Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Tehnična pomoč čebelarjem
Datum objave: 01.03.2013
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Podrobnejše informacije o javnem razpisu lahko vlagatelji pridobijo na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka v času od 7.30 do 15.00, v petek pa od 7.30 do 14.00. 

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si 

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis (.pdf)

Razpisna dokumentacija (.doc)

 

Razpisano sredstev: 339.940,00
Drugi podatki:

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v uradnem listu, kar pomeni v sredo, 6. 3. 2013 pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike - Programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES in potrdila Komisija s Sklepom Komisije z dne 14. 9. 2010 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom zaradi: 

  • posodobitve čebelarstva v Republiki Sloveniji, 
  • izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Republiki Sloveniji in s tem prispevati k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Republiki Sloveniji.

Vloga s prilogami mora biti oddana priporočeno ali vložena na vložišču Agencije v zaprti ovojnici, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja in označeni z oznako javnega razpisa in namenom za katerega se prijavlja za dodelitev podpore: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Sofinanciranje čebelarske opreme 2013 oziroma Pomoč čebelarjem začetnikom 2013 (odvisno od dejstva, za kateri ukrep vlagatelj uveljavlja podporo).

 

Zaprtje javnega razpisa (2.7.2013) 

 

 

Nazaj