Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FADN

ali metodologija knjigovodstva na kmetijah (angl. Farm Accountancy Data Network)

 

Za skladno vodenje kmetijske politike je  EU sprejela Uredbo Sveta (ES) št. 1217/09 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti. V Sloveniji je to področje urejeno s Pravilnikom o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 11/2010 in 90/2010). Nacionalna komisija FADN, v skladu z določili tega pravilnika vsaj enkrat letno obvesti ministra o stanju in problematiki na tem področju.

 

FADN je Evropski sistem vzorčnih raziskovanj, ki poteka vsako leto že od leta 1965 (Uredba Sveta (EGS) št. 79/65) in zbira strukturne in računovodske podatke, ki se nanašajo na kmetijsko gospodarstvo. Cilj je spremljati prihodke in poslovne dejavnosti kmetijskih gospodarstev, kot tudi pridobiti podlage za oceno vplivov Skupne kmetijska politika (SKP).

 

Raziskava FADN zajema le tiste kmetije, ki presegajo minimalno ekonomske velikosti (prag), tako da se zajame najustreznejši del kmetijske dejavnosti vsake države članice EU, in sicer vsaj 90% standardnega prihodka in 90 % kmetijskih zemljišč v uporabi od zajetih podatkov v strukturnem popisu kmetijskih gospodarstev (FSS , Eurostat). Vzorec FADN je sestavljen iz približno 78 000 kmetijskih gospodarstev v EU- 27 , kar predstavlja 5,4 milijona kmetij (39%) od skupno okoli 14 milijonov kmetij vključeni v FSS. V Sloveniji se zbirajo podatki FADN za poročanje EU na okrog 1000 kmetijskih gospodarstvih, ki presegajo prag 4.000 evrov standardnega prihodka. Ta kmetijska gospodarstva predstavljajo okrog 41.000 kmetijskih gospodarstev od 74.646 kmetijskih gospodarstev, ki so vključena v FSS, ki ga izvaja vsakih 10 let Statistični urad RS.

 

Namen FADN raziskave je pridobiti podatke v treh dimenzijah: po regijah, ekonomski velikosti in tipu kmetovanja. FADN je edini usklajeni vir za mikro-ekonomske podatke, kar pomeni, da so računovodska načela enaka v vseh državah članicah EU. Podatki o poslovanju kmetijskih gospodarstev zbrani v okviru raziskave FADN so veliko bolj podrobni, kot podatki, ki jih posamezna kmetijska gospodarstva zbirajo v primeru knjigovodstva na kmetijah, ki je opredeljeno z davčnimi predpisi. 

 

Ker je FADN pravo bogastvo podatkov o gospodarjenju kmetijskih gospodarstev se množično uporabljaja za različne analize in projekcije.

 

Pomembno je tudi, da predpisi EU posebej varujejo kmetijska gospodarstva, ki sodelujejo pri raziskavi. V predpisu EU (Uredba Sveta (ES) št. 1217/09) je tako določeno:

  1. Katere koli računovodske podatke ali druge podatke, pridobljene pri izvajanje te uredbe, je prepovedano uporabljati za davčne namene ali jih razkriti ali uporabljati za drugačne namene od tistih, ki so predvideni v členu 1.
  2. Prepovedano je, da katera koli oseba, ki sodeluje ali je sodelovala v mreži podatkov, izda katere koli individualne računovodske podatke ali katere koli druge individualne podrobnosti…
  3. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za kaznovanje kršitev določb iz odstavka 2.

Pomembne in aktualne informacije o področju FADN in IS FADN

 Objava zanimivih analiz in predstavitev:

 

Knjigovodstvo

 

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel priporočeni kontni načrt za gospodarske družbe (oznaka D), samostojne podjetnike posameznike (oznaka P), kmečka gospodarstva (oznaka K), zadruge (oznaka Z), nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (oznaka N) ter društva in invalidske organizacije (oznaka DI), ki je priložen. 

 

Priporočeni kontni načrt za kmetijsko dejavnost zagotavlja pogoje za enotno uporabo podatkov iz računovodskih evidenc, vodenih za poslovne potrebe vseh kmetijskih gospodarstev, tudi kmetij, če se za to odločijo. 

 

Potrebe za vodenje računovodstva na kmetijskem gospodarstvu  izhajajo iz poslovnih odločitev. Zahteva po  vzpostavljenem računovodstvu na kmetijskem gospodarstvu pa je tudi eden od pogojev, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, ki se prijavljajo na razpise programov razvoja podeželja v okviru Skupne kmetijske politike. Upravičenci pa lahko vodijo tudi knjigovodstvo po metodologiji FADN

 

FADN 2019

NOVICE IN OBVESTILA

 

Poročanje – obvezniki za obračunsko leto 2018

 

Kmetije, ki imajo v skladu z odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obveznost spremljanja podatkov o gospodarjenju na kmetiji  po metodologiji FADN za obdobje treh oziroma petih let, ker so pridobile nepovratna sredstva iz Programa razvoja podeželja – obvezniki, je določen rok za pripravo in oddajo poročila – obdelanih podatkov, 31. marec za preteklo leto. Obdelani podatki se pošljejo v naslednjih datotekah:

 

Podatkovni model in rezultati obdelave knjigovodskih podatkov (pdf datoteka)

Standardni rezultati (MC Excel datoteka)

Zbirni stavek (xml datoteka)

 

Oddaja poročil poteka preko spletne aplikacije Poročanje FADN obdelav – obvezniki.

Obdelava teh podatkov se kot tržna dejavnost izvaja na vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih v okviru KGZS. Seznam svetovalcev je objavljen v nadaljevanju.

 

Z razpoložljivim računalniškim programom »FADN evidence«, obdelavo izvajajo tudi nekateri Računovodski servisi. Obstaja tudi možnost najema računalniškega programa, s katerim kmetija sama obdela podatke o gospodarjenju na kmetiji po metodologiji FADN. Za najem programa objavljamo kontakt: tel. št.: (04) 280 46 19 ali e-naslov: fadn(at)kr.kgzs.si – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj. 

 

FADN 2018

Obveščamo vas, da smo dne 5. 12. 2018 v aplikaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, „Poročanje FADN obdelav – obvezniki”, priložili vaše obdelane podatke FADN za obračunsko leto 2017. https://webapl.mkgp.gov.si/fadn/#!/login . Do vaše obdelave lahko dostopate z registracijo v aplikaciji, kot nov uporabnik, s tem da uporabite vaš veljavni elektronski naslov in sami kreirate osebno geslo.

 

 

 

Kmetije, ki so na podlagi sklenjene pogodbe z MKGP vključene v poročanje podatkov o gospodarjenju na kmetiji po metodologiji FADN za EU vzorec za obračunsko leto 2018, prejmejo vsa navodila in zahtevane obrazce osebno v fizični obliki na naslov nosilca oziroma v elektronski obliki na e-naslov. Priporoča se, da kmetija v dogovoru z računovodsko pisarno FADN pridobi dostop do programa »FADN evidence« in podatke vnaša mesečno.

 

MKGP sklepa naslednja dva tipa pogodb:

Pogodbo št. 2330-19-000002 o vodenju evidenc za pripravo letnega poročila o gospodarjenju kmetijskega gospodarstva za poročevalske kmetije, ki so upravičene do nadomestila, po metodologiji FADN za leto 2018.

in

Pogodbo o vodenju evidenc za pripravo letnega poročila o gospodarjenju kmetijskega gospodarstva po metodologiji FADN za leto 2018 – obvezniki.

 

 

Kontaktna telefonska številka računovodskih pisarn FADN in e-naslov:

Ø  kmetije s področja Kmetijsko gozdarskih zavodov Murska Sobota, Maribor in Ptuj na tel. št.:     (02) 749 36 46 ali na e-naslov: renata.jesih(at)kgz-ptuj.si - Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

 

Ø  kmetije s področja Kmetijsko gozdarskih zavodov Celje, Ljubljana, Kranj, Novo Mesto in Nova Gorica na  tel. št.: (04) 280 46 19 ali na e-naslov: fadn(at)kr.kgzs.si – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

 

Poročanje – obvezniki 2017 

 

Kmetije, ki imajo v skladu z odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obveznost spremljanja podatkov o gospodarjenju na kmetiji  po metodologiji FADN za obdobje treh oziroma petih let, ker so pridobile nepovratna sredstva iz Programa razvoja podeželja – obvezniki, je določen rok za pripravo in oddajo poročila – obdelanih podatkov, 31. marec za preteklo leto. Obdelani podatki se pošljejo v naslednjih datotekah:

 

Podatkovni model in rezultati obdelave knjigovodskih podatkov (pdf datoteka)

Standardni rezultati (MC Excel datoteka)

Zbirni stavek (xml datoteka)

 

Obdelava teh podatkov se kot tržna dejavnost izvaja na vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih v okviru KGZS. Seznam svetovalcev je objavljen v nadaljevanju.

 

Z razpoložljivim računalniškim programom »FADN evidence«, jo izvajajo tudi nekateri Računovodski servisi. Obstaja tudi možnost najema računalniškega programa, s katerim kmetija sama obdela podatke o gospodarjenju na kmetiji po metodologiji FADN. Za najem programa objavljamo kontakt: tel. št.: (04) 280 46 19 ali e-naslov: fadn(at)kr.kgzs.si – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj. 

   

Vsem prejemnikom javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja, ki spremljajo podatke o gospodarjenju na kmetiji po metodologiji FADN in so v skladu z določili javnih razpisov dolžni poslati letno poročilo za obračunsko leto 2017, je določen rok za oddajo poročila 31. 3. 2018. Oddaja poročil bo potekala preko spletne aplikacije Poročanje FADN obdelav – obvezniki. navodilo (.pdf)

Seznam svetovalcev in ostale informacije

 

Seznam svetovalcev: 


Kmetijsko gospodarstvo si mora pri svetovalni službi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pridobiti številko kmetije za FADN:

 

Ostale informacije:


Pravne podlage