Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPRAVIČENOST DO SOFINANCIRANJA ZAVAROVALNIH PREMIJ

 

Upravičenost do sofinanciranja zavarovalnih premij

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namenja sredstva za sofinanciranje zavarovalnih premij za: 

  • zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja, 
  • zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni ter ekonomskega zakola zaradi bolezni in 
  • zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni. 

Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, nasadov, plodov, živali in gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih znaša 20 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, razen za zavarovanje sadja iz I. dela Priloge 3, za katere znaša višina sofinanciranja zavarovalne premije 40 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, ter za hmelj in grozdje, za katera znaša višina sofinanciranja zavarovalne premije 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.

 

Do sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, so mikro, mala ali srednja podjetja, kot so opredeljena v Prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU), niso podjetje v težavah v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU ter so sklenila zavarovalno pogodbo z izvajalcem zavarovanja. Za zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih so do sofinanciranja upravičene fizične ali pravne osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo dejavnost gojitve vodnih živali, če izpolnjujejo pogoje, da so ribogojni objekti, v katerem opravljajo dejavnost gojitve vodnih živali, vpisani v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov v skladu s predpisi o živinoreji, da v okviru enotnega podjetja niso presegle 30.000 eurov pomoči po pravilih de minimis v ribiškem sektorju v katerem koli obdobju treh poslovnih let in so sklenile zavarovalno pogodbo z izvajalcem zavarovanja. 

 

Določitev podjetja

 

Podjetje je vsak subjekt, vključen v gospodarsko dejavnost, ne glede na njegovo pravno obliko (d. d., d.o.o., s. p., tudi kmetije …). Odločujoč dejavnik je gospodarska dejavnost in ne pravna oblika. Tako se med podjetja štejejo tudi samozaposleni, družinska podjetja, partnerska podjetja in družbe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Med podjetja v skladu s temi določili spadajo vsa kmetijska gospodarstva med njimi tudi kmetije, v smislu definicije po zakonu, ki ureja kmetijstvo.

 

Vrste podjetij

 

Priloga I Uredbe 702/2014/EU določa tri različne kategorije podjetij. Kategorije so opredeljene glede na vrsto razmerja, v katerem se nahaja podjetje z drugimi podjetji.

 

SAMOSTOJNO (NEODVISNO) PODJETJE; podjetje ni partner oziroma ni povezan z drugim podjetjem. Samostojno podjetje je takrat, ko je povsem neodvisno, ali če nima 25 % ali višjega deleža v katerem koli drugem podjetju, če ni v 25 % ali večji lasti katerega koli podjetja in če ne sestavlja konsolidiranih računovodskih izkazov in ni vključeno v računovodske izkaze podjetja, ki sestavlja konsolidirane računovodske izkaze. 

 

PARTNERSKO PODJETJE; podjetja, ki niso ne samostojna ne povezana med seboj. Partnersko podjetje je takrat, ko je delež, ki je enak ali večji od 25 % kapitala ali glasovalnih pravic v drugem podjetju a ne več kot 50 % in/ali ima drugo podjetje v tem podjetju delež, ki je enak ali večji od 25 % a ne več kot 50 %. O partnerskih podjetjih torej govorimo takrat, ko se ustanavljajo večja finančna partnerstva, vendar pa eno nad drugim ne izvaja neposrednega ali posrednega nadzora.

 

POVEZANO PODJETJE; razmerje podjetij, ki tvorijo skupino z neposrednim ali posrednim nadzorom večine glasovalnih pravic enega podjetja s strani drugega ali z možnostjo izvajanja prevladujočega vpliva na podjetje. Podjetje je povezano z drugim podjetjem, v primeru, da glasovalne pravice v drugem podjetju (ali obratno) presegajo 50 %. Tipičen primer povezanega podjetja je hčerinsko podjetje v celotni lasti. 

 

Določitev velikosti podjetij

 

Kategorijo mikro, malih in srednjih podjetij sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov eurov, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov eurov.

Tako velja: 

  • za samostojno podjetje, se pri določitvi velikosti podjetja upoštevajo samo podatki tega podjetja;
  • za določitev velikosti podjetja, ki je partnersko oziroma povezano podjetje je pri izračunih podatkov, poleg svojih podatkov potrebno upoštevati tudi podatke v sorazmernem deležu partnerskih podjetij in 100 % podatkov povezanih podjetij. Ta podjetja morajo izpolniti Izjavo o velikosti in povezanosti podjetja za partnerska oziroma povezana podjetja, v katero vključijo podatke o partnerskih oziroma povezanih podjetjih. 

Iz tega se ugotovi, ali so vlagatelji upravičena do sofinanciranja zavarovalnih premij ali ne. Izjavo o velikosti in povezanosti podjetja za partnerska oziroma povezana podjetja morajo zavarovalnice hraniti, kot del dokumentacije povezane s sofinanciranjem zavarovalnih premij. 

 

Ker je določitev velikosti podjetja dokaj zahtevna je Evropska unija pripravila tudi aplikacijo za preveritev velikosti podjetja, ki se nahaja na naslovu: http://smetest.uwe.be/.