Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OLJČNO OLJE

 

Oljkarstvo v Sloveniji je omejeno na Slovensko Istro, kjer ima zelo dolgo tradicijo, v manjši meri pa se razširja še na del Goriških Brd ter Goriškega. Glede na gospodarske ali vremenske razmere je oljkarstvo  doživelo mnoge padce in vzpone, intenziviranje oljkarstva pa se kaže od leta 1991 naprej, ko se je začelo obdobje večjih obnov oljčnikov, ki je trajalo do leta 2005 (ukinitev državnih podpor za obnovo nasadov).


Oljkarstvo v Sloveniji je panoga, ki ima razvojne možnosti, saj se površine oljčnikov iz leta v leto povečujejo in znašajo okrog 2.150 ha oljčnikov. Obstajajo možnosti za širitev nasadov oljk do skupne površine 3.000 ha. Tehnologija pridelave oljk mora biti prilagojena neugodnim zemljiškim razmeram (majhna posestna struktura, razdrobljenost, terase, severna pridelovalna območja) in je zahtevnejša kot pridelava na večjih ravnih površinah z uporabo večje mehanizacije. V povprečju so oljčniki majhni (0,3 ha) in razdrobljeni, le 4% oljčnikov je velikih nad 1 ha. Ekološka pridelava oljk je na 243 ha oljčnikov (podatek 2017). Letna količina oljčnega olja zaradi neugodnih vremenskih razmer (predvsem suša, v 2014 izjemen napad oljčne muhe) v zadnjih štirih letih ne kaže realne vrednosti; v normalni letini znaša proizvodnja oljčnega olja do 700 ton, v letu 2017 je bila ocenjena na 350 ton.


Izvoz slovenskega oljčnega olja je zanemarljiv, uvoz znaša v povprečju 1.500 ton. Slovensko oljčno olje dosega visoko kakovost in tudi ceno (12 do 16 EUR/l pri pridelovalcih; po podatkih TIS za ekstra deviško oljčno olje 18,31 EUR/l). Rezultati večletne strokovne naloge Spremljanje kakovosti oljčnega olja v Sloveniji so pokazali, da med analiziranim oljčnim oljem približno 90% dosega najvišji standard – ekstra deviško oljčno olje. Poraba oljčnega olja v Sloveniji je 1 kg na prebivalca/leto.
 
V Sloveniji je bilo v letu 2017 v register živilskih obratov registriranih 33 oljarn za oljčno olje. 

 

Seznam oljarn oljčnega olja, registriranih v registru živilskih obratov 
  

Podatki o oljkarstvu v Sloveniji:

 

površina oljčnikov skupaj (raba):

2.354 ha

(96% Slovenska Istra, 4% Goriško,

Goriška Brda, Vipava, Kras)

 

površina oljčnikov v registru kmetijskih gospodarstev (RKG):

1.313 ha

 

potencialne površine za oljčnike:

do 3.000 ha

 

povp. velikost oljčnikov na KMG:

 

povp. velikost oljčnikov (GERK):

0,3 ha

 

0,2 ha

število KMG (ki imajo oljčnik):

2.808

 

povp. pridelek oljk:

2,5 t/ha

 

povp. proizvodnja oljčnega olja/ha:

400 kg/ha

 

oljevitost:

13 – 20% (v 2017: 16%)

 

povp. letna proizvodnja oljčnega olja:

650 ton (leto 2017 – cca. 350 ton)

 

povp. proizvodnja namiznih oljk:

6,5 ton (v RKG 2017)

 

samooskrba:

do 25%

 

poraba oljčnega olja:

1 l /preb./leto, skupaj 2.000 t/leto

 

5 registriranih domačih sort oljk:

Istrska belica (70%), Buga, Črnica, Štorta, Mata

namakanje oljčnikov:

51 oljčnikov, skupaj 23 ha

 

ekološka pridelava (2017):

243 ha 

registriranih oljarn za oljčno olje (2017)

38

slovenski oljkarji proizvajajo tudi Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla

(to oljčno olje predstavlja pribl. 10% celotne slovenske proizvodnje)

 

Strokovne naloge v oljkarstvu

 

Na področju oljkarstva strokovne naloge v oljkarstvu od leta 2018 izvaja javna služba v oljkarstvu, to je Znanstveno raziskovalno središče Koper s podizvajalcema Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (Poskusni center za oljkarstvo) in Univerza na Primorskem. Strokovne naloge se izvajajo v skladu s programom javne službe v oljkarstu iz priloge 5 Uredbe o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17)

 

Strokovne naloge JS v oljkarstvu

 

Program 2018

 

Mednarodni Svet za oljkarstvo

 

 

Mednarodni svet za oljke je mednarodna organizacija s sedežem v Madridu v Španiji. Ustanovljena je bila v letu 1959, ko je pričel veljati Mednarodni sporazum o oljčnem olju, z namenom izvajanja določb sporazuma. IOC deluje na različnih področjih, povezanih z oljkami in oljčnim oljem. V okviru različnih odborov in pododborov IOC zbira in objavlja podatke o proizvodnji, porabi in trženju namiznih oljk in oljčnega olja. Zelo intenzivno deluje na področju tehničnega sodelovanja med posameznimi državami članicami IOC-ja s pripravo in izvedbo različnih izobraževanj in delom na znanstveno raziskovalnem področju. Veliko pozornosti se namenja preučevanju vplivov pridelovanja oljk na okolje, kakor tudi vplivom ekoloških dejavnikov na pridelavo oljk, pripravo različnih strokovnih publikacij. Pripravljajo in razvijajo fizikalno kemijsko in senzorično metodologijo ter standarde za preskušanje oljčnih olj, preverjajo usposobljenost preskusnih laboratorijev za preskušanje oljčnih olj in organizacij za senzorično ocenjevanje oljčnih olj. Veliko pozornost posvečajo promociji in trženju oljčnega olja in oljk v državah, kjer uporaba ni tradicionalna. 

 

Več o IOC najdete na spletni strani organizacije...

 

Strokovni organ MKGP - Svet za oljkarstvo

 

Svet za oljkarstvo je strokovno svetovalno telo ministra za kmetijstvo in okolje na področju oljkarstva, ki daje mnenja, predloge in opredelitve glede posameznih vprašanj s področja oljkarstva. Člani sveta so bili s sklepom ministra imenovani novembra 2015. Naloge sveta so zlasti, da daje strokovna mnenja k:

 • pomembnejšim odločitvam na področju oljkarstva;
 • pomembnejšim predpisom na področju oljkarstva;
 • dolgoročnim razvojnim programom na področju oljkarstva;
 • predlogom pomembnejših nalog s področja kmetijske politike, razvoja podeželja in varnosti hrane vezanih na področje oljkarstva.

Sklep o imenovanju clanov.Sveta za oljkarstvo

Sklep o spremembi. Sklepa o imenovanju.Sveta za oljkarstvo

 

Laboratoriji

 

Kot organizacija za ugotavljanje skladnosti oljčnega olja je bila z Odločbo o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti oljčnega olja (Uradni list RS, št. 70/2004  z dne 28. 6. 2004) imenovana Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva 1, 6000 Koper;

 

Kot organizacija za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja je bila z Odločbo o določitvi organizacije za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja (Uradni list RS, št. 58/2004 z dne 28. 5. 2004)  imenovana Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva 1, 6000 Koper.

 

Zakonondaja...

 

Seznam pooblaščenih laboratorijev v EU

 

EU zakonodaja:

 • Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), (Uredba SUT), z vsemi spremembami. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013R1308
  Uredba glede oljčnega olja ureja zlasti: organizacije proizvajalcev in medpanožne organizacije v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk; tržni standardi za oljčno olje in namizne oljke (poimenovanje in opredelitev); uvozna in izvozna dovoljenja;
   
 • Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91 z dne 11. julija 1991 o značilnostih oljčnega olja in olja  iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah, z vsemi spremembami. Uredba ureja zlasti: kategorije in značilnosti oljčnega olja; vzorčenje in  analizne metode za oljčno olje; preverjanje senzoričnih značilnosti oljčnega olja idr.;
   
 • Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 29/2012 z dne 13. januarja 2012 o tržnih standardih za oljčno olje, z vsemi spremembami. Uredba ureja zlasti: posebne tržne standarde za oljčno olje in olje iz oljčnih tropin na ravni prodaje na drobno (embalaža, označbe olj – poreklo, neobvezne navedbe, mešanice, izvajanje verifikacij idr.);
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 611/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32014R0611. Uredba ureja zlasti: delovni programi organizacij proizvajalcev in EU financiranje le-teh (velja le za tri države članice proizvajalke, ne za Slovenijo).
   
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185  z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije, z vemi spremembami https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32017R1185. Uredba glede oljčnega olja ureja zlasti: pošiljanje informacij držav članic Evropski komisiji o proizvodnji oljčnega olja.

Slovenska zakonodaja:

 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4716
  Zakon glede oljkarstva ureja zlasti: pogoje za vpis oljčnikov v register kmetijskih gospodarstev (RKG), poročanje oljkarjev o pridelku v RKG, sporočanje oljarn o proizvodnji oljčnega olja, imenovanje javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju oljkarstva.
   
 • Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 83/16, 23/17 in 69/17) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12579
  Pravilnik glede oljkarstva ureja zlasti: določitev grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva (GERK) za oljčnik (kateri podatki o oljčniku se vodijo v RKG, vključno z obrazcem), pogoji za poročanje oljkarjev o pridelku v RKG (vključno z obrazcem).  
   
 • Uredba o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7575
  Uredba glede oljkarstva ureja zlasti: način izvajanja nalog javne službe, obveznosti izvajalcev javnih služb, program javne službe, financiranje in poročanje.
   
 • Pravilnik o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov za opravljanje javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13172
  Pravilnik glede oljkarstva ureja zlasti: pogoje za izvajanje javne službe v oljkarstvu glede opreme, prostorov in kadra.
   
 • Pravilnik o embalaži in tržno informacijskem sistemu za oljčno olje (Uradni list RS, št. 60/12) http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11169
  Pravilnik glede oljkarstva ureja zlasti: embalažo za oljčno olje, ki se uporablja v restavracijah in gostinskih obratih, ter tržno informacijski sistem, ki spremlja gibanje prodajnih količin in cen oljčnega olja.

 

 

 

Informacije:

Tel.: 01 478 9045 

Faks: 01 478 9035

e-pošta: tanja.polak(at)gov.si