju država in dodeljujejo državne pomoči v kmetijstvu in ribištvu, morajo MKGP-ju sporočiti podatke o programih državnih pomoči v skladu z določbami zakona. Vsebino posameznega programa državne pomoči pripravi upravljavec državne pomoči in jo predloži MKGP-ju. Enako velja tudi za dopolnitev ali spremembo že obstoječega programa državne pomoči, vključno z državnimi pomočmi, ki so izvzete iz obveznosti priglasitve (t. i. skupinske izjeme), in za pomoči de minimis.

 

Postopek obravnave vloge za priglasitev državne pomoči poteka v dveh fazah. Upravljavci pomoči (institucionalne enote) najprej na predpisanih obrazcih sporočijo podatke o načrtu predvidene pomoči, nato MKGP priglasitev prek informacijskega sistema pošlje Evropski komisiji ali pa poda mnenje o skladnosti predloženega načrta pomoči z zadevnimi predpisi, če gre za pomoči, izvzete iz obveznosti priglasitve (t. i. skupinske izjeme) ali pomoči de minimis v kmetijskem ali ribiškem sektorju. 

 

Obrazci za priglasitev državnih pomoči...


Obrazci za priglasitev pomoči de minimis...

 

 

Poročanje

 

Obrazec in šifranti za poročanje o dodeljenih državnih pomočeh... 

  

Zahtevek za podatke o dodeljenih pomočeh de minimis in obrazec za poročanje o dodeljenih pomočeh de minimis...

 

 

Zakonodaja...

 

 

Aktualno / Novice

 • NOVA PRAVILA za državne pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja
  Evropska komisija je 25.6.2014 določila revidirana in posodobljena merila, po katerih lahko države članice podpirajo kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje v skladu s pravili EU o državni pomoči. Predpisi na področju kmetijstva predstavljajo del pobude Komisije o modernizaciji državnih pomoči, ki je namenjen spodbujanju rasti in konkurenčnosti v EU in gre z roko v roki s skupno kmetijsko politiko, zlasti z novo politiko razvoja podeželja EU. Ta nova pravila veljajo od 1. julija 2014.

  • UREDBA KOMISIJE (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije

  Sheme pomoči, ki se v letu 2014 že izvajajo na podlagi podaljšanja Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006, se lahko izvajajo še do 31.12.2014.

 • De minimis pomoči na področju kmetijskega sektorja
  • UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju velja za pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, z nekaterimi izjemami. 
   Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, ne sme presegati 15 000 EUR v katerem koli obdobju 3 proračunskih let, pod pogojem, da skupni nacionalni znesek te pomoči ne presega 1% letne proizvodnje.
   Nova  Uredba de minimis za področje kmetijstva se je začela uporabljati s  1.1.2014.
  • Splošna uredba de minimis (UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis) pa se uporablja za pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
      
 • De minimis pomoči s področja ribištva

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture

 

Skupni znesek pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture, dodeljene enemu podjetju, ne sme presegati 30 000 EUR v katerem koli obdobju 3 proračunskih let, pod pogojem, da skupni nacionalni znesek te pomoči ne presega 2,5% vrednosti letne proizvodnje ribištva t.j. ulova, predelave in dejavnosti akvakulture.

 

Nova Uredba Komisije (EU) št. 717/2014 (ki nadomešča Uredbo Komisije (ES) št 875/2007) se uporablja od 1. 7. 2014.

 

 

Spletne povezave

 

Seznam veljavne zakonodaje Evropske unije o državnih pomočeh v kmetijstvu in ribištvu lahko najdete na spletni strani Evropske komisije: kmetijstvo in ribištvo.

 

Splošne informacije v zvezi z državnimi pomočmi najdete na spletni strani Sektorja za spremljanje državnih pomoči Ministrstva za finance.