Skoči na vsebino

AKTIVNOSTI TEHNIČNE POMOČI PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014–2020

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je upravičenec do sredstev tehnične pomoči Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki obsegajo: 

 

1)    Aktivnost »študije in vrednotenja«


Aktivnosti »študije in vrednotenja« izhajajo iz potreb Programa razvoja podeželja 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) in so povezane z upravljanjem in izvajanjem PRP 2014–2020. Vrednotenje zajema vrednotenje načrtovanih in doseženih ciljev in učinkov, kot izhajajo iz PRP 2014–2020.


V okviru te aktivnosti so upravičene naslednje glavne podaktivnosti:

-    študije, potrebne za pripravo programskih dokumentov oziroma izboljšanje uspešnosti upravljanja in izvajanja PRP 2014–2020;

-    izvedba vrednotenj v skladu z veljavnim Načrtom vrednotenja PRP 2014–2020;

-    priprava projektnih in investicijskih dokumentacij, strokovnih poročil in ocen ipd.;

-    priprava podlag za izvajanje prihodnjega programskega obdobja.


2)    Aktivnost »upravljanje PRP 2014–2020«


V okviru aktivnosti »upravljanje PRP 2014–2020« se financirajo stroški upravljanja in kontrol PRP 2014–2020. Aktivnosti »upravljanja PRP 2014–2020« izhajajo iz potreb upravičencev po učinkovitem izvrševanju njegovih nalog v postopku izvajanja PRP 2014–2020 in so povezane z upravljanjem in izvajanjem PRP 2014–2020.


V okviru te aktivnosti so upravičene naslednje glavne podaktivnosti:

-    stroški dela javnih uslužbencev;

-    izobraževanje in usposabljanje javnih uslužbencev;

-    delovanje Organa upravljanja, Odbora za spremljanje ter drugih usmerjevalnih teles;

-    organizacija oziroma udeležba na dogodkih,v okviru PRP 2014–2020;

-    izvajanje kontrol PRP;

-    storitve zunanjih izvajalcev in strokovnjakov;

-    izdatki za blago in storitve za javne uslužbence, ki opravljajo naloge upravljanja in izvajanja PRP 2014–2020;

-    vzpostavitev, delovanje, nadgradnja, vzdrževanje in medsebojno povezovanje računalniških sistemov za upravljanje, spremljanje in vrednotenje ukrepov PRP 2014–2020;

-    priprava podlag za izvajanje prihodnjega programskega obdobja.


3)    Aktivnost »Mreža za podeželje«


Cilji Mreže za podeželje:


• obveščenost širše javnosti in upravičencev o politiki razvoja podeželja in možnostih financiranja;

• kakovostno izvajanje programa razvoja podeželja;

• vključenost deležnikov v izvajanje razvoja podeželja;

• spodbujanje inovacij v kmetijstvu, proizvodnji hrane, gozdarstvu in na podeželskih območjih;

• spodbujanje prenosa znanja in sodelovanja v kmetijstvu, proizvodnji hrane, gozdarstvu in na podeželskih območjih.


Pričakovani rezultati Mreže za podeželje:


• vzpostavitev zbirke primerov projektov, ki zajemajo vse prednostne naloge programov razvoja podeželja, in promocija primerov projektov;

• tematsko in analitsko izmenjavo med zainteresiranimi na področju razvoja podeželja in širjenje izsledkov;

• izvedena usposabljanja in mrežna povezovanja za lokalne akcijske skupine ter zlasti zagotovljena tehnična pomoči za medregijsko in transnacionalno sodelovanje, spodbujanje - sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami in iskanje partnerjev za ukrep iz 35. člena Uredbe RP/2013/EU;

• zagotavljeno mrežno povezovanje za svetovalce in storitve podpore za inovacije;

• izmenjava in širjenje izsledkov spremljanja in vrednotenja;

• izvedba komunikacijskega načrta, vključno z informiranjem in obveščanjem javnosti v zvezi s programom razvoja podeželja, v soglasju z organi upravljanja ter informacijske in komunikacijske dejavnosti, ki so namenjene širši javnosti;

• sodelovanje v Evropski mreži za razvoj podeželja in prispevanja k njej.


Glavne aktivnosti Mreže za podeželje so:


a) Komunikacijske aktivnosti


Glavna aktivnost mreže je komuniciranje - informiranje in obveščanje splošne javnosti o vsebini PRP, o glavnih dosežkih izvajanja programa in o dogodkih. Obvešča tudi potencialne upravičence o možnostih dostopa do sredstev PRP in o njihovih obveznostih. Mreža za uspešno komuniciranje uporablja različna orodja kot so tedenske e-novice PRePlet, spletno stran PRP, tiskana gradiva, sodelovanje v TV in radijskih oddajah, organiziranje različnih dogodkov itd.


Glavne komunikacijske aktivnosti so:

- informiranje preko elektronskih in drugih medijev;

- izdaja informacijsko-komunikacijskih materialov;

- zbiranje primerov dobrih praks;

- organizacija dogodkov in sodelovanje na dogodkih (namenjene upravičencem in javnosti);

- priprava avdiovizualnih gradiv;

- druge komunikacijske vsebine in aktivnosti (izmenjava in širjenje izsledkov spremljanja in vrednotenje; stopnja napake itd.).


b) Aktivnosti usposabljanja, sodelovanja in povezovanja


Aktivnosti so namenjene kvalitetnejšemu izvajanju PRP, spodbujanju sodelovanja, povezovanju različnih partnerjev in deležnikov tako v Sloveniji kot izven meja, npr. v okviru Evropske mreže za razvoj podeželja. Povezovanje in sodelovanje je pomembno področje, ki ga je potrebno krepiti in ljudi spodbujati k skupnemu sodelovanju, čemur mreža namenja velik poudarek. Prav tako mreža v tem okviru spodbuja prenos znanja, inovacije, vključevanje partnerjev, obveščanje ciljnih skupin itd. Ena izmed pomembnejših orodij je vzpostavljena spletna podstran PRP, t.i. knjižnica, kjer se zbira gradivo z namenom prenosa znanja.


Glavne aktivnosti usposabljanja, sodelovanaj in povezovanja so:

- prenos znanja in ustanovitev tematskih delovnih skupin;

- ogledi praks in projektov;

- spodnujanje sodelovanja in inovacij;

- mednarodno sodelovanje;

- organizacija podeželskih in drugih dogodkov.


c) Druge podporne aktivnosti


Z drugimi podpornimi aktivnostmi se predvsem izboljšuje samo delovanje in aktivnosti mreže, npr. izvedba različnih raziskav in anket, posredno pa s tem zagotavlja obveščanje in informiranje ter vključevanje različnih deležnikov.


Več o Mreži za podeželje 


Več o Evropski komisiji in o Programu razvoja podeželja 2014-2020.