Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MELIORACIJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Melioracije so osuševanje, namakanje in agromelioracije. 

 

Osuševalni in namakalni sistem (t.i. hidromelioracijski sistemi) so namenjeni usposobitvi kmetijskih zemljišč za učinkovito kmetijsko pridelavo, s tem da načrtno vplivajo na režim vlage v tleh. Namakalni sistemi se delijo na velike in male namakalne sisteme. Veliki namakalni sistemi, ki so poleg osuševalnih sistemov predmet izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracij, so namenjeni večjemu številu uporabnikov za skupno rabo po namakalnem urniku. Na podlagi 7. člena Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 95/11) je izvajalec javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

 

Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče. Agromelioracije se delijo na zahtevne in nezahtevne. Agromelioracije obsegajo ukrepe izravnave zemljišč, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitve kamnitih osamelcev, ureditve poljskih poti, izdelave teras, ureditve gorskih in kraških pašnikov, ureditve manjših odvodnjavanj, apnenja in založnega gnojenja. Področje melioracij ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12). 

 

 

Uvedba melioracije

 

Za uvedbo osuševanja, velikega namakalnega sistema ali zahtevne agromelioracijo je potrebno soglasje lastnikov kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 80 odstotkov kmetijskih zemljišč s predvidenega melioracijskega območja. 

 

Za agromelioracijska dela, ki jih je treba izvesti zaradi komasacije, je treba pridobiti soglasje lastnikov kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67 odstotkov površin kmetijskih zemljišč na predvidenem območju agromelioracije.

 

Predlog za uvedbo melioracije se vloži na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. Predlogu za uvedbo melioracije mora predlagatelj melioracije priložiti ustrezna soglasja ali dovoljenja (npr. vodno dovoljenje za namakanje kmetijskih zemljišč,…). Melioracija se uvede z odločbo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.

 

Odločbe o uvedbi agromelioracije ni treba pridobiti, če gre za nezahtevne agromelioracije (izravnava zemljišča na površini do 1 ha, krčitev grmovja in dreves, izravnava mikrodepresij na njivskih površinah, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitev kamnitih osamelcev do skupne količine 20 m3 na površini do 1 ha, ureditev obstoječih poljskih poti z možnostjo gramoziranja do 20 cm, ureditev gorskih in kraških pašnikov na površini do 2 ha, apnenje in založno gnojenje). 

 

Obrazci

 

 

Vzdrževanje in redno delovanje hidromelioracijskih sistemov

 

Sredstva za redno delovanje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov zagotavljajo lastniki oziroma zakupniki (fizične in pravne osebe) melioriranih zemljišč v sorazmerju s površino melioriranih zemljišč. Vzdrževalna dela potekajo na podlagi letnih programov vzdrževanja, ki so usklajeni z melioracijskimi skupnostmi.

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za posamezno leto pripravi odredbo o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih (v nadaljevanju: odredba). Na podlagi odredbe Davčna uprava RS (DURS) za posameznega lastnika oziroma zakupnika melioriranega zemljišča z odločbo odmeri višino stroškov za vzdrževanje in redno delovanje hidromelioracijskih sistemov. 

 

Upravljanje in vzdrževanje 2017:

Upravljanje in vzdrževanje 2016:

Upravljanje in vzdrževanje 2015:

Upravljanje in vzdrževanje 2014:

 

Evidenca melioracijskih sistemov in naprav 

 

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, vodi evidenco melioracijskih sistemov in naprav, ki je  namenjena upravljanju melioracijskih sistemov in naprav.

 

Lastniki malih namakalnih sistemov ali lastnik zemljišč, na katerih se izvaja agromelioracija, ki ne pomeni posega v prostor, so v skladu z 8. členom Pravilnika o evidenci melioracijskih sistemov in naprav (Uradni list RS, št. 3/09; v nadaljevanju: pravilnik), za namen vodenja evidence melioracijskih sistemov in naprav, ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, dolžni posredovati predpisane podatke. Podatke o malem namakalnem sistemu ali agromelioraciji, ki ne pomeni posega v prostor, se pošlje na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del pravilnika.