Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Tehnična pomoč čebelarjem 2014
Datum objave: 28.03.2014
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 77 92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00 in ob petkih od 7.30 do 14.00).

Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev: 270.114 eurov
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike - Programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES in potrdila Komisija s Sklepom Komisije z dne 12.8.2013 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme zaradi:

  • posodobitve čebelarstva v Republiki Sloveniji,
  • izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Republiki Sloveniji in s tem prispevati k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Republiki Sloveniji.

Vloga s prilogami mora biti oddana priporočeno ali vložena na vložišču Agencije v zaprti ovojnici, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja in označeni z oznako javnega razpisa in namenom za katerega se prijavlja za dodelitev podpore: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:  Tehnična pomoč čebelarjem 2014- Sofinanciranje čebelarske opreme ali pomoč čebelarjem začetnikom 2014.
 
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v uradnem listu, kar pomeni v sredo 2.4.2014 s pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Nazaj