Skoči na vsebino

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

  

Program razvoja podeželja Republike Slovenije je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru. Nacionalne prednostne naloge prispevajo k učinkovitemu doseganju skupnih ciljev EU, določenih v pravnih aktih EU. 

 

Podlago za črpanje finančnih sredstev EKSRP v programskem obdobju 2007-2013 z dejanskim izvajanjem do konca leta 2015 (pravilo n+2) predstavlja Program razvoja podeželja RS 2007-2013, podlago za črpanje v programskem obdobju 2014-2020 pa Program razvoja podeželja RS 2014-2020.
 
Odgovorni organ za pripravo PRP ter za spremljanje, nadzor in vrednotenje je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Naloge organa upravljanja izvaja notranja organizacijska enota MKGP, v okviru katere delujejo Usmerjevalni odbor in različne delovne skupine za kontrolo, spremljanje in usmerjanje izvajanja programa. V tej enoti se izvajajo postopki do izplačila za aktivnosti ukrepa tehnične pomoči in ukrepov LEADER ter aktivnosti Mreže za podeželje.

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je kot akreditirana plačilna agencija odgovorna za obravnavo vlog, administrativnih kontrol, izvajanje kontrol na kraju samem pred odobritvijo izplačil, izvajanje ter računovodstvo izplačil upravičencem. Certifikacijski organ za potrjevanje letnih izdatkov PRP 2007–2013 je Urad za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance.

 

Več informacij o Programu razvoja podeželja najdete tukaj...

 

*  *  *