Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Tehnična pomoč čebelarjem 2016 Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom.
Datum objave: 06.05.2016
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: MKGP
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si 

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis in razpisna dokumentacija

 

Zaprtje razpisa (20.06.2016)

Razpisano sredstev: 249.362 €
Drugi podatki:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), vabi vse vlagatelje, da v skladu z objavljenim Javnim razpisom za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2016 (v nadaljevanju: javni razpis) ter razpisno dokumentacijo oddajo vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom.

Javni razpis se izvaja na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014-2016 (Uradni list RS, št. 6/14, 54/15 in 26/15 v nadaljevanju: Uredba).

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike - Programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES in Komisija potrdila s Sklepom z dne 12. 8. 2013 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem zaradi:

- posodobitve čebelarstva v Republiki Sloveniji,

- izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Republiki Sloveniji,

in s tem  izboljšanja stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Republiki Sloveniji.

 

Vloga s prilogami mora biti oddana priporočeno ali vložena na vložišču Agencije v zaprti ovojnici, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja in označeni z oznako javnega razpisa in namenom za katerega se prijavlja za dodelitev podpore: 

 

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:

Tehnična pomoč čebelarjem 2016

Sofinanciranje čebelarske opreme ali Pomoč čebelarjem začetnikom 2016

Nazaj