Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REJNE ŽIVALI

 

84. člen Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02-ZŽiv, 110/02-ZUreP-1, (8/03 – popr.), 110/02-ZGO-1 in 45/04-ZdZPKG) v Republiki Sloveniji določa naslednje organizacije v živinoreji:

 

Priznane rejske organizacije

 

So krovne organizacije v živinoreji na področju reje posameznih vrst oz. pasem domačih živali. Naloga rejske organizacije je izvajanje rejskega programa s pomočjo članov, rejcev domačih živali. Poglavitne naloge pri izvajanje rejskega programa so vodenje rodovniških knjig ali registrov in vpisovanje novorojenih ali uvoženih živali v rodovniške knjige ali registre, zagotavljanje zadostnega števila plemenjakov, pomoč rejcem pri doseganju zastavljenih rejskih ciljev,…

 

Odobrene organizacije

 

Ločimo več vrst odobrenih organizacij in sicer:

  • testne postaje,
  • osemenjevalna središča,
  • pripustne postaje,
  • vzrejališča čebeljih matic,
  • organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji, ...

Naštete organizacije nudijo tehnični servis rejskim organizacijam z izvajanjem specifičnih strokovnih nalog, katere rejske organizacije ne morejo opraviti same. Sodelovanje temelji na pogodbenem odnosu.

 

 

Druge priznane organizacije

 

Ločimo jih v dva sklopa, saj lahko delujejo na: 

  • celotnem območju Republike Slovenije,
  • območju ene ali več UE.

So strokovni servis rejskim organizacijam, njihove glavne naloge pa so izdajanje zootehniških dokumentov, vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk ter napoved plemenskih vrednosti.

 

 

Pomembni dokumenti

 

Skupni temeljni rejski program - za zagotavljanje genetske variabilnosti in splošnega napredka živinoreje in zaradi ohranjanja potrebnega števila plemenskih živali in drugega plemenskega materiala ima Republika Slovenija skupni temeljni rejski program (STRP), s katerim se določi potrjene rejske programe, ki se izvajajo kot javna služba strokovnih nalog v živinoreji ter sredstva za izvedbo teh programov.

 

Pristojni organi, rejska društva in rejska podjetja v skladu z Uredbo o reji živali (.pdf)

Tekmovanja zaprtega tipa - kopitarji 2018 (.pdf)