Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KNJIGOVODSKA LISTINA

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 77/2016), Gozdne lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti, zaradi spremljanja sledljivosti prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti in izvajanja nadzora v skladu zakonom spremlja »Knjigovodska listina«. Prevoznik gozdnih lesnih sortimentov  mora imeti knjigovodsko listino po njihovem nalaganju in med njihovim prevozom pri sebi ali v vozilu ter jo pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo izročiti na vpogled.

 

V knjigovodsko listino, ki jo izda pošiljatelj, se vpišejo: 

 

- podatki o lastniku dreves, ki mu je bila izdana odločba v upravnem postopku, na podlagi katere je izvršil posek dreves. Podatek o lastniku je na knjigovodski listini lahko zapisan z identifikacijsko številko, v tem primeru mora pošiljatelj voditi evidenco identifikacijskih številk ter jo na zahtevo pristojnega organa predložiti na vpogled;

-osebno ime, naslov in davčna številka ali firma, sedež ali davčna številka pošiljatelja gozd¬nih lesnih sortimentov ;

-osebno ime, naslov in davčna številka ali firma, sedež ali davčna številka prejemnika gozdnih lesnih sortimentov ;

-osebno ime,  naslov in davčna številka ali firma, sedež ali davčna številka prevoznika;

-vrsta in registrska številka vozila;

-kraj, datum in ura nakladanja, kraj in datum razkladanja;

-vrsta in količina gozdnih lesnih sortimentov in 

-zaporedna številka knjigovodske listine. 

 

Knjigovodska listina se sestavi v treh izvodih, od katerih vse tri izvode podpišejo in po en izvod hranijo pošiljatelj, prevoznik in prejemnik pet let od datuma opravljenega prevoza gozdnih lesnih sortimentov.

 

Podatek o lastniku dreves, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi poseka izbranih dreves, je na knjigovodski listini lahko zapisan z identifikacijsko številko. V tem primeru mora pošiljatelj voditi evidenco identifikacijskih številk ter jo na zahtevo pristojnega organa predložiti na vpogled. Na tej povezavi je prikazana »Knjigovodska listina« s vsemi predpisanimi rubrikami in zahtevanimi podatki.

 

Knjigovodska listina ni potrebna za gozdne lesne sortimente, pridobljene iz gozdov v lasti fizičnih oseb, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti, če njihova skupna količina ne presega desetih kubičnih metrov, so namenjeni lastni uporabi in jih prevaža lastnik gozda ali gre za prevoz v obliki sosedske ali sorodstvene pomoči v skladu s predpisi, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. Osebe iz prejšnjega stavka morajo imeti po nalaganju in med prevozom gozdnih lesnih sortimentov pri sebi ali v vozilu dovoljenje za posek dreves (odločba o izbiri dreves za posek, odločba o sanitarni sečnji, dovoljenje za krčitev gozda, odločba o negovalnih delih v gozdu) v izvirniku ali kopiji, ki ga je lastniku gozda izdal Zavod za gozdove Slovenije. Dokumenti se pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo izročijo na vpogled.

 

Dovoljenje za posek dreves nista potrebna, če so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti gozdni lesni sortimenti, premera do največ deset centimetrov na debelejšem koncu (razen za lesne sekance in razcepljen les), če njihova skupna količina ne presega desetih kubičnih metrov in na vozilo niso hkrati naloženi tudi drugi gozdni lesni sortimenti.

 

Knjigovodska listina ni potrebna za gozdno lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti in so predmet prodaje ali darila med dvema fizičnima osebama. V tem primeru prevoz gozdnih lesnih sortimenov spremlja izjava ali druga listina, v kateri je navedena vrsta in količina gozdnih lesnih sortimentov, kraj in datum, pošiljatelj, prevoznik in prejemnik gozdnih lesnih sortimentov. Izjavo ali drugo listino pošiljatelj in prejemnik hranita pet let od datuma opravljenega prevoza gozdnih lesnih sortimentov in jo morata podpisati pošiljatelj in prejemnik.