Skoči na vsebino

PODNEBNE SPREMEMBE V KMETIJSTVU

Naravne nesreče

 

POZEBA 2017

 

Vlada Republike Slovenije je 2. februarja 2017 sprejela Program odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017. Program, ki je pripravljen na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 (Uradni list RS, št. 40/17 v nadaljnjem besedilu: ZUOPPKP) https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2001/zakon-o-ukrepih-za-odpravo-posledic-pozebe-v-kmetijski-proizvodnji-med-21--in-22--aprilom-2017-zuoppkp, je podlaga za izplačilo finančne pomoči po pozebi v sadjarstvu in vinogradništvu najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom.

 

Pozeba je prizadela 3.022 ha sadovnjakov in 5.125 ha vinogradov. Prizadeti je bilo 3290 oškodovancev, na skupaj 8.147,3 ha kmetijskih površin v 155 občinah.

 

Končno oceno škode, ki presega 30 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje in znaša 46.837.600,60 eura, je dne 26. 10. 2017 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah, Vlada RS pa obravnavala in potrdila na 158. redni seji dne 30. 11. 2017 pod točko 1.13 s sklepom št. 84400-1/2017/9.

 

Do sredstev za odpravo škode so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so bila 22. aprila 2017 vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

 

Sredstva se dodelijo, če je končna ocena škode na sadju in grozdju na posameznem GERK-u v višini najmanj 60 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje in hkrati na kmetijskem gospodarstvu presega 30 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje na ravni pridelka sadja ali grozdja.

 

Za izvedbo programa je zagotovila sredstva v višini do 7 milijonov eurov iz proračunske rezerve za leto 2018.

 

Poročilo

V letu 2017 smo na ministrstvu pripravili Poročilo o naravnih nesrečah, ki so prizadele kmetijsko proizvodnjo med leti 2003 in 2017, v katerem je pregled ukrepov, ki so namenjeni prilagajanju in blaženju posledic podnebnih sprememb ter pregled naravnih nesreč po posameznih letih.

 

Publikacije

Na ministrstvu v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki kot so Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijski inštitut Slovenije in Biotehniška fakulteta, pripravljamo publikacije, katerih namen je podati informacijo o preventivnih ukrepih, kako zmanjšati oz. se celo izogniti posledicam naravne nesreče in posledično izgubi pridelka, ter ponuditi alternativne možnosti za gojenje kmetijskih kultur.

Več o naravnih nesrečah si lahko preberete na spletni strani agrometeorološkega portala http://agromet.mko.gov.si/index.asp?ID=Naravne_nesrece/default.asp

 

Podnebne spremembe

Slovensko kmetijstvo se sooča s problemom podnebnih sprememb, ki se kažejo v povišanju povprečnih temperatur in povečanem tveganju ekstremnih vremenskih pojavov in posledično naravnih nesreč kot so neurja s točo, suša, vročinski stres in pozeba, kar se posledično odraža na količini in kakovosti pridelkov ter stabilnosti pridelave.

Več….

 

Kmetijstvo in toplogredni plini

Ukrepi za zmanjševanje emisij TGP v kmetijstvu neposredno prispevajo k boljši konkurenčnosti panoge. Ključen je učinkovit prenos znanja, ki pa je zaradi razdrobljenosti in majhnosti kmetijskih gospodarstev ter neugodne starostne in izobrazbene strukture še posebej zahteven.

Več…

 

Evropska in nacionalna zakonodaja na področju podnebnih sprememb

Pariški sporazum, katerega cilj je omejiti dvig globalne temperature pod dve stopinji Celzija, in sicer naj bi bil cilj 1,5 stopinje. V veljavo stopi po letu 2020.

 

Podnebno energetski paket 2030 (2030 climate & energy framework) s cilj do leta 2030, ki je še v postopku sprejemanja. Kmetijstvo v okviru tega paketa spada pod t.i. ne-ETS sektor (sektor izven evropske sheme trgovanja z emisijami).

Več,….

 

Spremljanje vpliva slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe

Tla so pomemben – in pogosto zapostavljen – element podnebnega sistema. Za oceani so tla drugo največje skladišče ogljika. Sistematično spremljanje organske snovi je posebnega pomena tudi za ugotavljanje potencialnega prispevka kmetijstva v boju proti klimatskim spremembam.

Več,..

 

Ukrepi prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb in naravnih nesreč

Namen prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe je zmanjšati tveganje in škodo na okolje in zdravje ljudi zaradi sedanjih in prihodnjih škodljivih učinkov podnebnih sprememb, in sicer na način, ki je stroškovno učinkovit ali izkorišča možne koristi. Prilagajanje lahko zajema nacionalne ali regionalne strategije in tudi praktične ukrepe, ki se izvajajo na ravni skupnosti ali posameznikov.

Več..

 

Obvestilo o prejemu sklepa Evropske komisije št. C(2018) 2243 z dne 11.4.2018

 

V skladu z drugim odstavkom podpoglavja 5.6. Programa odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja obvestilo o prejemu sklepa Evropske komisije št. C(2018)2243 z dne 11. 4. 2018 s katerim je le ta presodila, da je  shema pomoči: " Pomoč za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017 - velika podjetja, združljiva z notranjim trgom v skladu s točko (c) tretjega odstavka 107 člena Pogodbe o delovanju Evropske unije.