Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 16.2 1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Datum objave: 02.02.2018
Rok za prejem ponudb: 25.05.2018
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:


INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp(at)gov.si;

 

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis(.pdf .doc)

Prijavni obrazec
 
Priloge
 
Priloga 1:  INFO točke KGZS; (11.5.2018) NOVO!
Priloga 2: Opis pilotnega projekta  
Priloga 3: Osnovni podatki o projektu EIP (popravek priloge z dnem 4. 5. 2018, zaradi nedelovanja izpustnih seznamov)
 
Priloga 4: Opis projekta EIP
Priloga 5: Povzetek prakse projekta EIP
Priloga 6: Časovnica (popravek priloge z dnem 13. 5. 2019) 
Priloga 7: Seznam kmetijskih proizvodov in nekmetijskih proizvodov;

 

- Navodila za označevanje vira sofinanciranja: https://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti
 

Vzorec etikete za naslavljanje

Šifrant stroškov za pilotne projekte

Šifrant stroškov za projekte EIP 

Povezavo do tehničnih navodil za vnos vlog na spletni strani ARSKTRP 

- Vsebinska vprašanja v povezavi z JR  v okviru podukrepa M16.2 lahko postavite na Forumu ARSKTRP

 

- Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z javnim razpisom (18. 5. 2018) - NOVO!

Razpisano sredstev: do vključno 5.000.000 €
Drugi podatki:

Vnos prijavnega obrazca in vložitev vloge na javni razpis poteka od 26. februarja 2018 do vključno 25. maja 2018 do 24. ure

 

 

Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020(Uradni list RS, št. 68/17) je objavljena na tej povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3255/uredba-o-izvajanju-ukrepa-sodelovanje-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-2014-2020

 

Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11) je objavljena na tej povezavi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO80

 

Program razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) je objavljena na tej povezavi:

https://www.program-podezelja.si/sl/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020

 

Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017–2021, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 146. redni seji dne 31. 8. 2017 je objavljena na tej povezavi:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN-uaYpsjaAhUCPsAKHQO5A6oQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mkgp.gov.si%2Ffileadmin%2Fmkgp.gov.si%2Fpageuploads%2Fpodrocja%2FGozdarstvo%2F17_08_21_OPNGP_koncna.pdf&usg=AOvVaw0sslAOMvWTUNUjDIZJc3DT

Nazaj