Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA

Ker so vse plačilne pravice na podlagi sheme enotnega plačila (regionalno plačilo in različni zgodovinski dodatki), ki so jih imeli na voljo nosilci KMG, prenehale veljati 31. decembra 2014, se plačilne pravice v okviru sheme osnovnega plačila dodelijo na novo. V ta namen je bilo treba oddati vlogo za dodelitev plačilnih pravic v letu 2015 (t. i. prva dodelitev) ali vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve. Hkrati se je oddala tudi vloga za aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic. Od vključno leta 2016 naprej bo dodelitev plačilnih pravic možna le iz nacionalne rezerve, v skladu s pogoji, ki veljajo za nacionalno rezervo.

 

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki oddajo vlogo za dodelitev in aktiviranje plačilnih pravic, morajo oddati tudi vlogo za plačilo za zeleno komponento (ter izvajati kmetijske prakse glede na velikost in vrsto kmetijskih površin kmetijskega gospodarstva) in dodatno lahko uveljavljajo tudi plačilo za mlade kmete (če izpolnjujejo pogoje), ter se lahko odločijo  za vstop v shemo malih kmetov. 

 

Shema osnovnega plačila deluj na precej podoben način kot dosedanja shema enotnega plačila:

 • plačilne pravice se dodelijo v prvem letu izvajanja sheme, od vključno leta 2016 pa ostane na voljo le nacionalna rezerva,
 • vsako leto je treba oddati vlogo za aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic, na kateri mora nosilec KMG za izplačilo vrednosti posamezne plačilne pravice prijaviti 1 ha upravičenih kmetijskih površin,
 • plačilne pravice niso vezane na zemljišče, temveč so dodeljene nosilcem KMG in postanejo last nosilca KMG,
 • od vključno leta 2016 naprej lahko plačilne pravice prenašajo nosilci KMG z ali brez kmetijskih zemljišč,
 • vsak nosilec KMG ima lastno vrednost plačilnih pravic (izjema so plačilne pravice iz nacionalne rezerve).

Vendar reforma prinaša tudi določene novosti:

 • plačilne pravice so predmet delne notranje konvergence (zmanjšanje razlik med nosilci KMG), zato se njihova vrednost ali povečuje ali znižuje v posameznih letih do vključno leta 2019. Izjema so plačilne pravice, katerih t.i. izhodiščna vrednost je med 90 % in 100 % vrednosti nacionalnega povprečja, saj bo njihova vrednost ostala nespremenjena oz. enaka izhodiščni vrednosti v 2015 - 2020,
 • pri nosilcih KMG, ki so v posameznem letu upravičeni do izplačila plačilnih pravic v skupnem znesku nad 150.000,00 evrov, se izvajaznižanje izplačil. Znesek nad 150.000,00 evrov, ki je lahko na željo nosilca KMG zmanjšan za stroške v zvezi z zaposlitvami v kmetijski dejavnosti, se zniža za 5 %,
 • ni več ‘rotacije’ plačilnih pravic. Nosilec KMG, ki ne aktivira (uveljavi) 100 % svojih plačilnih pravic, torej vseh, vsaj eno leto v dvoletnem obdobju, izgubi neaktivirane plačilne pravice, saj se vrnejo v nacionalno rezervo,
 • z letom 2016 se lahko plačilne pravice dajo v zakup brez zakupa kmetijskih zemljišč,
 • za nosilce KMG se je minimalni velikostni prag za dodelitev in aktiviranje plačilnih pravic povišal iz 0,3 ha na vsaj 1 ha kmetijskih površin KMG.

 

Nova dodelitev plačilnih pravic v letu 2015 (t.i. prva dodelitev)

 

Razen dodelitve iz nacionalne rezerve, bo dodelitev plačilnih pravic potekala le v letu 2015. Pri tem obstajajo tri »referenčne točke« za tri različne namene:

 

1.) 2013: Kdo je upravičen do dodelitve (t.i. »2013 upravičenec«)

Nosilec KMG, ki izpolnjuje splošne pogoje (pravočasna oddaja vloge za dodelitev plačilnih pravic v 2015; izpolnjevanje zahteve o »aktivnem kmetu«) in katerega KMG, ki je bilo za leto 2013upravičeno do neposrednih plačil (plačilne pravice iz sheme enotnega plačila, dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi in/ali dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva). To pomeni, da so upravičena tudi tista kmetijska gospodarstva, ki jim zaradi sankcij niso bila izplačana neposredna plačila za 2013. Če nosilec KMG ni »2013 upravičenec«, se preveri, ali sodi med izjeme.

 

2.) 2015: Izračun števila plačilnih pravic

Število plačilnih pravic, ki je dodeljeno nosilcu KMG, je enako številu hektarjev vseh ugotovljenih upravičenih površin KMG, ki jih nosilec KMG prijavi v zbirni vlogi za leto 2015 in so vpisane v RKG na 1. junija 2015.

 

3.) 2014: Izračun vrednosti plačilnih pravic

Vsota izplačil plačilnih pravic in dodatnega plačila za ekstenzivno rejo ženskih govedi (oboje brez upoštevanja sankcij), ki jih je prejelo KMG za leto 2014, je izhodišče za določitev vrednosti plačilnih pravic nosilca KMG za obdobje 2015 – 2020.

 

Nosilec KMG, ki nima »pravice do dodelitve« (točka 1), vendar ima »vrednost« (točka 3) in/ali kmetijske površine (točka 2), ni upravičen do (prve) dodelitve plačilnih pravic.

 

 

Višina podpore

 

Višina podpore, ki jo nosilec KMG prejme za shemo osnovnega plačila v posameznem letu, je odvisna od števila in vrednosti plačilnih pravic (števila upravičenih hektarjev kmetijskih površin), ki jih aktivira (uveljavlja) v posameznem letu.

 

Število plačilnih pravic, ki se dodeli leta 2015, je enako številu hektarjev vseh (ugotovljenih) upravičenih površin KMG, ki jih nosilec KMG prijavi v zbirni vlogi za leto 2015 in so vpisane v RKG 1. junija 2015.

 

Upravičena površina za dodelitev ter za aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic je kmetijska površina KMG, ki se uporablja za kmetijsko dejavnost oz. predvsem za kmetijsko dejavnost, če se izvaja tudi nekmetijska dejavnost, kar pomeni, da se v obdobju vegetacije uporablja za nekmetijsko dejavnost največ 30 dni. Prav tako mora biti upravičena kmetijska površina na voljo nosilcu kmetijskega gospodarstva 1. junija tekočega leta (ima za njo pravico do uporabe).

 

Ugotovljena upravičena površina KMG mora znašati najmanj 1 ha, najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske parcele znaša vsaj 0,1 ha.

 

Dodatno je potrebno na upravičenih površinah, na katerih nosilec prideluje konopljo in vrtni mak, izpolnjevati sledeče pogoje:

 • strnjena površina konoplje oz. vrtnega maka na posameznem GERK-u znaša najmanj 0,10 ha;
 • nosilec KMG ima upravičene površine vpisane v RKG na svojem KMG;
 • nosilec KMG je v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje oz. vrtnega maka, pridobil dovoljenje za gojenje konoplje, gojene za vlakna, oz. dovoljenje za gojenje vrtnega maka in
 • nosilec KMG ima posejane sorte konoplje, ki so vpisane v Skupni katalog sort kmetijskih rastlin, določene v 9. členu Uredbe 639/2014/EU, oz. sorte vrtnega maka, ki so vpisane v Skupni katalog sort kmetijskih rastlin.

Dovoljenje za gojenje konoplje ali vrtnega maka lahko pridobi nosilec KMG (pridelovalec) za gojenje izključno na kmetijskih zemljiščih, ki jih ima vpisana v RKG. Pridelovalec za gojenje konoplje ali vrtnega maka mora za pridobitev dovoljenja za pridelavo konoplje najpozneje do 10. maja 2015, za pridelavo jarega maka najpozneje do 15. marca 2015 in za pridelavo ozimnega maka najpozneje do 31. avgusta 2015 vložiti vlogo na MKGP.

 

Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati naslednje podatke:

 • ime, priimek in naslov oz. firmo in sedež pridelovalca;
 • identifikacijsko številko KMG (KMG-MID);
 • površino kmetijskega zemljišča, namenjeno za sejanje konoplje ali vrtnega maka, z navedbo GERK-a, na katerem se poseje konoplja ali vrtni mak: GERK-PID, domače ime GERK-a, vrsta dejanske rabe GERK-a, površina GERK-a (v ha, a in m2) ter površina posamezne sorte konoplje ali vrtnega maka (v ha, a in m2);
 • sorta konoplje ali vrtnega maka;
 • opredelitev namena pridelave;
 • predviden datum setve;
 • količina semena, predvidenega za setev;
 • predviden datum spravila.

Vlogi za dovoljenje  je treba priložiti uradne etikete na embalaži semen.

 

Vrednost plačilnih pravic: Osnova za določitev vrednosti plačilnih pravic posameznega nosilca KMG bo okvirno 53,64 % skupne višine izplačil plačilnih pravic in ERŽ, ki jih je KMG prejelo za 2014. KMG, ki mu je bil za leto 2014 priznan primer višje sile ali izjemnih okoliščin, se podatki za leto 2014 nadomestijo s podatki za leto 2013. Najprej se izračuna t.i. začetna vrednost na enoto plačilne pravice, tako, da se delež te skupne višine deli s številom plačilnih pravic KMG v letu 2015. Ta višina plačila  se bo glede na nacionalno vrednost plačilne pravice v letu 2019, ki bo znašala okoli 160 evrov, postopoma od leta 2015 do 2019 povečevala ali pa zniževala.

 

Povečevala se bo tistim nosilcem KMG, katerih začetna vrednost plačilnih pravic je pod 90 % nacionalne vrednosti plačilne pravice v letu 2019 (pod okoli 144 evrov), zniževala pa se bo tistim, katerih začetna vrednost je nad nacionalno vrednostjo v letu 2019, torej nad okoli 160 evrov. Za slednje plačilne pravice bo sledilo tudi zniževanje vrednosti zaradi zniževanja skupnih razpoložljivih sredstev za neposredna plačila.

 

Sistem izračunavanja je izredno zapleten in odvisen od števila vloženih vlog in ugotovljenih upravičenih površin v letu 2015, zato je nemogoče pripraviti točne izračune plačilnih pravic in posledično vseh neposrednih plačil za posameznega nosilca KMG. 

 

Vrednost plačilnih pravic za vsako leto v obdobju 2015 – 2020 je določena v 2015, o čemer bodo nosilci KMG dokončno obveščeni najkasneje do 1. aprila 2016.

 

Primer izračuna osnovnega plačila iz prve dodelitve leta 2015:

Nosilec KMG je imel v letu 2014 5 plačilnih pravic z vrednostjo 400 evrov, 4 plačilne pravice z vrednostjo 180 evrov ter 3 krave dojilje z višino plačila 122,20 evrov /žival. Skupno je v letu 2014 prejel 3.086,60 evrov neposrednih plačil.

V letu 2015 je vložil vlogo za 9 ha upravičenih površin.

Dodeljenih mu je 9 plačilnih pravic, ki imajo za leto 2015 po informativnem izračunu vrednost 182,58 evrov, kar pomeni, da bo prejel nosilec KMG v letu 2015 1.643,22 evrov osnovnega plačila. Ker začetna vrednost njegovih plačilnih pravic presega nacionalno vrednost plačilne pravice v letu 2019, se vrednost njegovih plačilnih pravic do leta 2019 po informativnem izračunu zniža na 169,79 evrov, zato bo za leto 2019 prejel 1.528,11 evrov osnovnega plačila.

Če bi nosilec KMG vzel v najem dodatne 3 ha površin, bi mu bilo v letu 2015 dodeljenih 12 plačilnih pravic z vrednostjo 138,41 evrov, prejel pa bi skupno 1.660,92 evrov. Ker bi bila vrednost njegovih plačilnih pravic v tem primeru malo pod 90 % nacionalne vrednosti plačilne pravice, bi se vrednost plačilnih pravic do leta 2019 rahlo zvišala in sicer na 140,11 evrov, kar bi ob koriščenju 12 plačilnih pravic zneslo skupno 1.681,32 evrov.

 

 

Nacionalna rezerva

 

Upravičenci – nacionalna rezerva

 

Nosilec KMG je upravičen do dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, če vloži vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve do datuma, ki je v posameznem letu predpisan za oddajo zbirne vloge.

 

Plačilne pravice iz nacionalne rezerve so na voljo nosilcem KMG, ki:

Nosilec KMG lahko le enkrat odda vlogo za nacionalno rezervo kot nosilec KMG, ki izpolnjuje pogoje za mladega kmeta, ali kot nosilec KMG, ki začenja s kmetijsko dejavnostjo.

 

Nosilci Km, ki začenjajo s kmetijsko dejavnostjo...

 

 

Višina podpore – nacionalna rezerva 

 

Glede števila plačilnih pravic in upravičenih površin za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve veljajo v letu 2015 ista pravila kot pri »prvi« dodelitvi.

 

Vrednost plačilnih pravic, dodeljenih nosilcu KMG iz nacionalne rezerve, bo enaka nacionalni povprečni vrednosti plačilnih pravic v letu dodelitve. Izjema so le primeri pritožb in višjih sil, pri katerih se vrednost izračuna v skladu z modelom delne konvergence pri »prvi« dodelitvi.

 

 

Prenos plačilnih pravic

 

Ena izmed sprememb za subvencijsko leto 2018, ki jih prinaša spremenjena Uredba o shemah neposrednih plačil (UL RS, 5/18), je nov rok za oddajo vloge za prenos plačilnih pravic, in sicer 28. februar 2018. Zato se morajo nosilci KMG o prenosih plačilnih pravic dogovoriti pred tem datumom oz. pred oddajo zbirne vloge in vloga za prenos plačilnih pravic mora prispeti na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju agencija) na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, do 28. februarja 2018 ali pa mora biti na dan 28. februar 2018 poslana s priporočeno pošto na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 

Nosilec KMG, ki prenaša plačilne pravice, fizično ali elektronsko izpolni vlogo za prenos plačilnih pravic. Če se odloči za elektronski vnos, je ta možen preko spletne aplikacije pri kmetijskem svetovalcu. Izpolnjena vloga mora biti poslana na agencijo obvezno s podpisom prenosnika in prevzemnika.

 

- vloga za prenos plačilnih pravic

 

Opozarjamo tudi na novost, da je treba vlogo za prenos plačilnih pravic oddati tudi v primeru spremembe nosilca kmetije, če je nov nosilec kmetije fizična oseba, ki ni bila član kmetije (npr. nakup celotne kmetije).

 

Z letom 2016, ko so nosilcem KMG plačilne pravice dokončno dodeljene, lahko nosilci KMG prenašajo plačilne pravice (nakup, zakup, darovanje, dedovanje) z ali brez prenosa kmetijskih površin. Vendar se lahko plačilne pravice prenesejo le na nosilce KMG, katerih KMG je v Sloveniji in ki izpolnjujejo zahteve »aktivnega kmeta«. Izjema so prenosi zaradi dedovanja ali darovanja. Gibanje vrednosti plačilnih pravic po modelu delne konvergence (prva dodelitev) se zaradi prenosa plačilnih pravic ne spreminja.

 

Register plačilnih pravic  je javno dostopna podatkovna baza, ki za posamezno plačilno pravico omogoča vpogled v podatke o njenem imetniku (in lastniku, če je imetnik zakupnik), poreklu (prva dodelitev, nacionalna rezerva, prenos), letnih vrednostih itd..