Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

430-115/2018 Vrednotenje »Presoja dosežkov in vplivov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Datum objave: 09.08.2018
Rok za prejem ponudb: 14.09.2018 do 12:00
Izdajatelj: MKGP
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Alenka Kavčič, 478 9126, alenka.kavcic(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Javno naročilo  Vrednotenje »Presoja dosežkov in vplivov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020« in sicer:

Sklop 1: »Presoja dosežkov in vplivov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020« na področjih:


a.    prednostna naloga 1: »Spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih«;
b.    prednostna naloga 2: »Krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih kmetijskih tehnologij in trajnostnega upravljanja gozdov«;
c.    prednostna naloga 3: »Spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobit živali in obvladovanja tveganj v kmetijstvu«;
d.    prednostna naloga 5: »Spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe«;
e.    prednostna naloga 6: »Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij«.

Sklop 2: »Presoja dosežkov in vplivov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020« na področju prednostne naloge 4 »Obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom«.

 

Razpisna dokumentacija obsega:


-    Povabilo k sodelovanju;
-    Ponudbena dokumentacija, merila in pogoji za ugotavljanje sposobnosti;
-    obrazec 1: Ovojnica (za menico skupaj z menično izjavo);
-    standardni obrazec ESPD: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, v elektronski obliki (datoteka XML), s prilogo 1 Soglasje člana projektne skupine;
-    priloga 2: Projektna naloga, Smernice 1_, 2_, 3_;
-    obrazec 3: Predračun;
-    obrazec 4: Vzorec pogodbe;
-    obrazec 5: Podizvajalci;
-    obrazec 6: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca;
-    obrazec 7: Menična izjava za resnost ponudbe;
-    obrazec 8: Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758;
-    obrazec 9: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe;
-    obrazec 10: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe
.
Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki razpisne dokumentacije, ki so dosegljive na spletnem naslovu:
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_naročila/ in/ali objavljena na Portalu javnih naročil/Uradnem listu Evropske Unije.

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj:    07. 09. 2018 12:00:00
Rok za oddajo ponudb:    14. 09. 2018 12:00:00
Čas in kraj izbora ponudb:    elektronsko dne 14. 9. 2018 on 12. 15 uri

 

Nazaj