Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNE SLUŽBE V PROIZVODNJI KMETIJSKIH RASTLIN

 

Javna služba v poljedelstvu

 

Javna služba v vrtnarstvu

 

Javna služba v sadjarstvu

 

Javna služba v vinogradništvu

 

Javna služba v oljkarstvu

 

Javna služba v hmeljarstvu

 

Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji do leta 2018

 

Novela Zakona o kmetijstvu – ZKme-1D (Uradni list RS, št. 27/17 z dne 2. 6. 2017) je določila novosti na področju javnih služb, med katerimi so tudi javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin. Z Uredbo o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS št. 60/2017) so bile določene javne službe na področju poljedelstva, vrtnarstva, sadjarstva, vinogradništva in oljkarstva. Uredba opredeljuje naloge javnih služb, način izvajanja nalog javnih služb, območje in obdobje izvajanja nalog javnih služb, obveznosti izvajalcev javnih služb, programe, način financiranja ter poročanje. Kot priloga in sestavni del uredbe so opredeljeni tudi programi javnih služb po področjih za obdobje 2018 – 2024.

 

Področje hmeljarstva je urejeno s posebno zakonodajo.

 

Shema: Izvajalci javnih služb v proizvodnji kmetijskih rastlin po področjih

Shema: Izvajalci javnih služb v proizvodnji kmetijskih rastlin po področjih
 

Zakonodaja

 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4716

 

Uredba o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS št. 60/2017

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7575

 

Pravilnik o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov za opravljanje javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS št. 60/2017);

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13172

 

 

Pomembne povezave

 

Spletna stran UVHVVR - Rastlinski semenski material

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/rastlinski_semenski_material/

 

Javna služba kmetijskega svetovanja

http://www.kgzs.si/KV/Zbornicni-urad/-Strokovne-sluzbe-zbornice/Javna-sluzba-kmetijskega-svetovanja.aspx

 

Portal IVR - Integrirano varstvo rastlin

https://www.ivr.si/