Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NEVLADNE ORGANIZACIJE

Ministrstvo letno izvaja ukrep s katerim se podpira interesno povezovanje na področju kmetijstva, gozdarstva. Z ukrepom se spodbuja združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju, kar prispeva k boljši organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij na področju kmetijstva in gozdarstva. Sofinancirajo se letni programi različnih stanovskih oblik povezovanja na področju kmetijstva in gozdarstva ter z njima povezanimi dejavnostmi. Podpora se nepridobitnim organizacijam namenja tudi pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov.

 

Pridobitev statusa, da društvo deluje v javnem interesu 

 

Pri izvajanju ukrepov se upoštevajo tudi pridobljeni statusi društev, da delujejo v javnem interesu. Ministrstvo je podelitev statusa uredilo s Pravilnikom o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 105/13).

 

Za pridobitev statusa društva se na naslov ministrstva naslovi vloga z različnimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega kriterija, ali z drugimi listinami, s katerimi dokazuje rezultate svojega delovanja v javnem interesu (objave v strokovni literaturi, kopije člankov, prispevkov o pomembnejših odzivih medijev v zvezi z delovanjem društva v zadnjih dveh letih, nagrade, priznanja ali priporočila).

 

Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, opredeljene v prejšnjem členu, če izpolnjuje vsaj štiri od naslednjih kriterijev: 

 

 • razvija in izvaja programe ter projekte, ki prispevajo k razvoju podeželja, 
 • razvija in izvaja dejavnosti, ki pripomorejo k boljši prepoznavnosti in dvigu kakovosti slovenskih kmetijskih pridelkov in izdelkov ter gozdnih sortimentov, 
 • sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov lokalne skupnosti ter predlaga sprejetje predpisov in ukrepov na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja, 
 • vsako leto izvede najmanj sto ur različnih oblik neformalnega usposabljanja, kot so delavnice, tečaji, strokovna srečanja, seminarji na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja, 
 • razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k usposabljanju kmetov ali lastnikov gozdov, 
 • v zadnjih dveh letih je bilo organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec državnega ali mednarodnega srečanja ali tekmovanja na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja, 
 • tvorno sodeluje z domačimi ali mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki so dejavne na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, 
 • se vključuje v priznano rejsko organizacijo, 
 • v zadnjih dveh letih je izdalo strokovno knjižno publikacijo na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja, 
 • vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem ali avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali drugi dejavnosti, ki jo je izvedlo v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja,
 • je dejavno v promociji za podporo kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju podeželja,
 • v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje, odlikovanje ali nagrado na občinski, državni ali mednarodni ravni na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja,
 • izvaja programe prostovoljstva v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljstvo.  
 •  

Društvu, ki skladno s predpisom, ki ureja živinorejo, izvaja čebelarski pašni red in društvu, ki skladno s predpisom, ki ureja živinorejo, izvaja rejski program kot priznana rejska organizacija, se podeli status delovanja v javnem interesu brez ugotavljanja kriterijev iz prejšnjega odstavka.

 

Vprašanja in odgovori na javne razpise po Uredbi o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15)

 

- vprašanja in odgovori na javne razpise