Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODPORA MLEKO V GORSKIH OBMOČJIH

Podpora za mleko v gorskih območjih je namenjena ohranitvi proizvodnje mleka na področjih s slabšimi pogoji za proizvodnjo mleka.

 

 

Upravičenci

 

Upravičenci do plačila so nosilci KMG: 

  • ki izpolnjujejo pogoj aktivnega kmeta;
  • katerih ugotovljena upravičena površina KMG znaša najmanj 1 ha ali, če znaša manj kot 1 ha,   skupni znesek neposrednih plačil, ki naj mu bi bil odobren, znaša najmanj 100 evrov;
  • katerih KMG je razvrščeno v gorsko območje v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev KMG v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, 
  • v kvotnem letu 2014/2015 je njihova oddaja in neposredna prodaja mleka znašala več kot 5.167 kg. Podatki o realizirani oddaji in neposredni prodaji mleka KMG za kvotno leto 2014/15 na dan 31. marec 2015 se prevzamejo iz evidence o mlečnih kvotah, 
  • v tekočem letu redijo eno ali več ženskih govedi, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
  1.  je od vključno prvega dne obvezne reje označeno, registrirano ter vodeno v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi;
  2. so prisotne na zadevnem KMG v obdobju obvezne reje, ki traja od začetnega datuma za oddajo zbirne vloge v tekočem letu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, do 30. septembra tekočega leta. Premik ženskih goved šteje kot del obdobja obvezne reje, če je premike na KMG-planina, na KMG-skupni pašnik, na sejem ali razstavo v obdobju obvezne reje sporočen v skladu s predpisi, ki urejajo identifkacijo in registracijo goved;
  3. so na dan 1. januarja 2015 v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali, vpisane v CRG kot rjava, lisasta, črnobela, red holstein, montbeliard, džersi, ayrshire, blaarkop rood, cika, kraška siva, pincgau ali siva tirolska pasma oz. kot križanka izključno med temi pasmami;
  4. so telile vsaj enkrat do začetnega datuma za oddajo zbirne vloge v tekočem letu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri čemer se za telitev šteje tudi rojstvo mrtvorojenega teleta, ki se rodi mrtvo po najmanj šestih mesecih brejosti in katerega truplo je odstranjeno v skladu s predpisi, ki urejajo odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi;
  5. so na dan 1. januarja tekočega leta mlajše kot 15 let.

Najvišje upravičeno število ženskih govedi na KMG se določi tako, da se seštevek realizirane oddaje in neposredne prodaje mleka v kvotnem letu 2014/2015 deli s povprečno mlečnostjo v višini 5.167 kg in se zaokroži navzdol na celo število.

 

 

Višina podpore

 

Za to shemo se letno nameni 3,5 % nacionalne zgornje meje za neposredna plačila za posamezno leto (za leto 2015 to znaša 4.829.545 evrov). Višina podpore v posameznem letu na upravičeno žival se izračunala tako, da se letna zgornja meja namenjena tej shemi delia z vsemi ugotovljenimi upravičenimi živalmi za zadevno leto.

 

Primer

 

Nosilec KMG je v kvotnem letu 2014/2015 oddal in neposredno prodal 174.615 kg mleka, obenem pa je KMG razvrščeno v gorsko območje. Nosilec KMG ima v letu 2015 36 krav, ki izpolnjujejo z uredbo predpisane pogoje (pasma, registracija, označitev, obvezna reja,..). Okvirna višina podpore na žival je cca 123 evrov, vendar je le-ta lahko višja ali nižja, odvisno od števila upravičenih živali v zadevnem letu!

Izračun števila živali na KMG, ki so upravičene do podpore:

174.615 kg: 5.167 kg= 33,79, kar se zaokroži navzdol na 33 krav, ki so upravičene na tem KMG.

Izračun skupnega zneska podpor na KMG: 33 krav x 123 evrov/žival = 4.059,00 evrov.