Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRTI

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v postopku sprejemanja občinskih prostorskih načrtov izdaja smernice in mnenja (v mnenju ugotovi ali je občina pri pripravi prostorskega akta upoštevala smernice oziroma predpise) k prostorskemu aktu, in sicer z vidika usklajenosti predloga prostorskega akta s predpisi, ki urejajo varovanje kmetijskih zemljišč. Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, obravnava predloge sprememb namenske rabe kmetijskih zemljišč v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10-popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonom o kmetijskih zemljiščih ter na njuni osnovi izdanimi podzakonskimi predpisi. 

 

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na podlagi 47. člena ZPNačrt objavlja Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč.

 

Podatki za pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN):

Zakonodaja...