Skoči na vsebino

PRIDOBITEV DOVOLJENJ ZA GOSPODARSKI RIBOLOV

1. Pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov

 

Dovoljenje za gospodarski ribolov lahko dobi pravna ali fizična oseba ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

-        da je pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik registrirana za opravljanje dejavnosti ribolova v skladu s predpisi; 

-        da fizična oseba, ki želi pridobiti status ribiča – fizične osebe v skladu z Zakonom o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15; v nadaljevanju ZMR-2) ni lastnica ali solastnica gospodarske družbe ali ni vpisana v register samostojnih podjetnikov posameznikov, ni uživalka pokojnine in pisno izjavi, da bo opravljala izključno gospodarski ribolov; 

-        da je fizična oseba strokovno usposobljena za gospodarski ribolov v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, oziroma da ima pravna oseba vsaj eno osebo, ki je strokovno usposobljena za gospodarski ribolov skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije; 

-        da razpolaga z ribiškim plovilom, vpisanim v evidenco ribiških plovil; 

-        da ji s pravnomočno odločbo sodišča ali pristojnega organa za odločanje o prekrških ni prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova; 

-        da ji dovoljenje za gospodarski ribolov ni bilo trajno odvzeto v skladu z drugim odstavkom 14. člena ZMR-2. 

 

Vloga za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov mora vsebovati omenjena dokazila o izpolnjevanju pogojev razen tistih, ki se vodijo v uradnih evidencah. 

 

Potrebno je vplačati upravno takso, ki jo lahko vplačate s plačilnim nalogom na podračun UPN: Znesek 22,66 EUR mora biti poravnan na transakcijski račun za plačilo upravne takse: SI56 0110 0100 0315 637, sklic 11 23302-7111002, Prejemnik: MKO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

 

Obrazec - vloga za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov (.pdf)

 

2. Pridobitev posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov

Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov je dovoljenje za gospodarski ribolov v območjih in primerih, kjer in ko gospodarski ribolov v skladu z Zakonom o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) in predpisi Unije sicer ni dovoljen. 

 

Posebno dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda: 

- ob pojavu zimskih jat rib 

- ob množičnem pojavu rib v območju bližje obali. 

 

Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov se izda na podlagi predpisane vloge, veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov in pozitivnega strokovnega mnenja javnega Zavoda za ribištvo Slovenije.

 

V posebnem dovoljenju se določijo način, pogoji in čas izvajanja ribolova. 

 

Obrazec - vloga za pridobitev posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov (.pdf)