Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

5111-6/2008 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2012-2013
Datum objave: 30.11.2012
Rok za prejem ponudb: 15.01.2013 do 14:00
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Odgovore na morebitna vprašanja vam bo posredovala Jelena Hladnik, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje - Sektor za ohranjanje narave, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, tel.:014787481,  jelena.hladnik(at)gov.si.

Razpisna dokumentacija:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini (U.l. RS št. 74/2003) (priloga 1) in Resolucije CM/Res(2008)3 (priloga 2) o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2012-2013. Izbrano delo bo v letu 2013 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo.

Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti (v nadaljevanju:«dela»), ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj. Za nagrado Sveta Evrope za krajino se je v letu 2008-2009 potegovalo 8 držav. Prvo nagrado je dobila Francija za projekt obnove krajine v dolini Deule v provinci Lille. Za nagrado Sveta Evrope za krajino se je v letu 2010 - 2011 potegovalo 14 držav. Prvo nagrado je dobila Italija, in sicer mesto Carbonia za projekt Landscape machine. Slovenija je do sedaj kandidirala dvakrat in dobila posebno priznanje za izjemnost dela, ki predstavlja primer dobre prakse za projekt:
- »Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji«, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani;
- »Mi urejamo krajino« (2004-2005), Društvo krajinskih arhitektov Slovenije.

Na spletni strani Sveta Evropa – Evropska konvencija o krajini si lahko ogledate vse projekte (nagrajene in druge), ki so do sedaj kandidirali za Nagrado Sveta Evrope za krajino.


Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2012 - 2013 je 15. januar 2013.

 
Kandidati/prijavitelji dela za nagrado so lahko:

 • lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja, ki so uveljavili politiko ali ukrepe za varstvo, upravljanje in/ali načrtovanje svoje krajine, pri čemer so se ti ukrepi ali politika izkazali kot trajno učinkoviti in so tako lahko zgled drugim teritorialnim oblastem v Evropi,
 • nevladne organizacije, ki so se posebej izkazale pri varstvu, upravljanju ali načrtovanju krajine.

Kaj lahko predložite?
Predložite lahko dela, iz katerih so že razvidni konkretni rezultati, doseženi pri izvajanju. Predložena dela morajo prispevati k uveljavljanju ciljev kakovosti krajine. Predložena dela morajo biti končana oziroma izvedena in na voljo javnosti že vsaj tri leta predno se predloži kandidatura (december 2009).
 
Oblika oddanega gradiva:
Če želite sodelovati na izboru za podelitev javnega priznanja na področju urejanja krajine, morate predložiti:

 • Izpolnjen obrazec v angleškem jeziku (priloga 3).
 • Opis dela/projekta (največ 10 strani; v slovenskem in angleškem jeziku), v katerem se predvsem izpostavi njegov pomen za varstvo, upravljanje, načrtovanje krajine, pomen za izboljšanje kakovosti krajine, pomen za ozaveščanje javnosti o vlogi krajin za kakovost bivalnega okolja ter način sodelovanja javnosti. Zaželeno je, da opis vključuje tudi predstavitev na plakatih (v velikosti 100x70, na vrhu s krepkimi črkami v velikosti 2,5 cm izpisano ime dela, ime prijavitelja in leto izvedbe dela; plakati se pripravijo v PDF obliki na CD-ROM-u). Dokumentacija lahko vsebuje tudi video predstavitev, dolgo največ 5 minut.

Gradivo (izpolnjen obrazec in opis dela) se obvezno odda v tiskani obliki in v PDF obliki na CD-ROM-u ali DVD-ju (digitalni zapis mora biti v slovenskem in angleškem jeziku na ločenih medijih).

 

Rok in način oddaje:
Rok za oddajo kandidature je 15. januar 2013. Dela morajo ne glede na način pošiljanja prispeti na vložišče Ministrstva za kmetijstvo in okolje do 15. januarja 2013 do 14.00 ure. Dela se lahko pošljejo po pošti, ali se jih predloži osebno v vložišču Ministrstva za kmetijstvo in okolje vsak delovni dan od 9.00 do 14.00 ure.
 
Dela morajo biti naslovljena na naslov Ministrstva za kmetijstvo in okolje s pripisom »Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino – NE ODPIRAJ«
 
Naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Dunajska 22
1000 Ljubljana
»Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino – NE ODPIRAJ«
 
Izbor slovenske kandidature:
Žirija, ki jo imenuje minister pristojen za kmetijstvo in okolje določi, ali so kandidature popolne in pravočasno oddane ter izbere delo, ki bo glede na spodaj navedena merila, najvišje ocenjeno. Odločitev komisije je dokončna. Odpiranje del ne bo javno.

Temeljna merila za podelitev javnega priznanja za vrhunsko stvaritev na področju urejanja krajine so:

 1. Merilo – trajnostni razvoj: Predloženi dela morajo dati varstvu, upravljanju in/ali načrtovanju krajine oprijemljivo obliko. To pomeni, da morajo biti dela končana in na voljo javnosti že vsaj tri leta do trenutka, ko se predložijo kandidature. Morajo tudi:
  - biti del trajnostne razvojne politike in v skladu z ozemeljsko ureditvijo obravnavanega območja;
  - izkazovati svojo okoljsko, gospodarsko, družbeno, kulturno in estetsko trajnost;
  - preprečevati ali odpravljati kakršne koli poškodbe krajinskih struktur;
  - pomagati izboljševati in bogatiti krajino ter razvijati nove lastnosti.
 2. Merilo – zglednost: Izvajanje politike ali ukrepov, ki so pomagali izboljšati varstvo, upravljanje in/ali načrtovanje obravnavanih krajin, mora biti zgled dobre prakse, ki mu lahko sledijo tudi drugi.
 3. Merilo – sodelovanje javnosti: Politika ali ukrepi, namenjeni varstvu, upravljanju in/ali načrtovanju obravnavanih krajin, morajo vključevati dejavno sodelovanje javnosti, lokalnih in regionalnih oblasti in drugih akterjev ter jasno izražati cilje kakovosti krajine. Javnosti mora biti omogočeno, da hkrati sodeluje na dva načina:
  - z razpravo in izmenjavo mnenj med člani družbe (na primer javna srečanja, razprave, postopki za sodelovanje in posvetovanje na tem področju);
  - v postopkih za sodelovanje in vključevanje javnosti pri krajinski politiki, ki jo izvajajo državne, regionalne ali lokalne oblasti.
 4. Merilo – ozaveščanje: Točka A 6. člena konvencije določa, da se "vsaka pogodbenica zavezuje, da bo civilno družbo, zasebne organizacije in javne organe ozaveščala o vrednotah krajine, njeni vlogi in spreminjanju". Tako delovanje se bo ocenilo kot del obravnavanega končanega projekta.
Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Dodatne informacije:
http://www.coe.int/EuropeanLandscapeConvention

Nazaj