Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAŠČITA KMETIJSKIH PRIDELKOV OZIROMA ŽIVIL

 

Že v letu 1993 je v EU pričela veljati zakonodaja, ki zagotavlja zaščito kmetijskih pridelkov oziroma živil, pridelanih ali predelanih znotraj določenih geografskih območij ali narejenih po tradicionalnem receptu ali tradicionalne sestave. Omenjeni proizvodi se od sorodnih razlikujejo po določenih značilnostih glede proizvodnje ali sestave, upoštevati se morajo predpisana pravila proizvodnje, proizvod pa je podvržen tudi strogi dodatni kontroli certifikacijskega organa.

 

V letu 2006 je bila v EU objavljena nova, izpopolnjena zakonodaja na področju zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil. Izdani sta bili Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila in Uredba Sveta (ES) št. 509/2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil, vendar je ti dve uredbi konec leta 2012 nadomestila nova Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil. Ta uredba poleg proizvodov z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo in zajamčeno tradicionalno posebnostjo, predpisuje še drugo stopnjo sistemov kakovosti, in sicer neobvezne  navedbe kakovosti, s katerimi bi lahko proizvajalci proizvode s posebnimi značilnostmi ali lastnostmi prav tako prodajali z neko dodano vrednostjo.

 

Zakonodaja 

 

Kot pomoč vlagateljem, ki razmišljajo o zaščiti kmetijskega pridelka, je ministrstvo pripravilo osnovne informacije o shemah kakovosti, vrstah zaščit, postopku zaščite kmetijskih pridelkov in živil na nacionalnem nivoju in pri Evropski komisiji, načinu označevanja zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil, smernice za pripravo predhodne strateške analize, navodila za pripravo vloge ter druge podatke v zvezi z zaščitenimi proizvodi in njihovimi proizvajalci.

 

 

Sheme kakovosti

 

1. Vloga za zaščito kmetijskega pridelka ali živila 

 

Pred odločitvijo glede zaščite kmetijskega pridelka ali živila je zelo pomembno, da vlagatelj (združenje proizvajalcev) opravi PREDHODNO STRATEŠKO ANALIZO, na podlagi katere si bo lahko odgovorilo na vprašanje ali je zaščita kmetijskega pridelka ali živila, ki ga proizvajajo, in s tem vsakoletno certificiranje proizvoda, z ekonomskega stališča dejansko dovolj zanimiva. 

 

Smernice za pripravo predhodne strateške analize za posebne kmetijske pridelke oziroma živila,

 

 

A) Kdo lahko poda vlogo za zaščito posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil?

 

Vlogo za zaščito označbe porekla, geografske označbe ali zajamčene tradicionalne posebnosti lahko poda združenje proizvajalcev, ki se ukvarja z istim kmetijskim pridelkom oziroma živilom (izjemoma pravna ali fizična oseba, ki dokaže, da je na danem območju edini proizvajalec kmetijskega pridelka oziroma živila). Pomembno pa je, da so pri zaščiti kmetijskega pridelka oziroma živila vključeni vsi akterji, saj gre za kolektivno zaščito.

Vlogo za zaščito višje kakovosti lahko poda posamezen proizvajalec ali združenje proizvajalcev. 

 

B) Kam se poda vloga za pridobitev označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil? 

 

Izpolnjeno vlogo pošljite na naslov:       

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

Direktorat za kmetijstvo 

Dunajska 22 

1000 Ljubljana 

 

C) Navodila za pripravo vloge za zaščito kmetijskih pridelkov in živil z označbo porekla in geografsko označbo (navodila se lahko smiselno uporabijo tudi za pripravo vloge za označbo višje kakovosti ali zajamčene tradicionalne posebnosti)

 

Navodila za pripravo vloge za zaščito posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila z označbo porekla ali geografsko označbo,

Priročnik za vlagatelje za izpolnitev enotnega dokumenta (Evropska komisija) 

Vloga za zaščito z zajamčeno tradicionalno posebnostjo (.doc, .pdf)

 

 

2. Imenovani certifikacijski organi za izvajanje postopka certificiranja za proizvode iz shem kakovosti so:

 

Organizacije za ugotavljanje skladnosti (certifikacijski organi) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, imenuje minister, pod pogojem, da so akreditirani skladno s standardom SIST EN 45011.

 

Imenovana certifikacijska organa za izvajanje postopka certificiranja za proizvode iz shem kakovosti sta: 

 

BUREAU VERITAS

Linhartova cesta 49A 

1000 Ljubljana

tel.: (01) 4757 670

faks.: (01) 4757 602,

 

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (Inštitut KON-CERT)

Vinarska ulica 14

2000 Maribor

tel: (02) 228 49 00

faks.: (02) 228 49 82

 

 

3. Uradni nadzor nad shemami kakovosti kmetijskih pridelkov in živil


Za uradni nadzor nad shemami kakovosti kmetijskih pridelkov in živil je pristojna Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

 

 

4. Zakonodaja

 

EVROPSKA:

 

Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil,

eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 664/2014 z dne 18. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili, 

eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/;

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 665/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji uporabe neobvezne navedbe kakovosti »gorski proizvod, 

eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/;

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014  z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe  (EU) Evropskega Parlamenta in Sveta št. 1151/2012 z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0668&rid=5 

 

NACIONALNA:

 

 

Zakon o kmetijstvu

www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa (Uradni list RS, št. št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15

 

 

Pravilnik o shemah kakovosti  kmetijskih pridelkov in živil (Uradni list RS, št. 23/15 in in 43/15) 

www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa

 

 

Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 3/11) 

www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa

 

Uredba o izvajanju uredbe Sveta (ES) o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil ter uredbe Sveta (ES) glede zaščite geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (Uradni list RS, št. 102/2007)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4377 

 

Publikacije o zaščitenih kmetijskih pridelkih in živilih