Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

70. letnica Gozdnega gospodarstva Bled

Bled, 4. 10. 2018 - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila slovesnosti ob 70. letnici Gozdnega gospodarstva Bled. V polni Festivalni dvorani na Bledu je izpostavila pomen gozda kot največjega slovenskega naravnega bogastva, ki mu morata zaradi tega dejstva pripadati ustrezna pozornost in veljava.

Ministrica dr. Pivec je v slavnostnem nagovoru poudarila, da je povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov na področju gozdov in gozdarstva ter celotne gozdno-lesne verige tisto, ki ga nujno potrebujemo za doseganje ciljev, ki so bili zastavljeni leta 2012 z Akcijskim načrtom za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, s promocijskim sloganom »Les je lep«. Cilji se dosegajo, posek se povečuje in profesionalizira, razvija se predindustrijska predelava lesa. K temu bistveno prispevajo tudi ukrepi Programa razvoja podeželja. S pomočjo razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se ponovno postavlja na noge tudi lesno predelovalna industrija. 

 

Slovensko gozdarstvo temelji na zavezanosti viziji zagotavljanja trajnostnega razvoja gozdov kot ekosistemov, v smislu njihove biotske pestrosti ter vseh njihovih ekoloških, proizvodnih in socialnih funkcij s sonaravnim in večnamenskim gospodarjenjem, kar je kot osnovno vodilo zapisano v Nacionalnem gozdnem programu.

 

Ministrica je nadalje izpostavila, da si na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru pristojnosti želimo vseh kompetentnih sogovornikov z jasnimi in argumentiranim željami ter smo skupaj z njimi pripravljeni iskati možnosti za izboljšanje obstoječega stanja in nadaljnji razvoj panoge. Spomnila je tudi, da je Vlada RS lani skladno z zakonskimi zavezami sprejela petletni Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017 – 2021, ki predstavlja vez med Nacionalnim gozdnim programom, kot temeljnim strateškim dokumentom, ter dokumenti, ki na nižjih ravneh tvorijo temelje za načrtovanje, izvajanje in spremljanje ukrepov gozdne politike. 

 

Aktualno dogajanje, povezano s sanacijami posledic naravnih ujm, razhajanji med obiskovalci gozdov in njihovimi lastniki ter iskanji širšega trajnostnega ravnotežja med številnim interesi v gozdu, so le glavni med mnogoterimi izzivi nosilcev gozdne politike, ki se jih zaveda tudi sedanja vlada. »Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2018-2022« tako med drugim predvideva tudi prenovo Zakona o gozdovih, seveda s ciljem boljšega gospodarjenja ter upravljanja z gozdovi in to predstavlja tudi eno od pomembnih aktivnosti na seznamu prioritet MKGP. Operativni program za ta namen v okviru opredelitve aktualnih prioritet na področju gozdov in gozdarstva, iz katerih izhajajo ustrezni cilji ter ukrepi in naloge, predvideva tudi oblikovanje t.i. Gozdnega dialoga, v katerem bodo sodelovali vsi reprezentativni deležniki.

 

Ministrica je svoj nagovor zaključila z mislimi o tvornem sodelovanju vseh deležnikov pri trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, ki bo skladno s potrebami gozda, lastnika in družbe kot celote. Izrazila je prepričanje, da bomo s takim pristopom lahko zagotovili racionalno in učinkovito izkoriščanje razpoložljivih organizacijskih, kadrovskih in finančnih možnosti. Kot nagovarja letošnja informativno ozaveščevalna kampanja MKGP - za vse velja slogan »Skrbno z gozdom!«.
 
Ministrica dr. Pivčeva je vodstvu in vsem zaposlenim na Gozdnem gospodarstvu Bled izrekla iskrene čestitke ob jubileju ter jim zaželela uspešno delo tudi v prihodnje.

 

GG Bled je največja zasebna gozdarska gospodarska družba pri nas, ki gospodari z gozdovi Nadškofije Ljubljana na Zgornjem Gorenjskem. Uspešno sodeluje z gozdarsko stroko in inštitucijami ter si prizadeva za tvorno strokovno delovanje v prid trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Svoj odnos do lokalnega okolja dokazujejo z vlaganji v turistično dejavnost, ki je na Gorenjskem tesno povezana z gozdovi in njihovim bogastvom.  

 

*    *    *