Skoči na vsebino

NOVICA

183. seja Vlade RS

Ljubljana, 5. 7. 2018 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela eno točko z delovnega področja MKGP.

Vlada je sprejela Odgovor na pobudo državnega svetnika Toneta Hrovata glede ureditve razpolaganja in upravljanja z nepremičninami za namen učnih procesov.


Državni svet RS je na maja na seji obravnaval pobudo državnega svetnika Toneta Hrovata glede ureditve razpolaganja in upravljanja z nepremičninami za namen učnih procesov. Državni svetnik je v pobudi predlagal, da Vlada RS prouči možnost spremembe zakonodaje na način, da se definira termin »zemljišča za izobraževalne namene« ter da se zemljišča, ki jih v izobraževalne namene uporabljajo šole iz biotehniškega področja, prenesejo v upravljanje na ministrstvo, pristojno za šolstvo in izobraževanje. 


Kvaliteten šolski izobraževalni sistem je ključen za razvoj slovenskega kmetijstva ter pomemben člen glede prenosa znanja na področju ohranjanja in razvoja slovenskega kmetijstva. Vlada RS podpira aktivnosti za izboljšanje sistemske ureditve razpolaganja in upravljanja z nepremičninami za namen učnih procesov.


Omenjena problematika je bila obravnavana na skupnem sestanku Konzorcija biotehniških šol Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V ta namen je bila v lanskem letu izdelana tudi Raziskovalna naloga z naslovom ˝Optimalna velikost šolskih posestev slovenskih kmetijskih šol za zagotavljanje ustreznega izobraževanja in doseganja poklicnih kompetenc˝, katero je pripravil Grm Novo mesto-Center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto.


Vlada RS meni, da bo omenjena raziskovalna naloga lahko dobra osnova za določitev minimalnega obsega kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih za svoje izobraževalne procese potrebujejo kmetijske izobraževalne organizacije. Ta zemljišča bi bilo potrebno zagotoviti iz fonda kmetijskih in gozdnih zemljišč v lasti RS. Če pa teh zemljišč ne bo mogoče v celoti zagotoviti na tak način, pa je Vlada RS na stališču, da bo potrebno pripraviti zakonske rešitve na način, da bi se kmetijskim izobraževalnim organizacijam podelilo predkupno pravico pri nakupu kmetijskih in gozdnih zemljišč do meje, ko bi posamezna kmetijska izobraževalna organizacija dosegla minimalni obseg kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih potrebuje za izvajanje izobraževalnega procesa.


Predlog državnega svetnika ne sledi konceptu zakonodajalca o enotnem upravljavcu vseh kmetijskih zemljišč v lasti RS. Zakonodajalec je ravno z namenom zagotovitve osnovnih ciljev kmetijske politike na ozemlju Slovenije podelil Skladu kmetijskih in gozdnih zemljišč RS javno pooblastilo za upravljanje in gospodarjenje z vsemi kmetijskimi zemljišči v lasti RS. Zakonodajalec se je že leta 1993, ob sprejemu Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, zavedal tudi posebnega statusa določenih subjektov, med drugim tudi šol iz biotehničnega področja, ki uporabljajo kmetijska zemljišča v izobraževalne namene, zato je specifiko tega področja uredil v zakonu na način, da imajo ti subjekti zagotovljen brezplačen zakup vseh tistih kmetijskih zemljišč v lasti Slovenije, ki jih uporabljajo za izvajanje svojega izobraževalnega procesa.

 

*    *     *