Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GOVEJE IN TELEČJE MESO

Živinoreja 
 
Živinoreja je najpomembnejša panoga slovenskega kmetijstva. Največji delež ima govedoreja, ki je pri nas razširjena zaradi prevladujočega travinja. Druge vrste živinoreje (reja drobnice, konjereja, kunčjereja, čebelarstvo, ribogojstvo in podobno) so manj razširjene in po obsegu skromnejše.

 

Govedoreja

 

Prireja mesa govedi poleg prireje mleka ostaja najpomembnejša proizvodna usmeritev slovenskega kmetijstva. K vrednosti kmetijske proizvodnje prirast govedi prispeva okoli 13 %, k vrednosti živinoreje pa okoli 28 % (leta 2016 slabih 29 %). Po statističnih podatkih so kmetijska gospodarstva konec leta 2016 redila 489 tisoč glav govedi.

Po tržni ceni bikov, telic in krav se Slovenija znotraj EU že nekaj let uvršča v sredino. Višja cena je v večini starih članic, precej nižja pa predvsem v novih članicah EU. Od novih članic sta imeli leta 2016 višjo ceno kot Slovenija Hrvaška in Slovaška, od starih članic pa je imela nižjo ceno govedi le Nizozemska.
 
Prireja mesa goved je v Sloveniji v letu 2016 znašala 44,4 tisoč ton, kar pomeni  108 % samooskrbo oziroma porabo 19,9 kg govejega mesa na prebivalca.

V zadnjem desetletju ima obseg zunanje trgovine z govedom trend rasti in ta se je nadaljeval tudi leta 2016. Tako se je obseg v primerjavi z letom 2015 povečal za 7 % in je prvič v samostojni Sloveniji presegel v ekvivalentu klavnih polovic 35 tisoč ton. Izvoz živih živali, ki je v strukturi celotnega izvoza najpomembnejša kategorija, se je leta 2016 spet nekoliko povečal in je pomenil 64 % izvoza.

Z uveljavitvijo reforme neposrednih plačil za obdobje 2014–2020 leta 2015 so bila spet uvedena proizvodno vezana plačila za rejo govedi, in sicer za bike in vole, starejše od devet mesecev. Leta 2016 so bili za to shemo namenjeni 3 % letne nacionalne ovojnice za neposredna plačila, povprečno plačilo pa je znašalo 52,3 EUR/glavo. Poleg neposrednih plačil so bili v letu 2016 deležni tudi podpor na podlagi uredbe o ukrepu dobrobit živali iz PRP.
 
Leta 2016 so bile  ekonomske razmere za pitanje govedi manj ugodne kot leto prej, a so spremembe majhne. Modelni izračuni kažejo, da so se stroški prireje v primerjavi z letom prej znižali, a se je znižala tudi vrednost prireje, skupaj s subvencijami in stranskim proizvodom (gnojem).

 


Pravne podlage – Slovenija


• Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15 in 27/17)
• Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa (Ur. list RS, št. 30/09)


Pravne podlage – EU


• Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali,
• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1184 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali,
• 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007
 


Pomembne povezave:

Tržno informacijski sistem za goveje meso
Evidence in registri, vzreja, pašni redi, ...
 
 
Informacije:  
tel. :  01 478 9072
faks:  01 478 9035
e-mail  mailto:gregor.svajger(at)gov.si
 


Razvrščanje govejih trupov in polovic
 
EU s ciljem uravnavanja trga s govejim mesom predpisuje ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov v kategorije glede starosti,  mesnatosti in zamaščenosti, ki predstavlja osnovo za določanje standardne kakovosti oziroma omogoča spremljanje cen za goveje trupe oziroma polovice. Razvršča se vse govedo od 8 mesecev starosti naprej. Cilj razvrščanja je, da se zagotovi proizvajalcu (kmetu) pravično plačilo. Ocena mesnatosti in zamaščenosti govejih trupov opravlja na vizualen način, medtem ko kategorijo po starosti in spolu se dobi iz spremnih dokumentov.
 
Razvrščanje po starosti - kategorija:  
Z – govedo staro več kot 8 mesecev in največ 12 mesecev;
A – trupi bikov, mlajših od 2 let
B - trupi drugih bikov
C - trupi moških kastriranih živali;
D1 - trupi krav, ki so telile, starih do 30 mesecev;
D2 – trupi krav, ki so telile, starih od 30 mesecev in maj kot 5 Let
D3 - trupi krav, ki so telile, starih več kot 5 let
E – trupi telic.
 
Razvrščanje v razrede mesnatosti se določa po razvitosti profilov trupov in zlasti bistvenih delov (stegna, hrbta, pleč):
S – najboljša
E –Odlična
U – zelo dobra
R – dobra
O – zadovoljiva
P – slabša
 
Stopnja zamaščenosti se določa po količini maščobe na površini trupa in v prsni votlini:
1 - nizka – v prsni votlini ni maščobe
2 - rahla – v prsni votlini je jasno vidna mišica med rebri;
3 - povprečna – v prsni votlini se še vidi mišica med rebri;
4 - visoka – na stegnu so vidne maščobne plasti. V prsni votlini je mišica med rebri lahko prepojena z maščobo.
5 - zelo visoka – stegno je skoraj povsem prekrito z maščobo, tako da maščobni sloji niso več jasno vidni. V prsni votlini je mišica med rebri prepojena z maščobo.
Razvrščanje in ocenjevanje po mesnatosti in zamaščenosti opravlja neodvisna organizacija skladno s standardom SIST EN 17020. Razvrščanje po zamaščenosti in mesnatosti se opravlja v vseh klavnicah, ki zakoljejo več kot 50 odraslih govedi kot tedensko povprečje. Uradni nadzor opravlja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

 • Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013  o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb  Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007
• Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi  Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije  za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih  kategorij trupov in živih živali
• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1184 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za  uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic  Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih  kategorij trupov in živih živali
• Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih trupov (Uradni list RS, št. 2/10, 4/12 in  26/14 – ZKme-1B)

Informacije :
Telefon: 01 478 9026
Faks: 01 478 9021
e-mail: lucijan.cencic(at)gov.si