Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

185. seja Vlade RS

Ljubljana, 26. 7. 2018 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela štiri točke z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada sprejela predlog soglasja k Pravilniku o prometu z nepremičninami SKZG

 

Vlada RS daje soglasje k Pravilniku o prometu z nepremičninami Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki ga je sprejel Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na svoji 48. redni seji dne 14. 6. 2018. 


Veljavni Pravilnik o prometu z nepremičninami se usklajuje z novim Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je začel veljati 10. 3. 2018.

 

*   *   *

 

Stališče Vlade do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta glede sprememb uredb v zvezi z nadzorom ribištva

 

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009, uredb Sveta (ES) št. 768/2005, (ES) št. 1967/2006 in (ES) št. 1005/2008 ter Uredbe (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede nadzora ribištva.


Predlog je pomemben z vidika slovenskega ribištva, saj zadeva tako delo ribičev, kot tudi delo ribiške inšpekcije in državne uprave. 


Vlada RS podpira cilj sprememb v zvezi z nadzornim sistemom skupne ribiške politike, ki bodo omogočile posodobitev tega sistema ter njegovo prilagoditev zadnjim zakonodajnim novostim, kot tudi cilj poenostavitve nadzornega sistema skupne ribiške politike; ter hkrati opozarja, da morajo vse rešitve, ki zadevajo revizijo nadzornega sistema skupne ribiške politike, upoštevati značilnosti ribištva v posameznih morskih regijah ter državah članicah, še posebej malega priobalnega ribolova ter manjših ribiških sektorjev.


Vlada RS bo v okviru obravnav predloga uredbe podprla rešitve, ki bodo slovenskim ribičem ter ribiški inšpekciji olajšale delo in ki bodo vodile k trajnostnemu razvoju slovenskega ribiškega sektorja ter k trajnostnemu upravljanju in ohranjanju morskih bioloških virov.


Vlada RS bo predlog uredbe podprla, če bodo v okviru obravnav tega predloga sprejete rešitve, ki bodo zagotovile ustrezno upoštevanje značilnosti slovenskega ribiškega sektorja ter načel sorazmernosti in stroškovne učinkovitosti v zvezi z nadzorom ribištva, predvsem za manjše ribiške sektorje ter mali priobalni ribolov. Spremembe tudi ne bi smele prinesti nesorazmernih novih administrativnih oziroma finančnih bremen.

 

*    *    *

Stališče Vlade do Predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU

 

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih] - 8518/18. Vlada RS podpira spremenjeni način upravljanja in povečevanje vključenosti držav članic v upravnem odboru EFSA. Prav tako podpira večjo vključenost držav članic pri imenovanju strokovnjakov znanstvenih svetov.


Slovenija podpira izboljšanje preglednosti na področju ocen tveganja. Javni dostop do študij industrije, ki jih EFSA uporabi v svojih ocenah tveganja, z izjemo poslovnih skrivnosti in drugih zaupnih informacij, predstavlja pomemben element zagotavljanja zaupanja v ocenjevanje tveganja v zvezi z varnostjo hrane v EU. Tak način dostopa do študij industrije bo izboljšal preglednost sistema EU za ocenjevanje tveganja, okrepil zaupanje potrošnikov, omogočil dostop do podatkov iz omenjenih študij tudi ostali zainteresirani javnosti in izboljšal izmenjavo informacij o tveganjih. Ne glede na pozitivne učinke javnega dostopa do študij industrije je Slovenija mnenja, da bi prezgodnji javni dostop (v začetni fazi priprave določene ocene tveganja) lahko imel negativen učinek na konkurenčnost.


Predlog uredbe podaja zavezanost, ki jo je Komisija sprejela decembra 2017 v svojem odgovoru na evropsko državljansko pobudo "Glifosat in varstvo ljudi in okolja pred strupenimi pesticidi". Sprememba zakonodaje bo vodila k bolj preglednim in odprtim postopkom v procesu analize tveganja, krepitvi zanesljivosti študij, ki jih izvaja živilska industrija in boljšemu upravljanju znanstvenih zmogljivosti Evropske agencije za varnost hrane.


Uredba predvideva izboljšano sodelovanje med EFSA, Evropsko komisijo in državami članicami, da se zagotovi učinkovito povezanost med ocenjevanjem tveganja, obvladovanjem tveganja in obveščanjem o tveganjih. 


Večja vključenost držav članic pri imenovanju strokovnjakov znanstvenih svetov bo EFSA zagotovila dostop do zadosti velikega nabora neodvisnih strokovnjakov. To naj bi imelo pozitiven učinek na vzdržnost sistema Unije za ocenjevanje tveganja. Predlog uredbe omogoča, da EFSA lahko tudi sama izbere in imenuje dodatne strokovnjake, kot tudi možnost, da države članice imenujejo strokovnjake z državljanstvom druge države članice. 


Uredba vzpostavlja pogoje za večjo preglednost na področju izdelav ocen tveganja, kar je ključni element za zagotavljanje višje ravni zaupanja potrošnikov v sistem varne hrane, ki ga ima EU. Uredba na novo vzpostavlja EU register vseh opravljenih študij (dosjejev), nadzor nad izvedbo študij, zaščito varstva osebnih podatkov in podatkov nasploh, format za posredovanje podatkov ipd.  

 

 

*    *    *

 

Spremembe in dopolnitve Pravil družbe SiDG o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov
 

Vlada RS je sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov.


S Spremembami in dopolnitvami Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., (SiDG) o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov se med drugim določa, da v primeru naravnih nesreč, ki jih skladno z zakonom, ki ureja dodatne ukrepe za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, potrdi Vlada RS, lahko SiDG, izjemoma proda les na panju tudi v gozdovih višje kakovosti in na celotnem območju, ki je bilo prizadeto z vremenskimi ali drugimi pojavi. Količina lesa, ki se proda na panju v primerih iz tega odstavka ni omejena po posameznem primeru prodaje. 


Natančneje se določa tudi, da so razpoložljive količine gozdnih lesnih sortimentov (GLS) tiste za katere SiDG oceni, da jih bo lahko dobavljal.


V Pravilih so sedaj do direktne prodaje manjših količin lesa poleg fizičnih oseb, upravičene tudi neprofitne organizacije in lokalne skupnosti (npr. za dobavo mlajev, ipd.). 


V pravilih je določeno tudi, da lahko v primeru višje sile SiDG pred odstopom od pogodbe kupcu ponudi sklenitev dodatka k pogodbi s katerim se spremenijo oz. zamenjajo količine in vrste GLS. 

 

*    *    *