Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLOŠNI POGOJI ZA PREJEMANJE NEPOSREDNIH PLAČIL

Na splošno so do shem neposrednih plačil upravičeni kmetje(oz. nosilci kmetijskih gospodarstev), torej fizične ali pravne osebe, ali združenje fizičnih ali pravnih oseb, ki izvajajo kmetijsko dejavnost. Kmetijska dejavnost je pridelava kmetijskih proizvodov, vključno z rejo kmetijskih živali (npr. paša), ali vzdrževanje kmetijskih površin v stanju primernem za pridelavo ali pašo, in sicer s košnjo vsaj enkrat letno do 15. oktobra tekočega leta.

 

Prav tako mora nosilec KMG izpolnjevati velikostni vstopni prag. To pomeni, da ima vsaj 1 ha upravičenih kmetijskih zemljišč. Izjemoma velja za nosilce KMG, ki vlagajo vlogo za podporo za mleko v gorskih območjih ali podporo za rejo govedi in imajo manj kot 1 ha upravičenih (ugotovljenih) kmetijskih površin, vstopni prag v obliki skupnega zneska neposrednih plačil, in sicer morajo biti v danem koledarskem letu taki nosilci KMG upravičeni do vsaj 100 evrov neposrednih plačil (pred delno ali celotno ukinitvijo).

 

Nadalje reforma uvaja za sheme neposrednih plačil in nekatere ukrepe v okviru razvoja podeželja (ukrep EK, ukrep OMD, ukrep DŽ …) nov splošni pogoj ‘aktiven kmet’. To pomeni, da teh podpor ne morejo prejeti nosilci KMG, ki sicer izvajajo kmetijsko dejavnost, vendar so v preteklem letu prejeli več kot 5.000 evrov neposrednih plačil in hkrati upravljajo eno izmed sledečih nekmetijskih podjetij ali dejavnosti upoštevajoč standardno klasifikacijo dejavnosti:

  • upravljanje letališč: 51.100 Potniški zračni promet, 51.210 Tovorniški zračni promet, 52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu,
  • upravljanje železniških storitev: 49.100 Železniški potniški promet, 49.200 Železniški tovorni promet;
  • upravljanje vodnih objektov: 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
  • upravljanje nepremičninske storitve: 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami,
  • upravljanje športnih in rekreacijskih igrišč, razen tistih igrišč, ki se uporabljajo v zasebne namene: 93.110 Obratovanje športnih objektov, 93.190 Druge športne dejavnosti, 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov, 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov.

 

Nosilcem KMG na tem t.i. negativnem seznamu se neposredna plačila in pomoč za omenjene ukrepe razvoja podeželja dodelijo le, če dokažejo, da njihova kmetijska dejavnost ni zanemarljiva, in sicer na podlagi enega izmed sledečih meril po njihovi lastni izbiri:

  • letni znesek neposrednih plačil pomeni najmanj 5 % skupnih prihodkov, ki jih je prejel iz nekmetijskih dejavnosti v zadnjem obračunskem letu, za katero so na voljo takšni dokazi 
  • letni prihodek iz kmetijske dejavnosti predstavlja najmanj tretjino vseh prihodkov v zadnjem obračunskem letu, za katero so na voljo takšni dokazi;
  • kot glavna dejavnost je v Poslovnem registru Agencije RS za javnopravne evidence in storitve opredeljena ena izmed kmetijskih dejavnosti iz standardne klasifikacije dejavnosti.

 

Dodatna pojasnila so na voljo v obrazcu za aktivnega kmeta na spletni strani ARSKTRP.

 

Z letom 2015 sta obseg in vrsta kmetijskih površin, ki jih ima na voljo nosilec KMG in na njih izvaja kmetijsko dejavnost, pomembna z vidika zahtev, kdaj se kmetijska površina šteje za upravičeno in katere kmetijske prakse mora izpolnjevati nosilec KMG v okviru zelene komponente.