Skoči na vsebino

DOKUMENTI, POTREBNI ZA PROMET Z VINOM

Proizvodi vinskega sektorja lahko prevažajo le s spremnim dokumentom. Spremni dokument se lahko nanaša na več različnih vin v eni pošiljki, za katere je lahko specifikacija narejena tudi na posebnem listu.

 

Ker je vino trošarinski izdelek in ga morajo zato spremljati tudi dokumenti, predpisani s trošarinsko zakonodajo, se v skladu z Uredbo Komisije št. 436/2009 v večini primerov kot spremni dokument priznajo kar dokumenti, ki se uporabljajo za prevoz trošarinskega blaga v skladu s trošarinskimi predpisi. V skladu s trošarinskimi predpisi pa se dokumenti ločijo glede na to ali je bilo vino že sproščeno v porabo (zanj je že nastala obveznost za obračun trošarine) ali pa se prevaža pod režimom odloga plačila trošarine.

 

Zato so spremni dokumenti za vino lahko naslednji:

 

1) Za prevoz, ki se začne in konča na ozemlju RS:

a) če je vino že sproščeno v porabo po trošarinskih predpisih (kar je večina primerov v RS) ni potreben dokument po trošarinskih predpisih, ampak mora spremni dokument vsebovati podatke iz priloge VI uredbe 436/2009 in je v skladu s Pravilnikom o kletarski evidenci in spremnih dokumentih za promet z vinom (UL RS št. 96/09) lahko:
- za neoriginalno polnjeno vino pripravljen na obrazcu, ki je priloga Pravilnika o kletarski evidenci in spremnih dokumentih za promet z vinom (za vina s poreklom iz RS tak dokument izda upravna enota na podlagi prijave pridelka),
- za originalno polnjeno vino pa se kot spremni dokument lahko upoštevajo navedbe na etiketi, skupaj z dokumentacijo, ki spremlja pošiljko (npr. dobavnica,…), če vsebuje podatke iz priloge VI uredbe 436/2009.

 

Spremni dokument pa za prevoz po RS, če je vino že sproščeno v porabo po trošarinskih predpisih, NI POTREBEN v naslednjih primerih (podrobneje so izjeme opisane v členu 25 uredbe 436/2009):
--- za proizvode v vsebnikih, ki presegajo 60 litrov
- grozdje ali mošt, ki ga prevažajo pridelovalci iz svojih vinogradov ali prostorov do prostorov za proizvodnjo vina in razdalja ne presega 40 km,
- vinski kis,
- prevoz med prostoroma istega podjetja,…
--- za proizvode v vsebnikih 60 litrov ali manj
- če skupna količina ne presega 100 litrov originalno polnjenega proizvoda v vsebnikih 5 litrov ali manj (izjema je zgoščen grozdni mošt, kjer je omejitev skupne količine 5 litrov),
- vino ali grozdni sok za konzulate,…, na ladjah, letalih, …, in za poskuse, tržne vzorce,…
- vino ali delno prevret grozdni mošt za osebno porabo, če količina ne presega 30 litrov.

 

b) če se vino prevaža pod režimom odloga plačila trošarine se kot spremni dokument uporabi trošarinski dokument.


2) Za prevoze znotraj EU:

a) če je vino že sproščeno v porabo po trošarinskih predpisih
- poenostavljen trošarinski dokument (priloga 2 Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah; UL RS št. 49/04, 47/05, 17/07, 26/10, 109/12-ZTro-M in 9/13 in Uredba Komisije (EGS) št. 3649/92 z dne 17. decembra 1992 o poenostavljenem spremnem dokumentu za gibanje trošarinskih izdelkov v Skupnosti, ki so bili sproščeni za porabo v državi članici odpreme) ali
- katerikoli komercialni dokument, pod pogojem, da vsebuje iste podatke kot obrazec poenostavljenega trošarinskega dokumenta in da so posamezni podatki označeni s številko, ki ustreza številki polja v navedenem obrazcu; ta komercialni dokument mora biti vidno označen z izjavo: »Poenostavljeni trošarinski dokument – gibanje izdelkov, sproščenih v porabo, znotraj Skupnosti« (7. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah);

 

b) če se vino prevaža pod režimom odloga plačila trošarine
- tiskana različica elektronskega trošarinskega dokumenta (iz sistema EMCS) ali
- katerikoli komercialni dokument, ki vsebuje enotno administrativno referenčno oznako elektronskega trošarinskega dokumenta, ali
- papirni dokument, ki vsebuje enake podatke kot osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta, v primeru, da je gibanje začeto zaradi nedelovanja računalniško podprtega sistema EMCS po nadomestnem postopku (10. člen Zakona o trošarinah).

 

Vsebina podatkov na spremnih dokumentih je poenotena z dokumenti, predpisanimi s trošarinsko zakonodajo. Posebnosti, ki veljajo za vino, so:
- poimenovanje proizvoda mora biti v skladu s predpisi, ki veljajo za vino (vino z ZOP/ZGO, vino brez ZOP/ZGO, sortno vino brez ZOP/ZGO,…);
- če se vino prevaža nepakirano oz. v neoznačenih vsebnikih, mora dokument vsebovati tudi podatek o vsebnosti dejanskega alkohola, o vinorodnem območju pridelave (vinorodni coni) in o izvedenih enoloških postopkih.
Podrobna navodila so opisana v prilogi VI uredbe 436/2009.


3) Za izvoz vina v tretje države se uporabljajo dokumenti iz točke 2)b) oziroma dokument, objavljen na spletni strani Evropske komisije.

Spremni dokument velja hkrati kot potrdilo o zaščiteni označbi porekla, zaščiteni geografski označbi, letniku ali sorti vinske trte, če vsebuje ustrezne navedbe iz priloge IXa uredbe 436/2009 na podlagi odločbe o oceni zadevnega vina in številko te odločbe. Potrditev teh navedb s strani pooblaščene organizacije za oceno vina ni potrebna, saj spremne dokument izpolni pošiljatelj sam na lastno odgovornost.


Kot potrdilo o zaščiteni  označbi porekla, zaščiteni geografski označbi, letniku ali sorti vinske trte lahko služi tudi ustrezen trošarinski dokument, če ima izpolnjeno rubriko "Potrdila" (to je rubrika 23 trošarinskega dokumenta oziroma rubrika 14 poenostavljenega trošarinskega dokumenta oziroma rubrika 17l – Označba porekla v elektronskem trošarinskem dokumentu), v kateri so ustrezne navedbe iz priloge IXa uredbe 436/2009 na podlagi odločbe o oceni zadevnega vina in številka te odločbe.


Ker se v praksi dogaja, da vino iz druge države članice pride v Slovenijo v večji količini, nato pa se pošiljka razdeli ali pa se le del pošiljke izvozi, se kot dokazilo o poreklu tega vina tudi za posamezen del pošiljke lahko uporablja spremni dokument, ki ga je izdal pristojni organ za potrditev porekla države članice pridelovalke za celotno pošiljko, če je iz ostalih dokumentov razvidna ustrezna sledljivost o istovetnosti vina.

 

Glede uvoza vina iz tretjih držav veljajo določbe uredbe 555/2008 in obveznost VI 1 dokumenta.