Skoči na vsebino

NOVICA

70. letnica Gozdnega gospodarstva Bled

Bled, 4. 10. 2018 - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila slovesnosti ob 70. letnici Gozdnega gospodarstva Bled. V polni Festivalni dvorani na Bledu je izpostavila pomen gozda kot največjega slovenskega naravnega bogastva, ki mu morata zaradi tega dejstva pripadati ustrezna pozornost in veljava.

Ministrica dr. Pivec je v slavnostnem nagovoru poudarila, da je povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov na področju gozdov in gozdarstva ter celotne gozdno-lesne verige tisto, ki ga nujno potrebujemo za doseganje ciljev, ki so bili zastavljeni leta 2012 z Akcijskim načrtom za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, s promocijskim sloganom »Les je lep«. Cilji se dosegajo, posek se povečuje in profesionalizira, razvija se predindustrijska predelava lesa. K temu bistveno prispevajo tudi ukrepi Programa razvoja podeželja. S pomočjo razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se ponovno postavlja na noge tudi lesno predelovalna industrija. 

 

Slovensko gozdarstvo temelji na zavezanosti viziji zagotavljanja trajnostnega razvoja gozdov kot ekosistemov, v smislu njihove biotske pestrosti ter vseh njihovih ekoloških, proizvodnih in socialnih funkcij s sonaravnim in večnamenskim gospodarjenjem, kar je kot osnovno vodilo zapisano v Nacionalnem gozdnem programu.

 

Ministrica je nadalje izpostavila, da si na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru pristojnosti želimo vseh kompetentnih sogovornikov z jasnimi in argumentiranim željami ter smo skupaj z njimi pripravljeni iskati možnosti za izboljšanje obstoječega stanja in nadaljnji razvoj panoge. Spomnila je tudi, da je Vlada RS lani skladno z zakonskimi zavezami sprejela petletni Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017 – 2021, ki predstavlja vez med Nacionalnim gozdnim programom, kot temeljnim strateškim dokumentom, ter dokumenti, ki na nižjih ravneh tvorijo temelje za načrtovanje, izvajanje in spremljanje ukrepov gozdne politike. 

 

Aktualno dogajanje, povezano s sanacijami posledic naravnih ujm, razhajanji med obiskovalci gozdov in njihovimi lastniki ter iskanji širšega trajnostnega ravnotežja med številnim interesi v gozdu, so le glavni med mnogoterimi izzivi nosilcev gozdne politike, ki se jih zaveda tudi sedanja vlada. »Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2018-2022« tako med drugim predvideva tudi prenovo Zakona o gozdovih, seveda s ciljem boljšega gospodarjenja ter upravljanja z gozdovi in to predstavlja tudi eno od pomembnih aktivnosti na seznamu prioritet MKGP. Operativni program za ta namen v okviru opredelitve aktualnih prioritet na področju gozdov in gozdarstva, iz katerih izhajajo ustrezni cilji ter ukrepi in naloge, predvideva tudi oblikovanje t.i. Gozdnega dialoga, v katerem bodo sodelovali vsi reprezentativni deležniki.

 

Ministrica je svoj nagovor zaključila z mislimi o tvornem sodelovanju vseh deležnikov pri trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, ki bo skladno s potrebami gozda, lastnika in družbe kot celote. Izrazila je prepričanje, da bomo s takim pristopom lahko zagotovili racionalno in učinkovito izkoriščanje razpoložljivih organizacijskih, kadrovskih in finančnih možnosti. Kot nagovarja letošnja informativno ozaveščevalna kampanja MKGP - za vse velja slogan »Skrbno z gozdom!«.
 
Ministrica dr. Pivčeva je vodstvu in vsem zaposlenim na Gozdnem gospodarstvu Bled izrekla iskrene čestitke ob jubileju ter jim zaželela uspešno delo tudi v prihodnje.

 

GG Bled je največja zasebna gozdarska gospodarska družba pri nas, ki gospodari z gozdovi Nadškofije Ljubljana na Zgornjem Gorenjskem. Uspešno sodeluje z gozdarsko stroko in inštitucijami ter si prizadeva za tvorno strokovno delovanje v prid trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Svoj odnos do lokalnega okolja dokazujejo z vlaganji v turistično dejavnost, ki je na Gorenjskem tesno povezana z gozdovi in njihovim bogastvom.  

 

*    *    *