Skoči na vsebino

GOVEJE IN TELEČJE MESO

 

Živinoreja 

 

Živinoreja je najpomembnejša panoga slovenskega kmetijstva. Največji delež ima govedoreja, ki je pri nas razširjena zaradi prevladujočega travinja. Druge vrste živinoreje (reja drobnice, konjereja, kunčjereja, čebelarstvo, ribogojstvo in podobno) so manj razširjene in po obsegu skromnejše. 


Govedoreja


Prireja govejega mesa in kravjega mleka sta najpomembnejši proizvodni usmeritvi slovenskega kmetijstva, ki  k skupni  vrednosti kmetijske proizvodnje v zadnjem obdobju  prispevata okoli 26%. V letu 2010 se je z govedorejo (tudi prireja mleka) ukvarjalo približno 36 tisoč gospodarstev, s povprečnim staležem 13,1 goved na gospodarstvo, kar je kljub procesu prestrukturiranja precej manj kot v državah EU 15, kjer je povprečen stalež 66,6 goved na gospodarstvo (podatek za 2007).

 

Prireja mesa goved je v Sloveniji v letu 2010 znašala 43,2 tisoč ton, kar pomeni 105,9% samooskrbo oziroma porabo 19,9 kg govejega mesa na prebivalca. Izvoz in uvoz govedine sta v letu 2010 obsegala 26 tisoč ton, količinsko je bilo uvoza v višini 11.717 ton, izvoza pa v višini 14.357 ton.  

 

Slovenija se po tržni ceni bikov, znotraj EU, uvršča nekje na sredino. 

 

Ekonomske razmere za pitanje govedi so bile v letu 2011 kljub 200 porastu skupnih stroškov nekoliko ugodnejše kot v letu 2010. Povprečne odkupne cene vseh kategorij mladega pitanega goveda so bile v prvih devetih mesecih leta 2011 precej nad   ravnijo cen iz leta 2010.

 

Do leta 2014 se v EU pričakuje znižanje (-5%) prireje in sicer zaradi zmanjšanja črede za prirejo mleka ter zaradi proizvodno nevezanih plačil. Izpad prireje se bo nadomestil z povečanim uvozom, delno pa tudi

 

Evidence in registri, vzreja, pašni redi, ...

 

Zakonodaja...

 

 

Informacije:  

tel. :  01 478 9048

faks:  01 478 9035

e-mail  tadeja.kvas-majer(at)gov.si

 

 

 

Razvrščanje govejih trupov in polovic

 

EU s ciljem uravnavanja trga s govejim mesom predpisuje ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov v kategorije glede starosti,  mesnatosti in zamaščenosti, ki predstavlja osnovo za določanje standardne kakovosti oziroma omogoča spremljanje cen za goveje trupe oziroma polovice. Razvršča se vse govedo od 8 mesecev starosti naprej.Cilj razvrščanja je, da se zagotovi proizvajalcu (kmetu) pravično plačilo. Ocena mesnatosti in zamaščenosti govejih trupov opravlja na vizualen način, medtem ko kategorijo po starosti in spolu se dobi iz spremnih dokumentov.

 

Razvrščanje po starosti - kategorija: 

Z – govedo staro več kot 8 mesecev in največ 12 mesecev;

A – trupi bikov, mlajših od 2 let

- trupi drugih bikov

- trupi moških kastriranih živali;

D1 - trupi krav, ki so telile, starih do 30 mesecev;

D2 – trupi krav, ki so telile, starih od 30 mesecev in maj kot 5 Let

D3 - trupi krav, ki so telile, starih več kot 5 let

E – trupi telic.

 

Razvrščanje v razrede mesnatosti se določa po razvitosti profilov trupov in zlasti bistvenih delov (stegna, hrbta, pleč):

S – najboljša

E –Odlična

U – zelo dobra

R – dobra

O – zadovoljiva

P – slabša

 

Stopnja zamaščenosti se določa po količini maščobe na površini trupa in v prsni votlini:

1 - nizka – v prsni votlini ni maščobe

2 - rahla – v prsni votlini je jasno vidna mišica med rebri;

3 - povprečna – v prsni votlini se še vidi mišica med rebri;

4 - visoka – na stegnu so vidne maščobne plasti. V prsni votlini je mišica med rebri lahko prepojena z maščobo.

5 - zelo visoka – stegno je skoraj povsem prekrito z maščobo, tako da maščobni sloji niso več jasno vidni. V prsni votlini je mišica med rebri prepojena z maščobo.

Razvrščanje in ocenjevanje po mesnatosti in zamaščenosti opravlja neodvisna organizacija skladno s standardom SIST EN 17020. Razvrščanje po zamaščenosti in mesnatosti se opravlja v vseh klavnicah, ki zakoljejo več kot 50 odraslih govedi kot tedensko povprečje. Uradni nadzor opravlja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

 

Zakonodaja:

- Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode 

- Uredba Komisije (ES) št. 1249/2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen. 

- Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih trupov, Uradni list RS, št. 2/2010.