Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SKUPINA ZA OBVLADOVANJE BIOTSKEGA RAVNOVESJA IN ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V GOZDOVIH

 

 

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV SKUPINE ZA OBVLADOVANJE BIOTSKEGA RAVNOVESJA IN ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V GOZDOVIH

 

SKLEPI 1. SESTANKA SKUPINE Z DNE 16. 8. 2016

 

Sklep št. 1: Delovna skupina se imenuje Skupina za obvladovanje biotskega ravnovesja in škodljivih organizmov v gozdovih.

 

Sklep št. 2: Člani skupine do srede 31. 8. 2016 posredujejo svoje predloge in rešitve obvladovanja podlubnikov ne elektronski naslov: gregor.meterc(at)gov.si.

 

SKLEPI 2. SESTANKA SKUPINE Z DNE 6. 9. 2016

 

Sklep št. 1: Zapisniki sej skupine se po potrditvi članov skupine javno objavijo na spletnih straneh MKGP.

 

Sklep št. 2: Sprejme se Poslovnik o delu skupine za obvladovanje biotskega ravnovesja in škodljivih organizmov v gozdovih.

 

Sklep št. 3: Prouči se možnost omejitve izdajanja odločb za redno sečnjo iglavcev na ravni GGO tistim lastnikom gozdov, ki niso izvedli sanitarne sečnje. Prouči se tako pravni vidik kot ekonomski vidik, oziroma možne škodljive posledice takega ukrepa.

 

Sklep št. 4: Gozdarski inštitut Slovenijein Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, v roku enega meseca pripravita, na podlagi preverbe najnovejše strokovne literature in lastnih raziskav, mnenje o smotrnosti in primernosti uporabe različnih vrst pasti in feromonov za podlubnike ter smiselnosti in primernosti uporabe kemičnih sredstev za obvladovanje podlubnikov.

 

Sklep št. 5: Do naslednje seje se pripravi pregled predlogov dopolnitev Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, s poudarkom na ukrepih za preprečevanje namnožitev podlubnikov, ki se jih sofinancira na podlagi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove.

 

Sklep št. 6: Predloge ukrepov za obvladovanje podlubnikov, ki jih je predlagal MKGP, člani pregledajo in podajo pripombe ter dopolnitve do naslednje seje skupine.

 

Sklep št. 7: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Gozdarski inštitut Slovenije v roku enega meseca določita kazalnike ter postavita ciljne vrednosti 3 – 5 kazalnikov za spremljanje učinkovitosti izvajanja ukrepov obvladovanja podlubnikov na ravni revirja in vseh višjih organizacijskih enot.

 

Sklep št. 8: Sestanki skupine bodo potekali predvidoma vsakih 14 dni ob četrtkih ali po potrebi.

 

SKLEPI 3. SESTANKA SKUPINE Z DNE 22. 9. 2016

 

Sklep št. 1: Zavod za gozdove Slovenije do naslednje seje pripravi predlog oblike in vsebine poročila o stanju podlubnikov, izvedenih ukrepih in poseku, ki se članom skupine pošlje pred vsakim sestankom.

 

Sklep št. 2: Zavod za gozdove Slovenije naj intenzivira delo na preventivnem varstvu in izvršbah po drugi osebi.

 

Sklep št. 3: Do konca leta 2016 člani skupine pripravijo predloge za oblikovanje strategije obvladovanja podlubnikov ter drugih škodljivih organizmov v gozdovih skupaj s finančnim planom.

 

Sklep št. 4: Sprejmejo se predlagani ukrepi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za boljše obvladovanje podlubnikov.

 

Sklep št. 5: Do prihodnje seje člani skupine pripravijo pisne predloge stališč do možnosti omejitve izdaje odločb za redno sečnjo iglavcev.

 

SKLEPI 4. SESTANKA SKUPINE Z DNE 6. 10. 2016

 

Sklep št. 1: Zavod za gozdove Slovenije pripravi poročilo za sestanek Skupine v obliki in na način, kot se to pripravi za poročilo Državnemu zboru. Poročilo se pripravi tako, da se ga lahko posreduje članom Skupine skladno s poslovnikom dela Skupine.

 

Sklep št. 2: Zavod za gozdove Slovenije, v sodelovanju z Biotehniško fakulteto in Gozdarskim inštitutom Slovenije pripravi dopolnjena navodila o smotrnosti in primernosti uporabe različnih vrst pasti in feromonov za podlubnike ter smiselnosti in primernosti uporabe kemičnih sredstev za obvladovanje podlubnikov.

 

Sklep št. 3: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se ni strinjalo z vsebino kazalnikov in ciljnih vrednosti za spremljanje učinkovitosti izvajanja ukrepov obvladovanja podlubnikov na ravni revirja in višjih organizacijskih enot in bo pripravilo svoj predlog.

 

Sklep št. 4: Po tehtni in poglobljeni razpravi je prevladalo mnenje, da bi omejevanje redne sečnje prineslo več negativnih posledic kot pozitivnih, za omejevanje redne sečnje in zagotavljanja pravočasne sanitarne sečnje naj se izkoristijo vse možnosti, ki jih ponuja zakonodaja in predpisi na področju varstva pred podlubniki.

 

SKLEPI 5. SESTANKA SKUPINE Z DNE 20. 10. 2016

 

Sklep št. 1: Mnenje o smotrnosti in primernosti uporabe različnih vrst pasti in feromonov za podlubnike ter smiselnosti in primernosti uporabe kemičnih sredstev za obvladovanje podlubnikov naj se objavi v strokovni literaturi.

 

Sklep št. 2: Zavod za gozdove Slovenije, v sodelovanju z Biotehniško fakulteto in Gozdarskim inštitutom Slovenije pripravi operativna navodila za postavitev feromonskih pasti.

 

Sklep št. 3: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaprosi družbo Slovenski državni gozdovi d. o. o., da poda informacijo o podaji vloge za uporabo insekticidov v certificiranih gozdovih.

 

Sklep št. 4: Zavod za gozdove Slovenije, v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi kazalnike in ciljne vrednosti za spremljanje učinkovitosti izvajanja ukrepov obvladovanja podlubnikov na ravni revirja in višjih organizacijskih enot.

 

Sklep št. 5: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano priskrbi pravne razlage o možnostih omejitve izdaje odločb za redno sečnjo iglavcev lastnikom gozdov, ki niso izvedli sanitarne sečnje.

 

SKLEPI 6. SESTANKA SKUPINE Z DNE 20. 4. 2017

 

Sklep št. 1: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do prvega tedna v maju pripravi dopis, naslovljen na Zavod za gozdove Slovenije, v katerem opozori na pričakovanja MKGP glede rokov za izvedbo sanitarne sečnje.

 

Sklep št. 2: V mesecu maju se sestanejo pravne službe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavoda za gozdove Slovenije in oblikujejo postopek upravne izvršbe.

 

Sklep št. 3: Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in Biotehniška fakulteta pripravijo do konca meseca maja 2017 osnutek navodil za izvajanje del varstva pred podlubniki, katera se dodajo k odločbam o izvedbi sanitarne sečnje zaradi podlubnikov. Prav tako naj se do konca meseca maja pripravi osnutek navodil za preprečevanje širjenja in zatiranje podlubnikov na lesnih skladiščih, skupaj s strokovnimi priporočili za postavljanje in čiščenje kontrolnih pasti na skladiščih gozdnih lesnih sortimentov.

 

Sklep št. 4: Sestanejo predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije, Gozdarske inšpekcije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter pripravijo kazalnike v skladu s priporočili Računskega sodišča. Kazalniki morajo biti takšni, da se lahko preveri uspešnost dela na vseh organizacijskih nivojih.