Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

7. seja Vlade RS

Ljubljana, 8. 11. 2018 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela pet točk z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020.


Uredba je bila spremenjena zaradi spremembe pogojev za upravičenost do podpore iz podukrepa M03.1 (Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti), ki jo je  omogočila spremenjena EU zakonodaja.


Poleg novega sodelovanja v shemah kakovosti bo podpora po novem na voljo tudi v primerih, ko je bil certifikat prvič izdan v predhodnih štirih koledarskih letih od koledarskega leta predložitve vloge za podporo. S spremembo bo pogoj za kandidiranje na javnem razpisu veljaven certifikat na dan vložitve vloge za podporo. V podukrep M03.1 se bodo tako lahko vključili tudi že certificirani upravičenci, ki do sedaj niso izpolnjevali pogojev za vstop.


Sprememba bo dobrodošla tudi za vse nove vključitve v sheme kakovosti, saj bodo postopki, potrebni za izdajo certifikatov, neodvisni od postopka oddaje vlog na javne razpise. S pričakovano spremembo ministrstvo pričakuje povečano število vključitev v sheme kakovosti, kar bo imelo za posledico rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem večjo konkurenčnost agroživilskega sektorja. Zaradi navedene spremembe bo za podukrep na voljo milijon evrov dodatnih sredstev, tj. skupaj 4,4 milijone evrov.


Med novostmi sta še uskladitev zneskov pavšalnih plačil z izračuni, ki jih je na podlagi spremenjene vsebine specifikacije za sadje in predelane izdelke iz sadja – izbrana kakovost pripravila neodvisna zunanja institucija in ureditev pravil glede označevanja vira sofinanciranja. 


Zaradi zmanjšanja administrativnih bremen bo po novem oddajanje vlog na javni razpis potekalo elektronsko.


S podporo iz podukrepa M03.1 so proizvajalcem povrnjeni stroški, nastali z vključitvijo v podprto shemo kakovosti, stroški letnih prispevkov za sodelovanje v njej in stroški pregledov, potrebnih za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme. Z večjo vključenost kmetijskih gospodarstev v sheme kakovosti se povečujta dodana vrednost kmetijskih proizvodov in količina proizvodov iz shem kakovosti na trgu.

 

*    *    *

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020
 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Med glavnimi novostmi so enostavnejša vzpostavitev partnerstev za pilotne projekte, enostavnejše zahteve glede povezanosti članov partnerstva in odprava nekaterih zaznanih omejitev pri vzpostavitvi partnerstva.


Partnerstva za pilotne projekte pri podukrepih Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (16.2) in Okolje in podnebne spremembe (16.5) bo po novem lažje vzpostaviti. Ker gre v primeru pilotnih projektov za projekte manjšega obsega, bosta namesto dosedanjih treh potrebna le dva obvezna člana partnerstva. 


Da bi sodelovanje omogočili najširšemu krogu potencialnih upravičencev, se pri podukrepih Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (16.2), Okolje in podnebne spremembe (16.5) in Diverzifikacija dejavnosti (16.9) poenostavljajo zahteve glede povezanosti članov partnerstva in uvajajo t.i. »obvezni člani« partnerstva. Ohranja se možnost, da so v partnerstvo lahko vključeni tudi drugi člani partnerstva, ki so medsebojno lahko povezani, hkrati pa je omogočeno, da je vodilni partner partnerstva lahko katerikoli t.i. »obvezni« član partnerstva, ne le pravna oseba.
Zaradi odprave nekaterih ovir pri vzpostavitvi partnerstva nova uredba ukinja pogoj glede prepovedi opravljanja trgovinske dejavnosti za svetovalno podjetje, omejitev glede števila prijav za posameznega vodilnega partnerja pri podukrepih 16.2 in 16.5 ter neupravičene stroške, ko se upravičene aktivnosti opravijo kot dopolnilno delo. 


Dodane so določbe, ki za projekte s področja gozdarstva pri podukrepih 16.2 in 16.5 omogočajo dodelitev državne pomoči v skladu s smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014–2020, s čimer bo omogočena izvedba večjega števila projektov s področja gozdarstva.


Cilj ukrepa Sodelovanje (M16) iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 je pospeševanje prenosa znanja in inovacij iz raziskovalne sfere v kmetijsko prakso. Sestavljajo ga štirje podukrepi, za vsakega od njih je bil doslej izveden en javni razpis, do konca letošnjega leta se načrtuje objava drugega javnega razpisa za vse štiri podukrepe. S spremembo uredbe bo upravičencem olajšana vzpostavitev partnerstva in izvedba projektov. 


Več informacij o ukrepu Sodelovanje je dostopnih na spletnem mestu Programa razvoja podeželja in spletni strani Evropskega partnerstva za inovacije. 

 

*    *    *

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 
 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. 


Uredba ureja vse spremembe in dopolnitve, ki so nastale zaradi druge spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP), zadnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017) 9659 z dne 17. 10. 2018.


S spremembo uredbe je omogočena dodatna sanacija gozdov, in sicer tudi na območjih, ki so jih poškodovale prenamnožene populacije podlubnikov kot posledica žledoloma. Naravna nesreča, ki so jo povzročile prenamnožene populacije podlubnikov kot posledica žledoloma, je sicer določena z Zakonom o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov.


Ostale spremembe in dopolnitve so povezane z izvajanjem uredbe in črpanjem evropskih sredstev iz PRP 2014-2020. Nova določba upravičencem dovoljuje do 50 evrov neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti do države, pri ureditvi vlak, potrebnih za sanacijo gozdov, pa bodo morali sedaj zbrati samo 50 % soglasij za ureditev. 


*    *    *

Stališče Vlade RS do Predloga Sklepa Sveta o podpisu Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko
 

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu Sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu. 


Vlada RS ne nasprotuje predlogu, v kolikor je Sklep skladen s sodbo Sodišča EU z dne 27. februarja 2018 glede uporabe Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju in protokola k temu Sporazumu za ozemlje Zahodne Sahare in vode ob njegovi obali. 


Zadnji protokol o izvajanju sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki je začel veljati 15. julija 2014, je prenehal veljati 14. julija 2018. Protokol zajema štiriletno obdobje od datuma začetka uporabe. Cilj novega sporazuma je odražati naslednja načela: dobro upravljanje na področju ribištva in trajnosti, spoštovanje človekovih pravic, preglednost in nediskriminacija. 


Predlog Sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu, slovenskega ribištva ne zadeva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu.


*    *    *

Stališče Vlade RS do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Kraljevino Maroko

 

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko ter njegovega protokola o izvajanju. Vlada RS podpira Predlog uredbe.  


Predlog ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu.


Postopek sprejema predloga uredbe se začenja vzporedno s postopkoma v zvezi s sklepom Sveta o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko ter sklepom Sveta o njegovi sklenitvi.


Cilj Sporazuma je zagotoviti dobro upravljanje in trajnost ribolovnih virov z ekološkega, gospodarskega in socialnega vidika. V Protokolu so določene ribolovne možnosti za plovila EU. Te ribolovne možnosti se bo s predlagano uredbo razdelilo med države članice.


*    *    *