Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA SLUŽBA V VINOGRADNIŠTVU

Vinogradi v Sloveniji zajemajo približno 16.000 ha, kar predstavlja 3,1 % vseh kmetijskih površin, vinogradništvo pa zaokrožuje 10 % slovenske kmetijske pridelave. Za redno obnovo vinogradov je potrebno zagotoviti zadostno pridelavo cepičev in ključev ter trsnih cepljenk. Pridelava trsnih cepljenk temelji na lastnem razmnoževalnem materialu, katerega znatni del so potrjeni slovenski kloni žlahtne vinske trte in podlag. To je še posebej pomembno pri pridelavi avtohtonih, domačih in lokalnih sort vinske trte, kjer razmnoževalnega materiala ni mogoče dobiti od drugod, so pa v velikem deležu zastopane v pridelavi grozdja in vina v Sloveniji.

 

Ključni strateški cilj programa je ohranjanje in povečanje obsega vinogradniških površin, krčenje starih neekonomičnih vinogradov in sajenje primernih sort na določeno lego. Za doseganje tega cilja so pomembne kakovostne trsne cepljenke in izboljševanje trsnega izbora v skladu s spremenjenimi tehnologijami ter prilagoditvami na naravne danosti, predvsem na podnebne spremembe. Le tako se bo ohranjala kakovostna in gospodarna pridelava grozdja in vina. Strokovno delo se v grobem deli na selekcijo in introdukcijo sort vinske trte, tehnološke poskuse, zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala ter strokovno tehnično koordinacijo.

 

Selekcija vinske trte je odbira trt z želenimi lastnostmi za namen nadaljnjega razmnoževanja. Osnovna je pozitivna množična selekcija, ki temelji na vizualnih opazovanjih v vinogradu in rezultat je razmnoževalni material kategorije standard. Obenem pa se je v okviru strokovnih nalog izvajala pozitivna množična selekcija vinske trte kot osnova za nadaljevalno klonsko selekcijo, ki se kot končni rezultat pokaže s potrjenimi kloni. Devetintrideset klonov 16 sort vinske trte nam zagotavlja neodvisnost oziroma samooskrbo s cepljenkami vinske trte. Obstoj in izvajanje selekcije je ključnega pomena za bodoče generacije vinogradnikov in vinarjev pa tudi trsničarjev. Z nadaljevanjem obstoječega dela bomo tudi v prihodnosti neodvisni od razmer na evropskem trgu. Na vprašanje klonska selekcija da ali ne je odgovor zagotovo in nedvomno da. Nihče drug nam ne bo nudil klonov sort prilagojenih našim razmeram in klonov naših starih domačih sort.

 

Pri pridelovanju grozdja pa je za uspešen razvoj vinogradništva in vinarstva ključnega pomena tudi sledenje trendom v vinogradništvu in vinarstvu in s tem uporaba takih sort, klonov in podlag trte, ki so prilagojene na naše rastne razmere, so ob primerni zaščiti dovolj odporne proti boleznim in škodljivcem obenem pa zagotavljajo pridelavo tržno zanimivih pridelkov in produktov. Trendom trenutno sledimo tako z introdukcijo sort kot tudi s tehnološkimi poskusi.

 

Še ena pomembna točka programa pa je zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala. Pridelava baznih trsnih cepljenk je pomembna za oskrbo trsničarjev in vinogradnikov, ki se odločijo za sajenje matičnih vinogradov. Ostali vinogradniki pa imajo posredne učinke, saj lahko kupijo kakovostne trsne cepljenke iz doma selekcioniranega materiala in pridelujejo grozdje domačih sort. Selekcijsko trsničarski središči sta edini pooblaščeni trsnici za pridelavo sadilnega materiala kategorije »baza«. Za nemoteno pridelavo cepičev in trsnih cepljenk je potrebno urediti vsakoletno prijavo na Kmetijski inštitut - Služba za uradno potrjevanje za uradno potrditev baznih cepičev in trsnih cepljenk in se redno usposabljati iz zdravstvenega varstva rastlin. Obe selekcijsko trsničarski središči sta tudi vpisani v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin.

 

Naloge strokovno-tehnične koordinacije pa so  predvsem izboljšanje prenosa znanja do javne službe kmetijskega svetovanja in pridelovalcev ter povezovanje z drugimi javnimi službami na področju kmetijstva in z nevladnimi organizacijami.

 

Imenovani izvajalci Javne službe v sadjarstvu v obdobju 2018 – 2024 so:

Podizvajalca sta:

Pri izvajanju nalog programa javne službe se tudi uspešno in dobro povezujemo z javnima službama:

Bolj podroben opis nalog je razviden iz vsebinskega dela programa javne službe [vinogradništvo_program_Jsvinogradništvo-skupen2018.pdf].

 

 

Kontakt MKGP: Saša Belaj

tel.: 01 478 90 41

e-pošta: sasa.belaj(at)gov.si

 

Kontakt strokovne vodje javne službe: prof. dr. Denis Rusjan
tel: 01 3203 151
e-naslov: denis.rusjan(at)bf.uni-lj.si