Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SODELOVANJE

Sodelovanje pri oblikovanju ribiške politike na državni ravni

 

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je organ v sestavi MKO in za področje ribištva (opcija: izvajanje strukturnih ukrepov s področja ribištva) opravlja naloge plačilnega organa pri črpanju nacionalnih in evropskih sredstev.
Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 580 77 92
Faks: +386 1 478 92 06
http://www.arsktrp.gov.si
 
 
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano: njegova glavna naloga je izvajanje nadzora zakonov, drugih predpisov in aktov iz delovnega področja ministrstva. Za področje ribištva je pristojna lovska in ribiška inšpekcija (ta se deli na sladkovodno in morsko).
Parmova ul. 33, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 434 57 00
Faks: +386 1 434 57 17
e-pošta: irskgh.mkgp(at)gov.si

 

Veterinarska uprava Republike Slovenije
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Tel: 01 300 1300
Faks: 01 300 1356
e-poštva: gp.vurs(at)gov.si
http://www.vurs.gov.si/

 

Zavod za ribištvo Slovenije: je javni zavod, ki ga je ustanovila RS. Njegove naloge so javne in strokovne naloge na podlagi Zakona o sladkovodnem ribištvu. Zavod vodi ribiški kataster kot javno knjigo, v katerem so v glavnem zbrani podatki o sladkovodnem ribištvu. Poleg tega Zavod nudi pomoč pri zbiranju podatkov za informacijski sistem ribištva (InfoRib), ki ga upravlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter opravlja druge strokovno-raziskovalne naloge na podlagi Zakona o morskem ribištvu.
Spodnje Gameljne 61/a, 1211 Ljubljana - Šmartno
Tel.: +386 1 244 34 00
Faks: +386 1 244 34 05
e-pošta: info(at)zzrs.si
http://www.zzrs.si 
 
Ribiška zveza Slovenije:
Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 256 12 94
Faks: +386 1 256 12 95
e-pošta: info.rzs(at)ribiska-zveza.si
http://www.ribiska-zveza.si/si 
  
Zveza za športni ribolov na morju Slovenije:
Obala 55, 6320 Portorož
Tel.: +386  5 674 20 50
e-pošta: ribiska.zveza(at)siol.net 
  
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je nevladna stanovska organizacija, ustanovljena na podlagi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki je bil objavljen 16. junija 1999. Njena naloga je zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva, svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost ter pospeševanje gospodarnega in okolju prijaznega kmetovanja, gozdarstva in ribištva.
Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 51 36 600
Faks: +386 1 51 36 650
e-pošta: kgzs(at)kgzs.si
http://www.kgzs.si

 

Gospodarska zbornica Slovenije: Gospodarska zbornica Slovenije zastopa interese podjetij v odnosih z državo.
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 589 80 00
Faks: +386 1 589 82 00
e-pošta: infolink@gzs
http://www.gzs.si

 

Sodelovanje Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah in projektih na področju ribištva

 

Evropska unija: Republika Slovenija je kot članica Evropske Unije dolžna spoštovati določila skupne ribiške politike Evropske Unije.

 

Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM):Slovenija je aktivna članica GFCM od leta 2004, ko je bil sprejet zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi GFCM (Uradni list RS-MP, št. 6-20/2004, stran 3057, RS 23/2004). Sporazum GFCM zagotavlja okvir za regionalno sodelovanje pri ohranjanju in upravljanju sredozemskih morskih virov s sprejemanjem priporočil s področja, ki ga zajema Sporazum GFCM, in ki postanejo za države članice zavezujoča. V okviru GFCM deluje Znanstveno svetovalni odbor (SAC), v katerem delujejo strokovnjaki za ribištvo držav članic GFCM in podaja znanstvena mnenja za sprejem obvezujočih priporočil o upravljanju staležev.

 

FAO-AdriaMed: Projekt FAO-AdriaMed je regionalni projekt FAO, Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki ga financira italijansko ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo in od leta 2007 tudi Evropska komisija. Projekt je operativen od oktobra leta 1999. Cilj projekta je spodbujanje znanstvenega sodelovanja med državami Jadrana in izboljšanje upravljanja ribolovnih dejavnosti v Jadranskem morju v skladu s kodeksom ravnanja za odgovorno ribištvo (FAO 1995). Projekt FAO-AdriaMed bistveno prispeva k izmenjavi informacij, ki se nanašajo na skupne ribolovne vire. Biološki vodni viri namreč niso omejeni na geopolitične meje, zato je izrednega pomena znanstveno sodelovanje med državami z namenom odgovornega upravljanja ribolovnih virov. Nekateri od glavnih ciljev projekta so: razviti skupne kognitivne podlage v podporo mednarodnih procesov za upravljanje ribištva v Jadranskem morju, krepitev znanstvenega sodelovanja med različnimi ustanovami, zainteresiranimi za ribolovne dejavnosti v Jadranu ter vzpostavitev stalne mreže med glavnimi institucijami prisotnimi v Jadranu, ki se ukvarjajo z upravljanjem ribištva.

 

Regionalni svet za Sredozemlje (RAC MED): Evropska unija je leta 2004 ustanovila regionalne svetovalne svete z namenom zagotoviti boljše vodenje skupne ribiške politike in krepitve udeležbe različnih akterjev pri trajnostnem in kakovostnem razvoju ribiškega sektorja. Ustanovljenih je bilo sedem regionalnih svetov, ki pokrivajo Baltsko morje, Sredozemsko morje in Severno morje, pelagične staleže in ribiška plovila za odprto morje. Slovenska članica RAC MED je Kmetijstvo gozdarska zbornica Slovenije, MKO ima opazovalno vlogo