Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za Tehnično pomoč čebelarjem
Datum objave: 02.08.2013
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev: 296.387,34 eurov
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike - Programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES in potrdila Komisija s Sklepom Komisije z dne 14. 9. 2010 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme zaradi:

  • posodobitve čebelarstva v Republiki Sloveniji,
  • izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Republiki Sloveniji in s tem prispevati k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Republiki Sloveniji.

Vloga s prilogami mora biti oddana priporočeno ali vložena na vložišču Agencije v zaprti ovojnici, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja in označeni z oznako javnega razpisa in namenom za katerega se prijavlja za dodelitev podpore: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:  Sofinanciranje čebelarske opreme  2013 .
 
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v uradnem listu, kar pomeni v sredo 7.8.2013 s pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Nazaj