Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OVČJE IN KOZJE MESO

Reja drobnice je tradicionalna kmetijska dejavnost in je ena do okolja najbolj prijaznih oblik živinoreje. Večina reje se nahaja v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
 
Leta 1869 smo v Sloveniji redili skoraj 300.000 ovc in okoli 150.000 koz. Nato je število upadalo do leta 1940 na okoli 70.000 ovc, ko se je ponovno začelo višati in se nato drastično zmanjševalo v petdesetih in šestdesetih letih, tako da smo leta 1970 v Sloveniji redili le še slabo petino ovac v primerjavi s staležem iz leta 1921, koze pa so praktično izginile s kmečkih dvorišč. V letu 1980 je število drobnice padlo na samo okrog 15.000, nato je začelo naraščati, še posebej hitro v zadnjem desetletju do leta 2005, nato se je trend naraščanja zaustavil oziroma uravnovesil na staležu 138.108 ovc in 29.896 koz v letu 2009. Po tem letu se je trend rasti obrnil navzdol do leta 2014, ko se je tudi zaustavil. Po zadnjih statističnih podatkih je stalež ovc v letu 2016 znašal 119.845, stalež koz pa 22.405 živali.
 
V Sloveniji je zelo pomemben delež drobnice, ki je vključena v EKO kontrolo. V letu 2016 je bilo v eko kontrolo vključenih 42.698 živali, kar pomeni 30 % od celotnega števila drobnice v Sloveniji.
 
Prireja mesa drobnice k skupni slovenski kmetijski proizvodnji prispeva okrog 0,8 % vrednosti, k vrednosti živinorejske proizvodnje pa slaba 2 %.

Po zadnjih podatkih je od skupno 69.902 slovenskih kmetijskih gospodarstev ovce redilo več kot 6.150 (8,8 %), koze pa 4.598 (6,6 %) kmetijskih gospodarstev.
 
Skupna domača prireja mesa drobnice je v letu 2016 znašala 1,64 tisoč ton. Večina mesa je bila, podobno kot v preteklih letih, pridobljena z zakolom izven klavnic (več kot 90%).
 
Ob po obsegu še vedno skromni zunanji trgovini je stopnja samooskrbe z mesom drobnice na ravni 81,7 %. Poraba mesa drobnice na prebivalca je v letu 2016 znašala 1 kg, vendar je še vedno daleč pod povprečjem EU (okrog 1,8 kg).
 
Cene mesa drobnice so zaradi relativno majhnega obsega zunanje trgovine odvisne predvsem od ponudbe in povpraševanja na domačem trgu, torej trg deluje predvsem kot lokalni trg.
   
Evidence in registri, vzreja, pašni redi, ...
 
Zakonodaja...
 
Pomembne povezave:
• Zakonodaja prevedena v slovenski jezik
• Evropska Komisija - drobnica
• Tržne informacije - TIS
• Zunanje trgovinski ukrepi AKTRP
Dodatne informacije :
Telefon: 01 478 90 49
Telefaks: 01 478 90 21
e-mail: klemen.brglez(at)gov.si
 
 
Razvrščanje
 
EU zakonodaja določa, da se lahko meso ovc razvršča v tržne razrede. Ker razvrščanje ovc ni obvezno in o tem lahko odloča le država članica, smo se v Republiki Sloveniji, zaradi nizke proizvodnje oz. zakola v klavnicah, odločili, da ovc po mesnatosti in zamaščenosti v razrede ne bomo razvrščali.

Po EU zakonodaji se meso ovc razvršča v razrede po mesnatosti in zamaščenosti. Ocena je vizualna. Mesnatost se, podobno kot pri govedu, razvršča po SEUROP sistemu, kjer se ocenjuje razvitost profila trupov in zlasti bistvenih delov (zadnje četrti, hrbet, pleča). Stopnja zamaščenosti se določa na podlagi vizualne ocene količine maščobe na površini in v notranjosti trupa v pet razredov z ocenami od 1 do 5.
 
Posebej se ocenjujejo jagnjeta, katerih masa trupa ne presega 13 kg. Po teži se razvrščajo v tri kategorije, in sicer:
A - masa manj kot 7 kg
B – masa od 7,1 kg – 10 kg
C - masa od 10,1 kg do 13 kg.
 
Kakovost pa se določa po barvi mesa in zamaščenosti.


Informacije :
Telefon: 01 478 9026
Faks: 01 478 9021
e-mail: lucijan.cencic(at)gov.si
 
 
Zakonodaja:
 
• Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007
• Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali
• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1184 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali
• Pravilnik o tržno informacijskem sistemu trga ovčjega mesa (Uradni list RS, št. 21/15)