Skoči na vsebino

OHRANJANJE OKOLJSKO OBČUTLJIVEGA TRAJNEGA TRAVINJA

Kmetijsko prakso »Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja« morajo izvajati nosilci KMG, katerih trajno travinje se nahaja na okoljsko občutljivem območju (območje Nature 2000, kjer se hkrati pojavljata vsaj dve vrsti oziroma habitatna tipa z oceno slabega stanja ohranjenosti in kjer je kot varstveni cilj zastavljeno povečanje površin travnikov v skladu s Programom upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014-2020). 

 

Nosilci KMG tega t.i. okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT) ne smejo spreminjati ali preorati, torej ne smejo ga spremeniti v orno zemljišče ali v trajni nasad, prav tako ne smejo trajnega travinja spremeniti v nekmetijske površine ali rabe (zaraščanje, pogozdovanje, pozidava ipd.). Rahljanje tal je dovoljeno.

 

Če okoljsko občutljivo trajno travinje nosilec KMG spremeni ali preorje, bo deležen znižanj izplačil za zeleno komponento za tekoče leto v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike (IAKS), in moral bo te površine najkasneje do konca tekočega leta ponovno spremeniti v trajno travinje z eno od naslednjih rab GERK: 1300 - "trajni travnik", 1320 - "travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi" ali 1222 - "ekstenzivni sadovnjak", če je le-ta visokodebeln in trajno zatravljen na celotni površini.

 

Kot okoljsko občutljivo trajno travinje z rabo GERK 1300 »trajni travniki«, 1320 »travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi« in 1222 »ekstenzivni sadovnjak« (če zatravljeni in z dvonamensko rabo) se za subvencijsko leto 2015  smatrajo GERK-i, ki imajo omenjeno rabo vpisano v Registru kmetijskih gospodarstev na dan 18. januar 2015 in se vsaj s 50 % celotne površine GERK- a nahajajo v območju, ki je določeno kot okoljsko občutljivo trajno travinje.

 

Ne glede na to, so za subvencijsko leto 2015 navedene površine ne štejejo za OOTT, če gre za površine, ki:

 

  • so v zbirni vlogi za leto 2015 prijavljene kot GERK z rabo 1211 - vinograd, zasajen v vinskem letu 2014/2015, in za katere je bilo pred oddajo zbirne vloge za leto 2015 izdano dovoljenje za obnovo vinograda v skladu s predpisom, ki ureja register pridelovalcev grozdja in vina;
  • so v zbirni vlogi za leto 2015 prijavljene kot trajni nasad, in sicer kot GERK z rabo 1160 - hmeljišče, 1180 - trajne rastline na njivskih površinah, 1192 - rastlinjak s sadnimi rastlinami, razen za pridelavo jagod, 1212 - matičnjak, 1221 - intenzivni sadovnjak oziroma 1230 - oljčnik, ki je zasajen pred zadnjim rokom za oddajo zbirne vloge za leto 2015. Kot dokazila se upoštevajo računi za stroške postavitve trajnega nasada, ki so bili izdani pred 18.1.2015, z dokazilom o njihovem plačilu in izjava svetovalca, zaposlenega v javni službi za kmetijsko svetovanje, o načrtih za postavitev trajnega nasada. 

Poligoni okoljsko občutljivega trajnega travinja za posamezno tekoče leto so v digitalni obliki kot poseben sloj prikazani na pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-GERK, ki je na voljo na spletni strani MKGP (RKG-pregledovalnik). O tem, da se trajno travinje nosilca KMG nahaja na okoljsko občutljivem območju so nosilci obveščeni tudi na vnaprej pripravljenem obrazcu (»predtisku«) za tekoče leto; ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP.