Skoči na vsebino

POVRŠINE Z EKOLOŠKIM POMENOM

Kmetijska praksa »Površine z ekološkim pomenom« pomeni, da mora biti vsaj 5 % ornih zemljišč, ki so prijavljena v tekočem letu na zbirni vlogi, namenjenih za površino z ekološkim pomenom. Morajo jo izvajati nosilci KMG, ki imajo v uporabi več kot 15 ha ornih zemljišč, medtem ko drugi nosilci KMG (tisti 15 ha ali manj ornih zemljišč), niso dolžni izvajati prakse »površin z ekološkim pomenom«, a so do plačila zelene komponente vseeno upravičeni.

 

Najmanjša površina ornega zemljišča, ki se upošteva pri izračunu/zagotavljanju deležev kmetijskih rastlin za namen zagotavljanja deleža površin z ekološkim pomenom, znaša 0,01 ha.

 

Kot površina z ekološkim pomenom se v Sloveniji štejejo površine ornega zemljišč, ki so:

 

  • v prahi, kar pomeni, da na tej površini ni kmetijske proizvodnje vsaj v času od 1. januarja do 31. julija tekočega leta; ali/in
  • namenjene pridelavi rastlin, ki vežejo dušik: lucerna, detelje, krmni bob, bob, grašica, volčji bob, grahor ali krmni grah, soja. Na površini morajo biti prisotne od 7. maja do tehnološke zrelosti oz. do 30. septembra tekočega leta. Za izračun 5% deleža se posejani 1 m2 upošteva kot 0,7 m2; ali/in
  • pod naknadnimi posevki ali pod travno rušo. Kot naknadni posevek se upošteva le mešanica vsaj dveh kmetijskih rastlin, in sicer: bela gorjušica, facelija, aleksandrijska detelja, perzijska detelja, mnogocvetna ljuljka, inkarnatka, krmna repica, krmna ogrščica, oljna redkev, oves, krmni radič, proso, ajda, rjava gorjušica, lan in grašica. Setev naknadnih posevkov je potrebno opraviti za glavno kmetijsko rastlino od 1. junija do 1. septembra tekočega leta, hkrati je potrebno zagotoviti pokritost tal od 15. septembra tekočega leta do vsaj 16. oktobra tekočega leta. Površina pod travno rušo je izključno trava v obliki podsevka med glavno kmetijsko rastlino. Za izračun 5% deleža se posejani 1 m2 upošteva kot 0,3 m2. Naknadne posevke in travno rušo lahko nosilec KMG zagotovi na lokaciji, ki se razlikuje od lokacije, navedene v zbirni vlogi za tekoče leto.

 

 

Izjeme glede zagotavljanja površin z ekološkim pomenom

 

Nosilec KMG, ki ima več kot 15 ha ornih zemljišč, je izvzet iz izvajanja prakse »površine z ekološkim pomenom« v naslednjih primerih:

 

Prva izjema – če je več kot 75 % njegovih ornih zemljišč:

 

  • zemljišče v prahi, ali
  • začasno travinje (pridelava trav ali drugih zelenih krmnih rastlin na njivi), ali
  • namenjeno pridelavi stročnic/metuljnic, ali
  • kombinacija zgoraj navedenih rab ornega zemljišča,

 

hkrati pa preostali del ornega zemljišča ni večji kot 30 ha.

 

Druga izjema – če je več kot 75 % njegovih upravičenih kmetijskih površin (tu se upoštevajo vse upravičene kmetijske površine – orno zemljišče, trajno travinje in trajni nasadi):

 

  • trajno travinje, ali
  • začasno travinje (pridelava trav ali drugih zelenih krmnih rastlin na njivi), ali v uporabi za pridelavo, rastlin, ki rastejo v vodi (npr. vodna kreša), ali  kombinacija zgoraj navedenih rab ornega zemljišča, hkrati pa preostali del ornega zemljišča ni večji kot 30 ha.

 

 

Primeri:

 

Primer 1 - zagotavljanje 5% »površine z ekološkim pomenom« s praho:

Kmetija ima 17 ha njiv, zato mora zagotoviti najmanj 0,85 ha »površine z ekološkim pomenom«. Pogoju lahko zadosti tako, da na 0,85 ha (kar znaša 5% od 17 ha) v obdobju od 1. januarja do 31. julija ne izvaja kmetijske proizvodnje.


Primer 2 - zagotavljanje 5 % »površine z ekološkim pomenom« z rastlino, ki veže dušik:

Kmetija ima 17 ha njiv, zato mora zagotoviti najmanj 0,85 ha površine z ekološkim pomenom. Če to zagotovi s setvijo lucerne, mora posejati najmanj 1,22 ha lucerne, saj je pretvorni faktor 0,7 (0,85ha – kar znese 5% površine od 17 ha - je potrebno deliti z 0,7 in to znese 1,22 ha).


Primer 3 - zagotavljanje 5 % »površine z ekološkim pomenom« z naknadnim posevkom:

Kmetija ima 17 ha njiv, zato mora zagotoviti najmanj 0,85 ha površine z ekološkim pomenom.Če to zagotovi s setvijo mešanice vsaj dveh rastlin, mora posejati najmanj 2,84 ha mešanice, saj je pretvorni faktor 0,3 (0,85ha – kar znese 5% površine od 17ha - je potrebno deliti za 0,3 in to znese 2,84 ha).


Primer 4 - izpolnjevanje diverzifikacije rastlin in 5 % »površine z ekološkim pomenom«:

Kmet ima skupaj 100 ha njiv. 70 ha ima pšenice, 20 ha koruze in 10 ha rži. Posejal pa je tudi 20 ha naknadnega posevka za izpolnjevanje 5 % površin z ekološkim pomenom , ki mora biti mešanica najmanj dveh rastlin: naš kmet je posejal mešanico facelije in oljne repice.

Glavna rastlina (pšenica) obsega 70 % - izpolnjuje prvi pogoj o manj kot 75 % ene glavne rastline.

Dve glavni rastlini (pšenica in koruza) obsegata 90 % - izpolnjuje drugi pogoj o manj kot 95% za dve glavni rastlini.

Potrebno je še izračunati, ali je izpolnjen pogoj o 5 % površin za površine z ekološkim pomenom.

Ker se naknadni posevek v izračunu 5% deleža upošteva tako, da 1 ha površine naknadnega posevka šteje kot 0,3 ha, se površina izračuna na sledeč način: 

20 ha x 0,3 = 6 ha.

20 ha naknadnega posevka se v izračunu 5% deleža PEP šteje kot 6 ha. Ker 6 ha predstavlja delež 6 %, kmetija izpolnjuje tudi zagotavljanje 5 % deleža »površin z ekološkim pomenom«.