Skoči na vsebino

RAZMNOŽEVANJE DOMAČIH ŽIVALI

 

Na podlagi Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št. 51/07), morajo organizacije iz 84. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02-ZŽiv, 110/02-ZUreP-1 (8/03 – popr.), 110/02-ZGO-1 in 45/04-ZdZPKG) in Veterinarska zbornica Slovenije uskladiti predpisane dokumente o razmnoževanju po tem pravilniku najkasneje do 31. decembra 2007, izvajalci razmnoževanja pa jih morajo v tem roku začeti uporabljati.

 

Zakonodaja...

 

Ne glede na način razmnoževanja domačih živali so izvajalci razmnoževanja ob izvedbi posameznega načina razmnoževanja dolžni izpolniti predpisano dokumentacijo o razmnoževanju, podatke o izvedenem razmnoževanju pa posredovati v centralni register razmnoževanja domačih živali (CRR), skladno z določbami Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali. Podatki morajo biti pravilno in čitljivo vneseni v vse rubrike obrazcev.

 

Obrazci dokumentov o razmnoževanju domačih živali

 

Od 1.1.2008 se smejo uporabljati le naslednji dokumenti o razmnoževanju:

 

Navodila za izpolnjevanje obrazcev dokumentov o razmnoževanju

 

POMEMBNO!!!

Rubrike in mesta posameznih rubrik dokumentov o razmnoževanju se ne smejo spreminjati, dovoljen je logotip ali žig, predtisk logotipa organizacije, ki obrazce uporablja. 

 

Obrazci vseh dokumentov o razmnoževanju so oštevilčeni z enotno neponovljivo številko, izdaja številk pa poteka prek CRR pri ministrstvu.

 

POMEMBNO!!!

Preden odda založnik obrazce v tisk, si mora obvezno pridobiti na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Sektor za identifikacijo in registracijo živali (SIR) (e-mail: info.sir(at)gov.si), serijo enotnih neponovljivih številk za posamezno vrsto dokumentov o razmnoževanju!

 

Založnik obrazcev dokumentov o razmnoževanju je organizacija iz 84. člena Zakona o živinoreji ali Veterinarska zbornica Slovenije. Evidenco založnikov obrazcev vodi ministrstvo, ki posameznemu založniku dodeli serijo neponovljivih številk za posamezno vrsto dokumentov o razmnoževanju.

 

Založnik obrazcev dokumentov o razmnoževanju mora obrazce zagotoviti vsem izvajalcem razmnoževanja iz 12. člena Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali in voditi evidenco o številu natisnjenih in izdanih obrazcev tako, da je vzpostavljena povezava med izvajalcem razmnoževanja in enotno neponovljivo številko obrazca. Založnik je dolžan v sedmih dneh od dneva distribucije obrazcev izvajalcem razmnoževanja vnesti v CRR podatke o zaporednih številkah obrazcev dodeljenih posameznemu izvajalcu razmnoževanja po posameznih vrstah obrazcev, z navedbo datuma razdelitve obrazcev.