Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 16.4 2. javni razpis za podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov
Datum objave: 21.12.2018
Rok za prejem ponudb: 12.04.2019 do 23:59
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP)

Dunajska 160

1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92

Fax.: 01 478 92 06

E-pošta: aktrp(at)gov.si
INFO točke KGZS (Priloga 24 razpisne dokumentacije)

Razpisna dokumentacija:

Priloge k vlogi na javni razpis:

Priloge zahtevku za izplačilo sredstev:

Informativne priloge

Razpisano sredstev: do 3.575.287,79 eurov
Drugi podatki:
  • Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18)
  • Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18
     

11. 3. 2019 - Dopolnitev javnega razpisa: (priponka)

 

1. V 2. javnem razpisu za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov (Uradni list RS, št. 82/18) se na koncu 2. točke 13. poglavja Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev pika nadomesti s podpičjem in dodata novi podtočki l) in m), ki se glasita: 
»l) pri lastni predelavi proizvodov iz lastne pridelave članov partnerstva oziroma predelavi proizvodov iz lastne pridelave članov partnerstva s strani vodilnega partnerja iz 14. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe je dovoljena uporaba tehnoloških surovin, pri čemer se kot tehnološke surovine štejejo kmetijski pridelki, ki se na lokalnem trgu ne pridelujejo oziroma ne predelujejo, kot npr. sladkor, riž, začimbe in sol. Pri proizvodih živalskega izvora se šteje, da gre za lastno pridelavo, če so živali, iz katerih izvirajo ti proizvodi, v reji pri posameznemu članu partnerstva od rojstva ali najmanj tri mesece, razen prašičkov do 20 kg žive teže, perutnine, kuncev ter jagnjet in kozličkov, ki so v reji pri posameznemu članu partnerstva od rojstva ali najmanj en mesec; 
m) izpolnjevanja pogoja iz 14. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se ugotavlja na podlagi podatkov iz:


-    zbirne vloge člana partnerstva (npr. prijavljene površine in vrste kmetijskih rastlin na teh površinah), 
-    RKG (npr. vrsta rabe GERK),
-    Evidence imetnikov rejnih živali, 
-    Evidence rejnih živali, 
-    Registra prašičev na gospodarstvu,
-    Registra drobnice na gospodarstvu,
-    Centralnega registra kopitarjev,
-    Centralnega registra govedi,
-    Registra čebelnjakov, 
-    Registra pridelovalcev grozdja in vina in
-    ustreznih knjigovodskih listin oziroma izpiskov iz drugih evidenc, iz katerih je razviden izvor proizvodov.«. 

 

2. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene. 

 

 

5. 4. 2019 - Odgovori na forumska vprašanja

Nazaj