Skoči na vsebino

DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRTI

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v postopku sprejemanja državnih prostorskih načrtov izdaja smernice in mnenja k prostorskemu aktu, in sicer z vidika usklajenosti predloga prostorskega akta s predpisi, ki urejajo varovanje kmetijskih zemljišč. Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, obravnava načrtovane prostorske ureditve v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10-popr. in 57/12) in Zakonom o kmetijskih zemljiščih ter na njuni osnovi izdanimi podzakonskimi predpisi. 

 

Podatki za pripravo državnih prostorskih načrtov (DPN):

< nazaj