Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIDOBITEV DOVOLJENJ ZA GOSPODARSKI RIBOLOV

1. Pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov

 

Dovoljenje za gospodarski ribolov lahko dobi pravna ali fizična oseba ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

-        da je pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik registrirana za opravljanje dejavnosti ribolova v skladu s predpisi; 

-        da fizična oseba, ki želi pridobiti status ribiča – fizične osebe v skladu z Zakonom o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15; v nadaljevanju ZMR-2) ni lastnica ali solastnica gospodarske družbe ali ni vpisana v register samostojnih podjetnikov posameznikov, ni uživalka pokojnine in pisno izjavi, da bo opravljala izključno gospodarski ribolov; 

-        da je fizična oseba strokovno usposobljena za gospodarski ribolov v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, oziroma da ima pravna oseba vsaj eno osebo, ki je strokovno usposobljena za gospodarski ribolov skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije; 

-        da razpolaga z ribiškim plovilom, vpisanim v evidenco ribiških plovil; 

-        da ji s pravnomočno odločbo sodišča ali pristojnega organa za odločanje o prekrških ni prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova; 

-        da ji dovoljenje za gospodarski ribolov ni bilo trajno odvzeto v skladu z drugim odstavkom 14. člena ZMR-2. 

 

Vloga za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov mora vsebovati omenjena dokazila o izpolnjevanju pogojev razen tistih, ki se vodijo v uradnih evidencah. 

 

Potrebno je vplačati upravno takso, ki jo lahko vplačate s plačilnim nalogom na podračun UPN: Znesek 22,66 EUR mora biti poravnan na transakcijski račun za plačilo upravne takse: SI56 0110 0100 0315 637, sklic 11 23302-7111002, Prejemnik: MKO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

 

Obrazec - vloga za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov (.pdf)

 

2. Pridobitev posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov

Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov je dovoljenje za gospodarski ribolov v območjih in primerih, kjer in ko gospodarski ribolov v skladu z Zakonom o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) in predpisi Unije sicer ni dovoljen. 

 

Posebno dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda: 

- ob pojavu zimskih jat rib 

- ob množičnem pojavu rib v območju bližje obali. 

 

Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov se izda na podlagi predpisane vloge, veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov in pozitivnega strokovnega mnenja javnega Zavoda za ribištvo Slovenije.

 

V posebnem dovoljenju se določijo način, pogoji in čas izvajanja ribolova. 

 

Obrazec - vloga za pridobitev posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov (.pdf)