Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVIDENČNI LIST O UPORABI IN PROMETU Z GOZDNIMI LESNIMI SORTIMENTI

 

Uredba EU o lesu oz. natančneje Uredba (EU) št. 995/2010 določa, da morajo pravne in fizične osebe v primeru, ko prvič dajejo na trg EU les in lesne proizvode, vzpostaviti »sistem potrebne skrbnosti« in z njim povezano sledljivost lesa in lesnih proizvodov. V te namene morajo lastniki gozdov ter tudi druge fizične in pravne osebe skladno z Uredba (EU) št. 995/2010 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 607/2012 5 let zagotavljati informacije o vrsti proizvoda, drevesni vrsti in količini lesa, dovoljenju za posek (npr. odločba Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves ali drug dokument, ki je podlaga za zakonit posek), imenu in naslovu prejemnika oz. trgovca, kateremu je dobavil oz. prodal  gozdne lesne sortimente ter morebitna druga dovoljenja, če sečnja poteka v območjih, ki so varovana po drugih predpisih. V okviru sistema potrebne skrbnosti je potrebno podati še oceno tveganja zakonitosti sečnje ter v primeru, da tveganje ni zanemarljivo, navesti tudi ukrepe za zmanjšanje tveganja. 

 

Kot sicer neobvezen pripomoček za preprosto in pregledno vodenje s predpisi EU zahtevanih podatkov oz. za zagotavljanje predpisanih informacij v primeru kontrol (gozdarska inšpekcija, Finančna uprava RS) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano priporoča uporabo»Evidenčnega lista o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti« in njegovo 5 letno hrambo pri sebi skupaj s spremljajočimi dokumenti (odločba o odobritvi poseka izbranih dreves, drugi s posekom povezani dokumenti, računi za prodani les itn.). Inšpekcijske službe zakonitost sečnje namreč preverjajo na podlagi odločb o odobritvi poseka izbranih dreves. Lastniki gozdov ter druge fizične in pravne osebe lahko sicer informacije potrebne za zagotavljanje sledljivosti lesa in lesnih izdelkov ter sistem potrebne skrbnosti zagotavljajo tudi na drugačne načine, ki pa morajo zadostovati določilom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 607/2012. 

 

Evidenčni list, ki ga vodi lastnik gozda oziroma lastnik drugega zemljišča, na katerem so rasle gozdne drevesne vrste, če so bili gozdni lesni sortimenti pridobljeni iz teh vrst, tako vsebuje podatke o:

 

- dovoljenju za posek (npr. odločba Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves ali drug dokument, ki je podlaga za zakonit posek), morebitna druga dovoljenja, če sečnja poteka v območjih, ki so varovana po drugih predpisih;

 

- gozdnih lesnih sortimentih za lastno uporabo, njihovi količini, vrsti, drevesni vrsti ter datumu njihovega spravila ali prevoza;

 

- osebnemu imenu in naslovu ali firmi in sedežu fizične ali pravne osebe, ki ji je odplačno ali neodplačno dobavil gozdne lesne sortimente, o njihovi količini, vrsti, drevesni vrsti in datumu dobave;

 

- oceni tveganja zakonitosti sečnje;

 

- o ukrepih za zmanjšanje tveganja.

 

Dodatne informacije o zagotavljanju sistema potrebne skrbnosti ter z njim povezanega vpisovanja podatkov v evidenčni list in njihovi hrambi lahko dobite pri sodelavcih Zavoda za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.