Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ PRED SPREMINJANJEM NAMENSKE RABE

Pritisk urbanizacije in s tem pozidava kmetijskih zemljišč z visokim proizvodnim potencialom je z nastankom številnih novih občin v Sloveniji močno narasla, saj so interesi in težnje po spremembi namenske rabe kmetijskih zemljišč v urbane namene najbolj izrazite na ravninskih predelih ob naseljih, kjer so najkvalitetnejša kmetijska zemljišča. Velik problem predstavlja tudi razmeroma ekstenzivna in razpršena gradnja stanovanjskih objektov ter načrtovanje večjih novih trgovskih centrov in obrtnih oziroma industrijskih con v odprtem kmetijskem prostoru. 

 

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, je nosilec urejanja prostora za področje kmetijskih zemljišč v postopkih prostorskega načrtovanja, in sicer tako, da izdaja smernice in mnenja k predlaganim prostorskim aktom in predlaganim prostorskim ureditvam z vidika varovanja kmetijskih zemljišč. Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, je nosilec urejanja prostora tudi v postopkih prostorskega načrtovanja, ko gre za spremembe pri katerih se spreminja obseg in podrobnejša namenska raba površin z objekti za kmetijsko proizvodnjo znotraj območij proizvodnih dejavnosti. 

 

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, je vključeno tudi v postopkih celovite presoje vplivov na okolje, in sicer tako, da izdaja mnenja o ustreznost okoljskih poročilih in mnenja o sprejemljivosti vplivov plana na okolje.

 

 

Občinski prostorski načrti...

 

Državni prostorski načrti...

 

 

Območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo

 

Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo,  določa območja, ki so strateškega pomena zaradi pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, njihovega obsega, zaokroženosti, zagotavljanja pridelave hrane ali ohranjanja in razvoja podeželja ter ohranjanja.

Uredba določa štiri tipe strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane, za vsak tip pa tudi dva ali več podtipov strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane. Strateška območja za kmetijstvo in pridelavo hrane predstavljajo potencialna območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč se bodo ob upoštevanju uredbe o strateških območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane določila v prostorskih aktih lokalnih skupnosti. Podlaga za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč v prostorskem aktu lokalne skupnosti bo strokovna podlaga s področja kmetijstva, v okviru katere bosta pripravljena predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ob upoštevanju uredbe in predlog območij ostalih kmetijskih zemljišč. 

 

Tipi strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane v merilu 1 : 250.000 (.pdf)

 

Podtipi strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane v merilu 1 : 250.000 (.pdf)

 

Georeferencirani vektorski sloj tipov in podtipov strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane.rar

 

Strokovna podlaga za pripravo uredbe, ki bo določala območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo