Skoči na vsebino

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRTI

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v postopku sprejemanja občinskih prostorskih načrtov izdaja smernice in mnenja (v mnenju ugotovi ali je občina pri pripravi prostorskega akta upoštevala smernice oziroma predpise) k prostorskemu aktu, in sicer z vidika usklajenosti predloga prostorskega akta s predpisi, ki urejajo varovanje kmetijskih zemljišč. Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, obravnava predloge sprememb namenske rabe kmetijskih zemljišč v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10-popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonom o kmetijskih zemljiščih ter na njuni osnovi izdanimi podzakonskimi predpisi. 

 

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na podlagi 47. člena ZPNačrt objavlja Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč.

 

Podatki za pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN):

Zakonodaja...