Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV RAZISKOVALNIM ORGANIZACIJAM K PRIJAVI ZA IMENOVANJE ČLANA MEDNARODNEGA PROJEKTNEGA KONZORCIJA, KI SE PRIJAVLJA NA JAVNI POZIV EVROPSKE KOMISIJE V OKVIRU PROGRAMA OBZORJE 2020 NA TEMO »EVROPSKI SKUPNI PROGRAM ZA UPRAVLJANJE S TLEMI V KMETIJSTV

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrica) na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (ZDU-1) (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) objavlja


javni poziv raziskovalnim organizacijam k prijavi za imenovanje člana mednarodnega projektnega konzorcija, ki se prijavlja na javni poziv Evropske komisije v okviru programa Obzorje 2020 na temo »Evropski skupni program za upravljanje s tlemi v kmetijstvu«

 

I.


Predmet tega javnega poziva je izbor in imenovanje člana mednarodnega projektnega konzorcija, ki se prijavlja na javni poziv Evropske komisije v okviru programa Obzorje 2020 na temo »Evropski skupni program za upravljanje s tlemi v kmetijstvu« (šifra javnega poziva: LC-SFS-20-2019, objavljen na spletni strani http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sfs-20-2019.html; v nadaljnjem besedilu: evropski javni poziv).

 

 


II.


Na ta javni poziv se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO), ki:

 • so vpisane v evidenco RO, ki jo vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS), in izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti; 
   
 • imajo veljaven raziskovalni program, financiran s strani ARRS v zvezi z vsebinami (delno ali v celoti) s področja kmetijskih tal in so povezane s cilji evropskega javnega poziva.Prijavitelj v prijavi na ta javni poziv predlaga in predstavi raziskovalca, ki bo neposredno vključen v delo mednarodnega projektnega konzorcija, ki se prijavlja na evropski javni poziv. Raziskovalec mora biti vpisan v evidenco raziskovalcev, ki jo vodi ARRS, in mora biti vodja ali član projektne skupine programa iz druge alineje prejšnjega odstavka. Posamezna RO se lahko na ta javni poziv prijavi samo z eno prijavo.

 


III.


Prijava vključuje naslednje sestavne dele:

 • podatki o vpisu RO v evidenco ARRS;
 • podatki o raziskovalnem programu RO, financiranem s strani ARRS, s povzetkom vsebine, vezane na področje kmetijskih tal;
 • predstavitev raziskovalca in življenjepis raziskovalca, predlaganega za vključitev v delo mednarodnega projektnega konzorcija;
 • podatki o raziskovalčevi raziskovalni uspešnosti (izpis iz informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Slovenije (SICRIS) za predlaganega raziskovalca za zadnje 5-letno obdobje);
 • vizija predlaganega raziskovalca, ki vključuje opredelitev po delovnih svežnjih, v katere bi se dejavno vključeval zaradi svojega znanja in izkušenj;
 • zjava prijavitelja o točnosti in verodostojnosti predloženih podatkov.

 


IV.


Sredstva za kritje stroškov dela in potnih stroškov članov mednarodnega projektnega konzorcija bodo dogovorjena na nivoju konzorcija na podlagi pravil, ki jih bo oblikoval mednarodni projektni konzorcij v skladu s finančnimi pravili Evropske komisije. 

 

 


V.


Komisija, ki jo imenuje ministrica, prispele prijave na ta javni poziv pregleda, če izpolnjujejo pogoje iz tega javnega poziva in jih oceni na podlagi meril iz naslednje točke. Komisija ministrici predlaga prijavitelja, ki pri ocenjevanju zbere največ točk, da ga imenuje za člana mednarodnega projektnega konzorcija, ki se prijavlja na evropski javni poziv.

 

 

 

VI.


Komisija iz prejšnje točke prijave na ta javni poziv ocenjuje na podlagi naslednjih meril:

 • raziskovalna uspešnost raziskovalca na podlagi podatkov iz SICRIS-a (skupaj do 70 točk, od tega do 30 točk za znanstveno odličnost (ocena A1), do 15 točk za citiranost (h10) in do 25 točk za vključevanje v aktivnosti izven ARRS (ocena A3);
 • kakovost vizije predlaganega raziskovalca za sodelovanje v mednarodnem projektnem konzorciju, ki se prijavlja na evropski javni poziv (do 30 točk).

 

 

 

VII.


Pisno prijavo na ta javni poziv je treba poslati v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – za javni poziv za imenovanje člana mednarodnega projektnega konzorcija« priporočeno po pošti ali osebno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana in sicer v petih dneh od objave tega javnega poziva na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Vloga, poslana po elektronski pošti, šteje za pravočasno, če jo do izteka roka prejme informacijski sistem organa. 


Informativno gradivo v zvezi z mednarodnim projektnim konzorcijem, ki se prijavlja na evropski javni poziv, je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom je mag. Mario Plešej, e: mario.plesej@gov.si, t: 01 478 90 88.


Prijavitelji bodo o rezultatih tega javnega poziva obveščeni v desetih dneh od objave tega javnega poziva. 


V besedilu tega javnega poziva so uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

 

 

Dr. Aleksandra Pivec
ministrica

 

 

Datum dokumenta: 19. 11. 2018 
Številka: 631-37/2018/1

 

 

 - Dodatne informacije o javnem razpisu EK
-  Evropski skupni program Cofund
-  Vzorec sporazuma o dodelitvi sredstev - Cofund