Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RASTLINSKI GENSKI VIRI

 

Javna služba nalog rastlinske genske banke

 

Zbirke rastlinskih genskih virov

 

Program javne službe za obdobje 2018–2024

 

Letna poročila o delu javne službe

 

Posveti in delavnice

 

Mednarodno sodelovanje

 

 

 

 

Slovensko krajinsko in vrstno pestrost pogojujejo različne klimatske, talne, geografske in zgodovinske razmere. Spremembe v okolju, načinu izrabe prostora in pridelave so povzročile zmanjševanje biotske raznovrstnosti in t.i. gensko erozijo, kar je očitno tako v naravnem okolju kot tudi v kmetijstvu saj se je s specializacijo in intenziviranjem rastlinske kmetijske pridelave zmanjšalo tako število vrst kmetijskih rastlin kot obseg pridelovanja avtohtonih oziroma lokalnih sort in populacij.

 

Zato je med strateškimi usmeritvami Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opredeljeno tudi področje biotske raznovrstnosti in ohranjanje rastlinskih genskih virov v kmetijstvu in prehrani (v nadaljnjem besedilu: RGV). Zbran avtohton genski material je dragocena naravna in kulturna dediščina, ki jo želimo ohraniti za prihodnje rodove.

 

RGV so osnovni vir raznolikosti in raznovrstnosti za izboljševanje gojenih rastlin s pomočjo selekcije in žlahtnjenja in so bistvenega pomena za prilagajanje nepredvidljivim podnebnim spremembam ter za povečevanje samooskrbe in prehranske varnosti. RGV so pomembni tudi za raziskave in se preko mednarodnih povezav vključujejo v svetovno zakladnico genske raznovrstnosti.

 

Tudi mednarodne organizacije, na primer FAO, v priporočilih o preskrbi s hrano spodbujajo nacionalne vlade k finančnim podporam javnim programom žlahtnjenja rastlin, k preskrbi s semenom za lastno pridelavo hrane rastlinskega izvora in k biotski raznovrstnosti v kmetijski pridelavi. V ta okvir sodi tudi zbiranje in uporaba avtohtonega genskega materiala.

 

V Sloveniji imamo v okviru rastlinske genske banke obsežno nacionalno zbirko RGV z največjo variabilnostjo pri zelenjadnicah (stročnice, križnice, solata) in krmnih rastlinah (drobno in debelozrnate metuljnice, trave). Zbirke RGV nekaterih vrst kmetijskih rastlin (koruza, trta, ajda, fižol, solata) predstavljajo skoraj vso gensko raznolikost posamezne vrste v Sloveniji. Pri drugih vrstah kmetijskih rastlin pa je delež genske variabilnosti v zbirkah RGV ex situ manjši. Manjkajočo raznolikost je večinoma še mogoče dopolnjevati z zbiranjem RGV. Pri posameznih vrstah kmetijskih rastlin npr. pri pšenici pa je bila genska erozija v preteklosti tako velika, da so se RGV izgubili in jih verjetno ne bo mogoče obnoviti.

 

Najpomembnejše nacionalne zbirke RGV ex situ (zbirke semena in kolekcijski nasadi) so na več lokacijah in institucijah: na Kmetijskem inštitutu Slovenija (KIS), Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (BF), Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (IHPS) in Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru (FKBV). Za zbirke RGV ex situ posameznih vrst ali skupin rastlin so odgovorni skrbniki (kuratorji oziroma vodje zbirk). Konec leta 2017 je bilo v rastlinski genski banki skupno več kot 5.700 vzorcev RGV oziroma akcesij, ki predstavljajo 248 vrst kmetijskih rastlin (od tega je 204 vrst na KIS, 31 na BF, 36 na IHPS in 8 vrst na FKBV).

 

 

Zakonodaja

 

Zakon o ratifikaciji Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo (Uradni list RS, št. 18/05).

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3966

 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4716

 

Uredba o javni službi nalog rastlinske genske banke (Uradni list RS št. 60/2017).

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7577

 

Pravilnik o merilih, postopkih in metodah za ohranjanje in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo ter o pogojih za opravljanje javne službe nalog rastlinske genske banke (Uradni list RS št. 62/2017).

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13173

 

 

Kontakt MKGP:

tel.: 01 478 9118

faks: 01 478 9021

e-pošta: jozi.cvelbar(at)gov.si