Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA SLUŽBA NALOG RASTLINSKE GENSKE BANKE

 

Spremljanje in popis avtohtonega genskega materiala nekaterih vrst kmetijskih rastlin se je začelo v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja za potrebe žlahtnjenja. Od leta 1996 v Sloveniji potekajo sistematično zbiranje, hranjenje in vzdrževanje rastlinskih genskih virov (v nadaljnjem besedilu: RGV) v okviru rastlinske genske banke. Za večji del zbirk RGV so opravljeni osnovni opisi vzorcev RGV, za manjši del pa tudi osnovno vrednotenje teh vzorcev. 

 

Novela Zakona o kmetijstvu – ZKme-1D (Uradni list RS, št. 27/17 z dne 2. 6. 2017) je določila novosti na področju javnih služb, med katerimi je tudi javna služba nalog rastlinske genske banke. Nova Uredba o javni službi nalog rastlinske genske banke (Uradni list RS št. 60/2017) določa naloge, način in območje izvajanja nalog javne službe, obveznosti, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe, programe, način financiranja ter poročanje.

 

S 1. januarjem 2018 sta bila za izvajalca javne službe imenovana dosedanja izvajalca Kmetijski inštitut Slovenije in Biotehniška fakulteta, podizvajalca pa sta še naprej Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor.

 

 

Strokovno-tehnično vodenje in koordinacija javne službe

 

Za poenotenje delovanja rastlinske genske banke (na nacionalni ravni in ravni posameznih zbirk RGV, ki se hranijo na več lokacijah), izmenjavo akcesij, ustrezen prenos znanja med sodelujočimi institucijami v povezavi z zastopanjem le-teh v mednarodnih omrežjih, boljšo ozaveščenost javnosti, vključenost vsebin v izobraževalne programe in boljše sodelovanje  z drugimi javnimi službami na področju kmetijstva in nevladnimi organizacijami je bil z imenovanjem izvajalcev javne službe uveden formalni sistem strokovno-tehnične koordinacije javne službe.

 

Za strokovno-tehnično vodenje in koordinacijo javne službe nalog rastlinske genske banke je bila imenovana dr. Jelka Šuštar Vozlič, Kmetijski inštitut Slovenije.

 

Kontakt strokovne vodje javne službe:

Tel.:01 280 51 88

e-naslov: jelka.sustar-vozlic(at)kis.si

 

 

 

Za ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu se tako nadaljuje izvajanje naslednjih nalog javne službe in sicer v obsegu glede na razpoložljiva finančna sredstva:

  1. zbiranje, evidentiranje in ohranjanje avtohtonega genskega materiala;
  2. razmnoževanje in zagotavljanje trajnostne rabe RGV;
  3. opisovanje in vrednotenje akcesij po mednarodnih deskriptorjih;
  4. administrativno-tehnične naloge v povezavi z evidentiranjem RGV;
  5. strokovno-tehnična koordinacija, izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje javnosti;
  6. sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in omrežji na področju RGV.

 

Gre za naloge dolgoročnega ohranjanja RGV in zagotavljanje njihove trajnostne uporabe na strokoven, enovit in učinkovit način, ter učinkovitejšo koordinacijo in prenos rezultatov teh nalog do javne službe kmetijskega svetovanja, pridelovalcev in druge zainteresirane javnosti.