Skoči na vsebino

FADN

ali metodologija knjigovodstva na kmetijah (angl. Farm Accountancy Data Network)

 

Za skladno vodenje kmetijske politike je  EU sprejela Uredbo Sveta (ES) št. 1217/09 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti. V Sloveniji je to področje urejeno s Pravilnikom o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 11/2010 in 90/2010). Nacionalna komisija FADN, v skladu z določili tega pravilnika vsaj enkrat letno obvesti ministra o stanju in problematiki na tem področju.

 

FADN je Evropski sistem vzorčnih raziskovanj, ki poteka vsako leto že od leta 1965 (Uredba Sveta (EGS) št. 79/65) in zbira strukturne in računovodske podatke, ki se nanašajo na kmetijsko gospodarstvo. Cilj je spremljati prihodke in poslovne dejavnosti kmetijskih gospodarstev, kot tudi pridobiti podlage za oceno vplivov Skupne kmetijska politika (SKP).

 

Raziskava FADN zajema le tiste kmetije, ki presegajo minimalno ekonomske velikosti (prag), tako da se zajame najustreznejši del kmetijske dejavnosti vsake države članice EU, in sicer vsaj 90% standardnega prihodka in 90 % kmetijskih zemljišč v uporabi od zajetih podatkov v strukturnem popisu kmetijskih gospodarstev (FSS , Eurostat). Vzorec FADN je sestavljen iz približno 78 000 kmetijskih gospodarstev v EU- 27 , kar predstavlja 5,4 milijona kmetij (39%) od skupno okoli 14 milijonov kmetij vključeni v FSS. V Sloveniji se zbirajo podatki FADN za poročanje EU na okrog 1000 kmetijskih gospodarstvih, ki presegajo prag 4.000 evrov standardnega prihodka. Ta kmetijska gospodarstva predstavljajo okrog 41.000 kmetijskih gospodarstev od 74.646 kmetijskih gospodarstev, ki so vključena v FSS, ki ga izvaja vsakih 10 let Statistični urad RS.

 

Namen FADN raziskave je pridobiti podatke v treh dimenzijah: po regijah, ekonomski velikosti in tipu kmetovanja. FADN je edini usklajeni vir za mikro-ekonomske podatke, kar pomeni, da so računovodska načela enaka v vseh državah članicah EU. Podatki o poslovanju kmetijskih gospodarstev zbrani v okviru raziskave FADN so veliko bolj podrobni, kot podatki, ki jih posamezna kmetijska gospodarstva zbirajo v primeru knjigovodstva na kmetijah, ki je opredeljeno z davčnimi predpisi. 

 

Ker je FADN pravo bogastvo podatkov o gospodarjenju kmetijskih gospodarstev se množično uporabljaja za različne analize in projekcije.

 

Pomembno je tudi, da predpisi EU posebej varujejo kmetijska gospodarstva, ki sodelujejo pri raziskavi. V predpisu EU (Uredba Sveta (ES) št. 1217/09) je tako določeno:

  1. Katere koli računovodske podatke ali druge podatke, pridobljene pri izvajanje te uredbe, je prepovedano uporabljati za davčne namene ali jih razkriti ali uporabljati za drugačne namene od tistih, ki so predvideni v členu 1.

  2. Prepovedano je, da katera koli oseba, ki sodeluje ali je sodelovala v mreži podatkov, izda katere koli individualne računovodske podatke ali katere koli druge individualne podrobnosti…

  3. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za kaznovanje kršitev določb iz odstavka 2.

FADN 2017

Obrazci in navodila so namenjeni kmetijskim gospodarstvom, ki so za namen mreže podatkov pripravljena spremljati podatke o gospodarjenju na kmetiji  po metodologiji FADN in  vlagateljem, ki imajo v skladu z odločbo z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obveznost spremljanja kmetovanja po metodologiji FADN. 

 

Poročanje – obvezniki

 

Vsem prejemnikom javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja, ki spremljajo podatke o gospodarjenju na kmetiji po metodologiji FADN in so v skladu z določili javnih razpisov dolžni poslati letno poročilo za obračunsko leto 2016, je določen rok za oddajo poročila 31. 3. 2017. Oddaja poročil bo potekala preko spletne aplikacije Poročanje FADN obdelav – obvezniki. navodilo (pdf.)

 

FADN 2016

FADN 2015

Obrazci in navodila so namenjeni kmetijskim gospodarstvom, ki so za namen mreže podatkov pripravljena spremljati podatke o gospodarjenju na kmetiji  po metodologiji FADN in  vlagateljem, ki imajo v skladu s pogodbo ali z odločbo z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obveznost spremljanja kmetovanja po metodologiji FADN.  

FADN 2014

Obrazci in navodila so namenjeni kmetijskim gospodarstvom, ki so za namen mreže podatkov pripravljena spremljati podatke o gospodarjenju na kmetiji  po metodologiji FADN in  vlagateljem, ki imajo v skladu s pogodbo ali z odločbo z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obveznost spremljanja kmetovanja po metodologiji FADN. Z letom 2014 je v veljavi nova izvedbena uredba EU, katere uvedba zahteva nekaj sprememb pri spremljanju podatkov o gospodarjenju:

 

Obrazci:

Seznam svetovalcev in ostale informacije

 

Seznam svetovalcev: 


Kmetijsko gospodarstvo si mora pri svetovalni službi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pridobiti številko kmetije za FADN:

 

Ostale informacije:


Pravne podlage