Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodartva Javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave
Datum objave: 12.02.2016
Rok za prejem ponudb: 18.05.2016
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka ARSKTRP, tel. 01 / 580 7792, e-pošta: aktrp(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis, sprememba in dopolnitev (26.2.2016): Javni razpis

 

Vzorec prijavnega obrazca 

Navodila za označevanje

 

Popravki in dopolnila (19.2.2016): priloga 5 (povezava zgoraj), vloga za potrdilo FURS

 

Popravki in dopolnila (26. 2. 2016): V današnjem Uradnem listu RS je objavljena sprememba in dopolnitev 1. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave ki je bil dne 12. 2. 2016 objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/16 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis). Sprememba javnega razpisa se nanaša na  podaljšanje datuma zaključka javnega razpisa iz 6. aprila 2014 na 20. april 2016.

Dopolnitev javnega razpisa pa se našana na poglavje 5. UPRAVIČENI STROŠKI, kjer se skladno s 95. členom Uredbe  o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 104/15)  doda pogoj glede stroškov, ki niso določeni v katalogu stroškov." 

 

Pojasnila (23. 3. 2016) - Usmeritve vlagateljem glede prilaganja ponudb pri uveljavljanju kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme

Zaradi številnih vprašanj potencialnih vlagateljev v povezavi s sistemom prilaganja treh ponudb na področju kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme, MKGP v nadaljevanju podaja pojasnila:

Priloga k Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16) uvodoma podaja metodološko pojasnilo, da se izračun stroškov ne nanaša na posamezne tipe oz. modele strojev konkretnih proizvajalcev, pač pa na povprečen stroj v posamezni skupini strojev oz. opreme. Iz tega izhajajo naslednje usmeritve vlagateljem:

1. V primeru strojev ali opreme, kjer niso določeni razredi »od – do«, mora vlagatelj, ki želi uveljavljati stroj ali opremo, ki se po specifikaciji uvršča med posamezne razrede, k vlogi na javni razpis priložiti eno ponudbo. Vlagatelj v aplikaciji za vnos vlog iz šifranta izbere stroj ali opremo iz kataloga, ki je glede na specifikacijo najbližje stroju ali opremi iz kataloga. Upošteva se pravilo matematičnega zaokroževanja (pri 5, oz. polovični vrednosti se zaokroži navzgor). 

2. Če v posamezni kategoriji strojev ali opreme, obstaja možnost »drugo«, potem vlagatelj predloži tri tržno primerljive pisne ponudbe. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe. Ob tem je potrebno poudariti, da se možnost »drugo« nanaša na stroje in mehanizacijo, ki so pod oziroma nad vrednostmi specifikacij strojev in opreme, določene v katalogu (m, KW, ipd.). 

3. V primeru, ko v katalogu stroškov, v posamezni kategoriji strojev ali opreme, ni kategorije »drugo«, vlagatelj pa predloži ponudbo za stroj ali opremo, ki je nad oziroma pod vrednostmi iz specifikacij, določenih v katalogu (m, KW, ipd.), velja, da se vlagatelju sredstev za ta namen ne odobri.

 

Popravki in dopolnila (8. 4. 2016):

1. V okviru meril za izbor vlog, je pri merilu št. 6.2 Inovacije naveden sklic na napačno prilogo k javnemu razpisu, ki se nanaša na Sortno listo poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015. Pravilen sklic  se glasi na  Prilogo št. 7 k razpisni dokumentaciji. Poleg tega se pri omenjenem merilu kot "nove sorte rastlin" upoštevajo le sorte, ki se z naložbo uvajajo kot nove sorte na kmetijskem gospodarstvu, glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis.

2. V okviru vzorca prijavnega obrazca, se podaja bolj podrobnejšo pojasnilo glede dokazila št. D6.7, ker je prišlo do napačne interpretacije področne zakonodaje: 

Poročilo in strokovno oceno o presoji vplivov naložbe na okolje morajo vlogi priložiti vlagatelji, ki dosegajo ali presegajo predpisani prag iz Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15, v nadaljnjem besedilu: Uredba PVO). Uredba PVO določa predhodni postopek, ki se izvede na podlagi navedenega posega v okolje v prilogi 1 Uredbe PVO.

3. Priloga 11  k razpisni dokumentaciji " Pokritje". Popravek je tehnične narave in se nanaša na osvetlitev besedila posameznih kalkulacij, ki je ponekod v obstoječem besedilu obarvana s črno barvo, zaradi česar to besedilo ni vidno.  

 

Sprememba (15.4.2016): Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa se nadomesti z 18.5.2016.


Pojasnilo (12. 5. 2016): Pri pripravi »Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije« (Uradni list RS, št. 7/16) je prišlo do tipkarske napake pri navedbi premera bal pri naslednjih strojih: 

-    zaporedna št. 8.17.1: Balirke, okrogle (valjaste) bale, premer bale, komora: 1,2 m; fiksna komora 

-    zaporedna št. 8.18.1: Balirke, kombinirane z ovijalko, okrogle (valjaste) bale; premer bale, komora: 1,2 m; fiksna komora, prigrajena ovijalka in 

-    zaporedna št. 8.18.2: Balirke, kombinirane z ovijalko, okrogle (valjaste) bale; premer bale, komora: 1,2 m; fiksna komora, integrirana ovijalka 

Pri vseh navedenih strojih je napačno naveden premer bal 1,2 m. Pravilen je premer bal 1,25 m, saj imajo vsi strojih na trgu tak premer bal. Posledično je napačen premer bal navedeni tudi v Prilogi 5: Seznam stroškov in najvišjih priznanih vrednosti Javnega razpisa za podukrep 4.1. pod šiframi 7.8.17.1, 7.8.18.1 in 7.8.18.2. Pri presoji upravičenosti stroškov se tako upoštevajo stroji s premerom bal 1,25 m. 

Razpisano sredstev: 8 mio €
Drugi podatki:

 

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 7. 3. 2016 do vključno 20. 4. 2016 do 24. ure.

 

Navodilo za vnos vlog bo objavljeno  na spletni strani AKTRP.

Nazaj