Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

430-135/2015 Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016
Datum objave: 31.07.2015
Rok za prejem ponudb: 10.09.2015 do 10:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Alenka Koželj, tel. 01 / 478 93 51, e-pošta: alenka.kozelj(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija: Predmet javnega naročila  je izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016 .

 

Razpisna dokumentacija obsega:

- Povabilo ponudnikom; (.pdf)

- Ponudbena dokumentacija, merila in pogoji za ugotavljanje sposobnosti;

- priloga 1: Ovojnica;

- priloga 2: Prijava;

- priloga 3: Projektna naloga;

- priloga 3a: Navodila za izdelavo načrta preusmeritve v ekološko kmetovanje;

- priloga 3b: Načrt preusmeritve kmetijskega gospodarstva v ekološko predelavo (»Načrt PEK«); 

- priloga 3c: Seznam izdelanih načrtov PEK;

- priloga 4: Predračun;

- priloga 5: Vzorec pogodbe;

- priloga 6: Izjava o sposobnosti ponudnika in pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc;

- priloga 7: Izjave in soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca;

- priloga 8: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika;

- priloga 9: Menična izjava za resnost ponudbe – vzorec;

- priloga 10: Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - vzorec.

 

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki razpisne dokumentacije.

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: do 27.8.2015 do 10:00

 

Rok za oddajo ponudb: do 10.9.2015 do vključno 10:00

 

Čas in kraj odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo dne 10.9.2015 v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska c. 22, Ljubljana, II. nad., sejna soba št. 212, s pričetkom ob 12.00 uri.

Nazaj