Skoči na vsebino

NEVLADNE ORGANIZACIJE

Ministrstvo letno izvaja ukrep s katerim se podpira interesno povezovanje na področju kmetijstva, gozdarstva. Z ukrepom se spodbuja združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju, kar prispeva k boljši organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij na področju kmetijstva in gozdarstva. Sofinancirajo se letni programi različnih stanovskih oblik povezovanja na področju kmetijstva in gozdarstva ter z njima povezanimi dejavnostmi. Podpora se nepridobitnim organizacijam namenja tudi pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov.

 

Pridobitev statusa, da društvo deluje v javnem interesu 

 

Pri izvajanju ukrepov se upoštevajo tudi pridobljeni statusi društev, da delujejo v javnem interesu. Ministrstvo je podelitev statusa uredilo s Pravilnikom o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 105/13).

 

Za pridobitev statusa društva se na naslov ministrstva naslovi vloga z različnimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega kriterija, ali z drugimi listinami, s katerimi dokazuje rezultate svojega delovanja v javnem interesu (objave v strokovni literaturi, kopije člankov, prispevkov o pomembnejših odzivih medijev v zvezi z delovanjem društva v zadnjih dveh letih, nagrade, priznanja ali priporočila).

 

Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, opredeljene v prejšnjem členu, če izpolnjuje vsaj štiri od naslednjih kriterijev: 

 

 • razvija in izvaja programe ter projekte, ki prispevajo k razvoju podeželja, 
 • razvija in izvaja dejavnosti, ki pripomorejo k boljši prepoznavnosti in dvigu kakovosti slovenskih kmetijskih pridelkov in izdelkov ter gozdnih sortimentov, 
 • sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov lokalne skupnosti ter predlaga sprejetje predpisov in ukrepov na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja, 
 • vsako leto izvede najmanj sto ur različnih oblik neformalnega usposabljanja, kot so delavnice, tečaji, strokovna srečanja, seminarji na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja, 
 • razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k usposabljanju kmetov ali lastnikov gozdov, 
 • v zadnjih dveh letih je bilo organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec državnega ali mednarodnega srečanja ali tekmovanja na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja, 
 • tvorno sodeluje z domačimi ali mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki so dejavne na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, 
 • se vključuje v priznano rejsko organizacijo, 
 • v zadnjih dveh letih je izdalo strokovno knjižno publikacijo na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja, 
 • vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem ali avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali drugi dejavnosti, ki jo je izvedlo v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja,
 • je dejavno v promociji za podporo kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju podeželja,
 • v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje, odlikovanje ali nagrado na občinski, državni ali mednarodni ravni na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja,
 • izvaja programe prostovoljstva v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljstvo.  
 •  

Društvu, ki skladno s predpisom, ki ureja živinorejo, izvaja čebelarski pašni red in društvu, ki skladno s predpisom, ki ureja živinorejo, izvaja rejski program kot priznana rejska organizacija, se podeli status delovanja v javnem interesu brez ugotavljanja kriterijev iz prejšnjega odstavka.

 

Vprašanja in odgovori na javne razpise po Uredbi o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15)

 

- vprašanja in odgovori na javne razpise